Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1726/2014/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 hướng dẫn thi hành việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí; Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí; Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 308/ TTr-STTTT ngày 29 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định 721/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Giám đốc các Sở; Trưởng ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Vương Văn Việt

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1726/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Các tổ chức, cá nhân người Việt Nam và tổ chức, cá nhân người nước ngoài có liên quan đến hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thuộc đối tượng điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý

1. Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Báo chí và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí và các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí.

2. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện nghiêm các quy định tại Quyết định 2977/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về việc phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Sở Ngoại vụ là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tiếp nhận, xem xét và giải quyết hoạt động thông tin, báo chí đối với phóng viên nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Thanh Hóa. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động báo chí của các tổ chức nước ngoài, phóng viên nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm vận động, tập hợp các hội viên Hội Nhà báo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tham gia sinh hoạt tổ chức Hội Nhà báo tỉnh; phối hợp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ báo chí, đạo đức của người làm báo và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên thuộc Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa.

4. Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác quản lý Nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Báo chí; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí và các quy định của pháp luật có liên quan đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

5. Cơ quan chủ quản của các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về báo chí, gồm:

a) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản báo chí đối với cơ quan báo chí trực thuộc.

b) Trực tiếp chỉ đạo, quản lý cơ quan báo chí trực thuộc.

c) Có trách nhiệm giải quyết các vướng mắc, khiếu nại liên quan đến cơ quan báo chí trực thuộc.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Điều kiện thành lập cơ quan đại diện, cử phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

1. Thành lập cơ quan đại diện

Cơ quan báo chí xin cấp phép thành lập cơ quan đại diện tại tỉnh Thanh Hóa phải có đủ các điều kiện được quy định tại Khoản 1, Mục II, của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí và phù hợp với Đề án phát triển báo chí tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2012 - 2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Cử phóng viên thường trú

Phóng viên thường trú (thuộc cơ quan đại diện hoặc hoạt động độc lập) phải là người trong biên chế chính thức của cơ quan báo chí hoặc được cơ quan báo chí ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của Bộ luật Lao động; có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn; đã được cấp Thẻ nhà báo tại cơ quan báo chí xin đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời hạn 01 năm tính đến khi cơ quan báo chí xin phép đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú.

Điều 5. Quy trình, thủ tục đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

1. Thành lập cơ quan đại diện, cử phóng viên thường trú.

a) Thủ tục hồ sơ xin thành lập cơ quan đại diện, phóng viên thường trú:

- Cơ quan báo chí xin cấp phép thành lập cơ quan đại diện tại tỉnh Thanh Hóa phải gửi hồ sơ xin thành lập đến Sở Thông tin và Truyền thông.

Hồ sơ phải thể hiện đầy đủ các yêu cầu được quy định tại Khoản 3, Mục II, Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và khoản 1, Điều 1 Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cho phép đặt cơ quan đại diện có ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản báo chí.

+ Bản sao có xác nhận của cơ quan báo chí đối với Giấy phép hoạt động báo chí.

+ Sơ yếu lý lịch của người được cử làm người đứng đầu cơ quan đại diện có xác nhận của cơ quan báo chí.

+ Bản sao có xác nhận của cơ quan báo chí đối với thẻ nhà báo của người được cử làm người đứng đầu cơ quan đại diện.

+ Danh sách nhân sự của cơ quan đại diện.

+ Văn bản quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan báo chí đối với cơ quan đại diện.

- Cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú tại Thanh Hóa phải gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa để quản lý theo quy định.

Hồ sơ phải thể hiện, bao gồm:

+ Sơ yếu lý lịch của phóng viên thường trú có xác nhận của cơ quan báo chí.

+ Bản sao có xác nhận của cơ quan báo chí đối với thẻ nhà báo của người được cử làm phóng viên thường trú.

+ Bản sao có xác nhận của cơ quan báo chí đối với Giấy phép hoạt động báo chí.

+ Văn bản quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan báo chí đối với phóng viên thường trú.

b) Thời hạn giải quyết:

- Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính hợp lệ và hướng dẫn cơ quan báo chí hoàn thiện hồ sơ.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết để cơ quan báo chí được thành lập và tổ chức các hoạt động của cơ quan đại diện tại địa phương. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

2. Cơ quan báo chí khi cử phóng viên thường trú hoạt động độc lập tại địa phương thì phải gửi văn bản cử phóng viên thường trú kèm theo bản sao thẻ nhà báo có xác nhận của cơ quan báo chí của người được cử làm phóng viên thường trú cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở địa phương.

Điều 6. Hoạt động, tạm ngừng, thay đổi, chấm dứt hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

1. Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú chỉ được phép hoạt động sau khi có văn bản đồng ý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa.

2. Khi tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động, thay đổi trụ sở giao dịch, thay đổi trưởng cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú thì trong thời hạn 15 ngày, cơ quan báo chí phải có văn bản thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa biết.

3. Cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú có thể bị yêu cầu thay đổi hoặc chấm dứt hoạt động khi vi phạm một trong các nội dung sau đây:

- Trưởng cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

- Trong 01 năm, có từ 03 nội dung thông tin trở lên nêu sai sự thật, đã được cơ quan có thẩm quyền xác minh, kết luận.

- Không thực hiện đúng các yêu cầu về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm được quy định đối với cơ quan đại diện và phóng viên thường trú.

4. Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất bằng văn bản với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước khi có văn bản đồng ý cho thành lập cơ quan đại diện, phóng viên thường trú, hoặc yêu cầu cơ quan báo chí thay đổi hoặc chấm dứt hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú khi vi phạm một trong các nội dung nêu trên.

Điều 7. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan đại diện hoặc phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn Thanh Hóa

1. Quyền hạn

a) Được hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của Luật Báo chí và các văn bản pháp luật liên quan khác;

b) Được cung cấp thông tin, đăng phát thông tin và tham gia xử lý thông tin theo quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về việc cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí;

c) Được tạo điều kiện khai thác thông tin trong các trường hợp: thiên tai, hỏa hoạn hay các sự việc, sự kiện, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm trong phạm vi tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí;

d) Được tham dự các kỳ họp, các hội nghị để hoạt động nghiệp vụ theo quy định của UBND tỉnh;

e) Được tổ chức các hoạt động dịch vụ theo chủ trương của cơ quan báo chí, phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm

a) Tìm hiểu và phản ánh tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội… trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí;

b) Chấp hành các định hướng tuyên truyền, các quy định về hoạt động báo chí của tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở quy định của pháp luật;

c) Đưa tin trung thực, chính xác, kịp thời và có ý thức xây dựng đối với các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội… của tỉnh Thanh Hóa;

d) Phát hiện và đề xuất, kiến nghị với cơ quan chức năng các giải pháp để xử lý các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội… trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

đ) Tham gia các hoạt động báo chí do tỉnh Thanh Hóa tổ chức (Giải Báo chí Trần Mai Ninh, Hội báo xuân, Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, các hội nghị tập huấn nghiệp vụ...);

e) Thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông biết hoạt động báo chí có yếu tố xã hội (hội thi, hội diễn, từ thiện nhân đạo...) được tổ chức trên địa bàn Thanh Hóa theo chỉ đạo của cơ quan báo chí;

f) Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí của tỉnh Thanh Hóa.

g) Tổng biên tập (hoặc Giám đốc) các cơ quan báo chí, người phụ trách cơ quan đại diện của cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh bạn có cơ quan đại diện hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm quản lý đội ngũ cán bộ, phóng viên do cơ quan báo chí giới thiệu hoạt động nghiệp vụ.

h) Phóng viên khi đến làm việc với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải xuất trình Thẻ Nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí (kèm theo giấy CMND).

i) Tham gia các cuộc họp báo do UBND tỉnh Thanh Hóa hoặc do các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tổ chức một cách đầy đủ, nghiêm túc, đúng thành phần.

Điều 8. Nội dung quản lý hoạt động của cơ quan đại diện và phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và quyết định việc đặt cơ quan đại diện hoặc cử phóng viên thường trú của cơ quan báo chí;

2. Tổ chức thông tin cho báo chí và quản lý thông tin của báo chí phản ánh về Thanh Hóa;

3. Tham mưu cho UBND tỉnh khen thưởng đột xuất hoặc định kỳ các cơ quan báo chí, cơ quan đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên tác nghiệp có thành tích xuất sắc;

4. Thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra, xử phạt và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật hiện hành;

5. Đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện Luật Báo chí của các cơ quan báo chí theo định kỳ; phối hợp với các Tổng Biên tập (hoặc Giám đốc) các cơ quan báo chí để nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền liên quan đến tỉnh Thanh Hóa và phối hợp quản lý đội ngũ cán bộ, phóng viên.

