Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 174-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH HẬU GIANG.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc chia một số xã thuộc các huyện Long Mỹ, Thạnh Trị, Kế Sách và Phụng Hiệp thuộc tỉnh Hậu Giang như sau:

Huyện Long Mỹ:

1. Chia xã Vĩnh Thuận Đông thành hai xã lấy tên là xã Vĩnh Thuận Đông và xã Vĩnh Thuận Tây.

Địa giới của xã Vĩnh Thuận Đông ở phía bắc và đông bắc giáp thị xã Vị Thắng, phía đông và đông nam giáp xã Long Hòa và thị trấn Long Mỹ, phía tây giáp xã Vĩnh Thuận Tây, phía nam giáp sông Cái Lớn.

Địa giới của xã Vĩnh Thuận Tây ở phía bắc giáp thị trấn Vị Thanh và xã Vị Thủy, phía Đông giáp xã Vĩnh Thuận Đông, phía tây giáp xã Hỏa Lựu, phía nam và tây nam giáp sông Cái Lớn.

2. Chia xã Thuận Hưng thành hai xã lấy tên là xã Thuận Hưng và xã Thuận Hòa.

Địa giới của xã Thuận Hưng ở phía bắc giáp sông Cái Lớn, phía đông giáp xã Thuận Hòa và trị trấn Long Mỹ, phía tây giáp xã Vĩnh Viễn, phía nam giáp xã Xà Phiên.

Địa giới của xã Thuận Hòa ở phía bắc giáp thị trấn Long Mỹ và xã Thuận Hưng, phía đông giáp xã Long Phú, phía tây giáp xã Xà Phiên, phía nam giáp rạch Cái Tràm Lớn.

3. Chia xã Hỏa Lựu thành hai xã lấy tên là xã Hỏa Lựu và xã Hỏa Tuyến.

Địa giới của xã Hỏa Lựu ở phía bắc giáp xã Vị Tân, phía đông và đông nam giáp thị trấn Vị Thanh và xã Vĩnh Thuận Tây, phía tây giáp xã Hỏa Tuyến, phía nam giáp xã Vĩnh Lập.

Địa giới của xã Hỏa Tuyến ở phía bắc giáp xã Vĩnh Hòa Hưng (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang), phía đông giáp xã Hỏa Lựu, phía tây giáp xã Vĩnh Tuy và xã Vĩnh Phước (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang), phía nam giáp rạch Cái Lập.

4. Chia xã Long Phú thành hai xã lấy tên là xã Long Phú và xã Tân Phú.

Địa giới của xã Long Phú ở phía bắc giáp xã Long Tân, phía đông giáp xã Tân Phú, phía tây giáp xã Thuận Hòa, phía nam giáp rạch Trà Lòng.

Địa giới của xã Tân Phú ở phía bắc giáp xã Long Trị, phía đông giáp huyện Thạnh Trị, tỉnh Hậu Giang, phía tây giáp xã Long Phú, phía nam giáp huyện Thạnh Trị, tỉnh Hậu Giang.

5. Chia xã Vĩnh Viễn thành hai xã lấy tên là xã Vĩnh Viễn và xã Vĩnh Lập.

Địa giới của xã Vĩnh Viễn ở phía bắc giáp xã Vĩnh Thuận Tây, phía đông giáp xã Thuận Hưng và xã Vĩnh Thuận Tây, phía tây giáp xã Vĩnh Lập, phía nam giáp xã Tân Thành.

Địa giới của xã Vĩnh Lập ở phía bắc giáp rạch Cái Lớn, phía đông giáp xã Vĩnh Viễn và xã Vĩnh Thuận Tây, phía tây giáp xã Vĩnh Tuy (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang), phía nam giáp xã Lương Tâm  và xã Lương Nghĩa.

6. Chia xã Long Bình thành hai xã lấy tên là xã Long Bình và xã Long Hòa.

Địa giới của xã Long Bình ở phía bắc và tây bắc giáp xã Vị Thắng (huyện Phụng Hiệp), phía đông giáp xã Phương Bình (Phụng Hiệp), phía tây giáp xã Long Hòa, phía nam giáp sông Cái Lớn.

Địa giới của xã Long Hòa ở phía bắc giáp xã Long Bình và xã Vị Thắng, phía đông giáp xã Long bình, phía tây giáp xã Vĩnh Thuận Đông, phía Nam giáp sông Cái Lớn.

7. Chia xã Vị Tân thành hai xã lấy tên là xã Vị Tân và xã Vị Đông.

Địa giới của xã Vị Tân ở phía bắc giáp xã Thuận Hòa (huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang), phía đông giáp xã Vị Đông, phía tây giáp xã Vĩnh Hòa Hưng (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang), phía nam giáp thị trấn Vị Thanh và xã Hỏa Lựu.

