Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1734/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 06 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC ĐỂ THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2018 VÀ NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10/7/1993;

Căn cứ Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 89/TC-TCT ngày 09/11/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của Cục Thuế tại Tờ trình số 4405/TTr-CT ngày 21/5/2018 (kèm theo Công văn số 1026/STC-GCS ngày 17/5/2018 của Sở Tài chính),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 và năm 2019 trên địa bàn tỉnh là 5.500 đồng/kg (Năm ngàn năm trăm đng trên kilogam).

Điều 2. Cục Thuế chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện nghĩa vụ về thuế sử dụng đất nông nghiệp theo mức giá quy định tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Tài chính, NN&PTNT (b/c);
- Tổng cục Thuế;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng