Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1732/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21/NQ-CP NGÀY 21/3/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIỮA CHÍNH PHỦ VÀ UBND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Công văn số 3552/BNV-TCBC ngày 26/7/2016 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1503/SNV-CCHC ngày 14/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, các Phòng N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, NClmc887.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21/NQ-CP NGÀY 21/3/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIỮA CHÍNH PHỦ VÀ UBND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất và đồng bộ các quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ);

b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực trên cơ sở thực hiện phân cấp hợp lý, rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố bảo đảm sự quản lý thống nhất của Chính phủ; đồng thời phát huy tính chủ động, trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân.

2. Yêu cầu

a) Tuân thủ nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ; phân định rõ nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã;

b) Phân cấp phải rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, gắn với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp; đảm bảo tăng tính chủ động, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình;

c) Phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng giai đoạn, đặc thù của ngành, lĩnh vực và điều kiện, khả năng phát triển của từng khu vực: Đô thị, nông thôn, đồng bằng, miền núi;

d) Phù hợp khả năng quản lý, điều hành của từng ngành, từng cấp và điều kiện, khả năng cân đối các nguồn lực cần thiết để thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý các ngành, lĩnh vực;

đ) Tăng cường trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn kiểm tra, thanh tra của sở, ban, ngành đối với việc thực hiện những nội dung được phân cấp và xử lý trách nhiệm; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời phát huy dân chủ rộng rãi để Nhân dân tham gia quản lý nhà nước.

II. NỘI DUNG

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Các sở, ban, ngành chủ động tham mưu UBND tỉnh đề xuất Chính phủ, Bộ quản lý ngành, lĩnh vực các nội dung cần phân cấp quản lý nhà nước cho UBND tỉnh, phù hợp với điều kiện, khả năng, thế mạnh của địa phương.

2. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 2437/UBND-NC ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ.

3. Chủ động đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các nội dung cụ thể cần phân cấp quản lý nhà nước cho các sở, ban, ngành, địa phương. Trong giai đoạn 2016 - 2020, cần tập trung trên một số lĩnh vực sau:

a) Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước theo hướng đảm bảo tính chủ động của ngân sách địa phương và phù hợp với trình độ quản lý của mỗi cấp.

b) Xác định rõ quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

c) Phân cấp quản lý đầu tư theo hướng hoàn thiện phân cấp quản lý đầu tư công, trên cơ sở bảo đảm quản lý tập trung và thống nhất về quy hoạch, cơ chế, chính sách và cân đối nguồn lực một cách chủ động, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động đầu tư và sử dụng vốn đầu tư công theo đúng mục tiêu, định hướng của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; chống thất thoát, lãng phí; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công.

d) Phân cấp quản lý công vụ, cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và cải cách công vụ, công chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức phù hợp với cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng ngành, lĩnh vực.

đ) Phân cấp quản lý đất đai theo hướng bảo đảm sự quản lý thống nhất của Nhà nước về đất đai, trong đó tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá và thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai của tỉnh đối với cơ quan quản lý đất đai địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ, Bộ quản lý ngành, lĩnh vực các nội dung cần phân cấp quản lý nhà nước cho UBND tỉnh; đồng thời đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các nội dung cụ thể cần phân cấp cho các sở, ngành, địa phương, phù hợp với điều kiện, khả năng và trình độ quản lý cho cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/10/2016; cụ thể:

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tham mưu về phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tham mưu về phân cấp trong lĩnh vực quản lý đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công; phân cấp thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

c) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu nội dung phân cấp quản lý công vụ, cán bộ, công chức, viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Tổng hợp các nội dung đề xuất của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ, ngành Trung ương theo quy định.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu về phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

đ) Đối với các sở, ban, ngành (ngoài các sở nêu trên); căn cứ phạm vi quản lý, chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao tiếp tục rà soát các văn bản và đề xuất hoặc ban hành văn bản theo thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với các nội dung phân cấp cho UBND cấp huyện, cấp xã.

2. UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh đối với những nhiệm vụ được phân cấp quản lý nhà nước; kiến nghị với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và sở quản lý ngành, lĩnh vực các nội dung cần phân cấp quản lý phù hợp với điều kiện, khả năng, thế mạnh của địa phương; tiếp tục phân cấp quản lý nhà nước cho UBND cấp xã theo đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.