Địa giới của xã Vị Đông ở phía bắc giáp xã Hòa Thuận (huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang), phía đông giáp xã Vị Bình, phía tây giáp xã Vị Tân, phía nam giáp thị trấn Vị Thanh và xã Vị Xuân.

8. Sáp nhập ấp 8 của xã Thuận Hưng và ấp 9 của xã Long Trị cũ vào thị trấn Long Mỹ.

Huyện Thạnh Trị:

1. Chia xã Vĩnh Quới thành hai xã lấy tên là xã Vĩnh Quới và xã Vĩnh Biên.

Địa giới của xã Vĩnh Quới ở phía bắc giáp thị trấn Ngã Năm, phía đông giáp xã Lê Hoàng Chu, phía tây giáp xã Vĩnh Biên, phía nam giáp xã Mỹ Quới.

Địa giới của xã Vĩnh Biên ở phía bắc giáp huyện Long Mỹ, phía đông giáp xã Long Tân và thị trấn Ngã Năm, phía tây giáp tỉnh Minh Hải, phía nam giáp xã Vĩnh Quới.

2. Chia xã Tuân Tức thành hai xã lấy tên là xã Tuân Tức và xã Thạnh Cường.

Địa giới của xã Tuân Tức ở phía bắc giáp xã Thạnh Cường, phía đông giáp xã Lâm Kiết, phía tây giáp xã Thạnh Trị, phía nam giáp thị trấn Phú Lộc.

Địa giới của xã Thạnh Cường ở phía đông giáp xã Lâm Kiết, phía tây giáp xã Thạnh Trị, phía nam giáp xã Tuân Tức.

3. Chia xã Vĩnh Lợi thành hai xã lấy tên là xã Vĩnh Lợi và xã Vĩnh Tân.

Địa giới của xã Vĩnh Lợi ở phía bắc giáp xã Vĩnh Tân, phía đông giáp xã Thạnh Trị, phía tây giáp xã Mỹ Quới, phía nam giáp xã Mai Thanh Thế và xã Nam Quang.

Địa giới của xã Vĩnh Tân ở phía bắc giáp xã Tân Long, phía đông giáp xã Thạnh Trị, phía tây giáp xã Lê Hoàng Chu, phía nam giáp xã Vĩnh Lợi.

4. Chia xã Mỹ Quới thành ba xã lấy tên là xã Mỹ Quới, xã Lê Hoàng Chu và xã Mai Thanh Thế.

Địa giới của xã Mỹ Quới ở phía bắc giáp xã Vĩnh Quới và xã Lê Hoàng Chu, phía đông và đông nam giáp xã Mai Thanh Thế, phía tây giáp tỉnh Minh Hải.

Địa giới của xã Lê Hoàng Chu ở phía bắc giáp xã Dân Hòa, phía đông giáp xã Vĩnh Tân, phía tây giáp xã Vĩnh Quới, phía nam giáp xã Mỹ Quới.

Địa giới của xã Mai Thanh Thế ở phía bắc và tây bắc giáp xã Mỹ Quới, phía đông giáp xã Vĩnh Lợi và xã Nam Quang, phía nam giáp tỉnh Minh Hải.

5. Chia xã Châu Hưng thành hai xã lấy tên là xã Châu Hưng và xã Nam Quang.

Địa giới của xã Châu Hưng ở phía bắc giáp xã Thạnh Trị, phía đông giáp thị trấn Phú Lộc, phía tây giáp xã Nam Quang, phía nam giáp tỉnh Minh Hải.

Địa giới của xã Nam Quang ở phía bắc giáp xã Vĩnh Lợi, phía đông giáp xã Châu Hưng, phía tây giáp xã Mai Thanh Thế, phía nam giáp tỉnh Minh Hải.

6. Chia xã Tân Long thành hai xã lấy tên là xã Tân Long và xã Dân Hòa.

Địa giới của xã Tân Long ở phía bắc và phía tây giáp xã Long Tân, phía đông giáp xã Mỹ Tú, phía nam giáp xã Dân Hòa.

Địa giới của xã Dân Hòa ở phía bắc giáp xã Long Tân và xã Tân Long, phía đông giáp xã Tân Long, phía tây giáp thị trấn Ngã Năm, phía nam giáp lộ 16, xã Mỹ Quới.

Huyện Kế Sách:

1. Chia xã Ba Trinh thành hai xã lấy tên là xã Ba Trinh và xã Trịnh Phú.

Địa giới của xã Ba Trinh ở phía bắc giáp xã Xuân Hòa, phía đông giáp xã Trịnh Phú, phía tây giáp huyện Phụng Hiệp, phía nam giáp xã Đại Hải.

Địa giới của xã Trịnh Phú ở phía bắc giáp kinh Cái Trâm, phía đông giáp xã An Lạc Thôn, phía tây giáp xã Ba Trinh, phía nam giáp xã Thới An Hội.