Điều 9. Trách nhiệm của phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh, thành phố khác đến tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

1. Phóng viên tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải có giấy giới thiệu của cơ quan báo chí hoặc Thẻ Nhà báo do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp để được bố trí làm việc với người được phân công phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Phóng viên hoạt động tác nghiệp báo chí phải thực hiện theo đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, theo quy định tại Giấy phép hoạt động báo chí đã được cấp và nhiệm vụ của cơ quan báo chí giao và đúng Luật Báo chí.

3. Phóng viên báo chí hoạt động tác nghiệp thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, sau 03 (ba) tháng hoạt động phải hoàn chỉnh thủ tục đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định tại Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thi hành việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.

Điều 10. Quản lý thông tin, hoạt động báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Thanh Hóa

1. Sở Ngoại vụ tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin, hoạt động báo chí có yếu tố nước ngoài, bao gồm:

a) Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và có ý kiến bằng văn bản trả lời Bộ Ngoại giao về việc đặt trụ sở Văn phòng thường trú, cử phóng viên thường trú và phóng viên không thường trú của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài và tổ chức nước ngoài tại Thanh Hóa;

b) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và có ý kiến bằng văn bản trả lời cho Văn phòng thường trú về hoạt động thông tin, báo chí (bao gồm: thu thập thông tin, tư liệu, hình ảnh, ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, quay phim, tiếp xúc, thăm địa phương, cơ sở, phỏng vấn... nhằm phục vụ cho việc viết tin, bài, sản xuất phụ trương, đặc san, chuyên san, làm phóng sự) của phóng viên thường trú nước ngoài tại Thanh Hóa.

c) Hướng dẫn thi hành những quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài thuộc thẩm quyền của Sở Ngoại vụ.

d) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, kiến nghị với Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, hướng dẫn và xử lý vi phạm đối với hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Thanh Hóa.

e) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo về việc thực hiện những quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài thuộc thẩm quyền của tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí đối với các cơ quan đại diện và phóng viên thường trú cơ quan báo chí nước ngoài, bao gồm:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ thẩm định nội dung tin, bài, phát biểu đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thanh Hóa và có ý kiến trả lời bằng văn bản cho cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.

d) Hướng dẫn thi hành những quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Báo cáo hàng năm về việc thực hiện những quy định về hoạt động thông tin, báo chí của cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài và phóng viên thường trú thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 11. Cải chính trên báo chí

Khi có tác phẩm báo chí đăng, phát sóng thông tin sai sự thật; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức của tỉnh Thanh Hóa, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí tỉnh Thanh Hóa có quyền yêu cầu các cơ quan báo chí, tác giả thực hiện cải chính, xin lỗi theo quy định.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản chuyển tiếp

1. Cơ quan báo chí có cơ quan đại diện, phóng viên thường trú đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ đăng ký hoạt động, trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tổ chức rà soát lại toàn bộ các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Trường hợp cơ quan đại diện, phóng viên thường trú hoạt động nhưng chưa đảm bảo các điều kiện nêu tại Điều 4, Điều 5 Quy chế này thì hướng dẫn để cơ quan đại diện, phóng viên thường trú bổ sung đầy đủ hồ sơ, thủ tục, điều kiện hoạt động. Sau thời gian 06 tháng kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực, nếu cơ quan đại diện, phóng viên thường trú không bổ sung đủ hồ sơ, thủ tục thì thông báo chấm dứt hoạt động.

Điều 13. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Khen thưởng

Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đối với các cơ quan báo chí, phóng viên và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

2. Xử lý vi phạm

Các cơ quan, đơn vị, các cơ quan báo chí, phóng viên và các cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động báo chí sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Hội Nhà báo và các cơ quan liên quan triển khai và thực hiện Quy chế này, định kỳ sáu tháng, hàng năm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả triển khai, thực hiện.

2. Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú có trách nhiệm báo cáo nội dung Quy chế này với Tổng biên tập (hoặc Giám đốc) cơ quan báo chí và tổ chức thực hiện Quy chế trong phạm vi, trách nhiệm được cơ quan báo chí giao.