2. Chia xã Kế An thành hai xã lấy tên là xã Kế An và xã Kế Thành.

Địa giới của xã Kế An ở phía bắc giáp xã Ba Trinh, phía đông giáp xã Kế Thành, phía tây giáp xã Đại Hải, phía nam giáp rạch Giồng Cát.

Địa giới của xã Kế Thành ở phía bắc giáp xã Ba Trinh, phía đông giáp xã Thới An Hội, phía tây giáp xã Kế An, phía nam giáp rạch Bưng Cả Rộ và thị trấn Kế Sách.

Huyện Phụng Hiệp:

1. Chia xã Hòa An thành ba xã lấy tên là xã Hòa An, xã Hòa Lợi và xã Hòa Lộc.

Địa giới của xã Hòa An ở phía bắc giáp xã Tân Bình, phía đông giáp xã Hòa Lợi, phía tây và tây bắc giáp huyện Long Mỹ, phía nam giáp xã Hòa Lộc.

Địa giới của xã Hòa Lợi ở phía bắc và đông bắc giáp xã Hòa Hiệp và xã Hòa Thuận, phía tây giáp xã Hòa Lộc, phía nam giáp xã Phương Bình.

Địa giới của xã Hòa Lộc ở phía bắc giáp xã Hòa An, phía đông giáp xã Hòa Lợi, phía tây giáp huyện Long Mỹ, phía nam giáp xã Phương Bình.

2. Chia xã Tân Bình thành ba xã lấy tên là xã Tân Bình, xã Bình Chánh và xã Bình Thành.

Địa giới của xã Tân Bình ở phía bắc giáp xã Bình Chánh, phía tây và tây nam giáp xã Bình Thành và xã Hòa An, phía tây giáp huyện Long Mỹ.

Địa giới của xã Bình Chánh ở phía bắc và tây bắc giáp xã Vĩnh Tường, (huyện Long Mỹ), phía đông giáp xã Bình Thành, phía nam giáp xã Tân Bình.

Địa giới của xã Bình Thành ở phía bắc và phía đông giáp xã Thạnh Hòa, phía tây giáp xã Bình Chánh, phía nam giáp xã Tân Bình.

3. Chia xã Hiệp Hưng thành hai xã lấy tên là xã Hiệp Hưng và xã Hưng Điền.

Địa giới của xã Hiệp Hưng ở phía bắc giáp xã Hòa Mỹ, phía đông giáp xã Hưng Điền, phía tây giáp nông trường Phương Ninh, phía nam giáp xã Tân Phước Hưng.

Địa giới của xã Hưng Điền ở phía Bắc giáp xã Phụng Giang, phía đông giáp huyện Kế Sách, phía tây giáp xã Hiệp Hưng, phía nam giáp xã Tân Phước Hưng.

Thành phố Cần Thơ:

1. Chia phường An Lạc thành hai phường lấy tên là phường Tân An và phường An Lạc.

Phường Tân An và phường An Lạc cách nhau bởi lộ Phan Đình Phùng và lộ Nguyễn An Ninh.

2. Chia phường An Cư thành hai phường lấy tên là phường An Hội và phường An Cư.

Phường An Hội và phường An Cư cách nhau bởi đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

3. Chia phường An Nghiệp thành hai phường lấy tên là phường An Phú và phường An Nghiệp.

Phường An Phú và phường An Nghiệp cách nhau bởi đường Trần Hưng Đạo.

4. Sáp nhập khóm 1 của phường An Hòa vào phường Cái Khế.

5. Chia phường Cái Khế thành hai phường lấy tên là phường Thới Bình và phường Cái Khế.

Phường Thới Bình và phường Cái Khế cách nhau bởi sông Khai Luông và bến đò Giữa.

6. Chia phường Bình Thủy thành hai phường lấy tên là phường Bình Thủy và phường An Thới (gồm cả Cồn Sơn).

Phường Bình Thủy và phường An Thới cách nhau bởi rạch Bình Thủy.

7. Chia phường Thạnh Phú thành hai đơn vị lấy tên là phường Hưng Phú và xã Hưng Thạnh.

Phường Hưng Phú và xã Hưng Thạnh cách nhau bởi rạch Cái Gia.

8. Chia phường Hưng Lợi thành hai phường lấy tên là phường Xuân Khánh và phường Hưng Lợi.

Phường Xuân Khánh và phường Hưng Lợi cách nhau bởi rạch Bà Nga, ngã ba đường Lão và cầu số 2.

9. Chia xã Long Tuyền thành hai xã lấy tên là xã Long Hòa và xã Long Tuyền.

Xã Long Hòa và xã Long Tuyền cách nhau bởi rạch Khoáng Châu và rạch ông Đội.

10. Sáp nhập xã Mỹ Khánh, xã Giai Xuân và ấp Thới Thuận, ấp Thới Hòa, ấp Thới Ngươn của xã Thới An Đông thuộc huyện Châu Thành vào thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân