Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1725/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH SỐ 952/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 12 tháng 8 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình s 454/TTr-BTC ngày 10 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số Điều Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (sau đây viết tắt là Quyết định số 952/QĐ-TTg) như sau:

1. Điều 1 được sửa đổi như sau:

“Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Quyết định này quy định một số cơ chế tài chính, gồm: thu Điều Tiết đối với sản phẩm xăng sản xuất, chế biến tiêu thụ trong nước, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, trích khấu hao tài sn cố định và vốn Điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (sau đây viết tắt là Công ty Bình Sơn).”

2. Điều 2 được sửa đổi như sau:

“Điều 2. Thu Điều Tiết đối vi sản phẩm xăng tiêu thụ trong nước

1. Đối tượng thu, nộp và thời gian áp dụng:

a) Đối tượng thu Điều Tiết là sản phẩm xăng do Công ty Bình Sơn sản xuất, chế biến tiêu thụ trong nước (bao gồm cả tiêu dùng nội bộ).

b) Công ty Bình Sơn có trách nhiệm kê khai, nộp Khoản thu Điều Tiết quy định tại Điều này hàng tháng vào ngân sách nhà nước theo hướng dẫn của cơ quan Thuế. Hàng năm, quyết toán thu, nộp ngân sách Khoản thu Điều Tiết với cơ quan Thuế, thời hạn quyết toán thực hiện theo quy định về thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

c) Khoản thu Điều Tiết đối với sản phẩm xăng tiêu thụ trong nước của Công ty Bình Sơn là Khoản thu thuộc ngân sách nhà nước và được Điều Tiết 100% cho ngân sách Trung ương.

d) Thi gian áp dụng thu Điều Tiết đối với sản phẩm xăng của Công ty Bình Sơn quy định tại Điều này thực hiện từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

2. Căn cứ tính thu Điều Tiết: Số thu Điều Tiết đối với sản phẩm xăng tiêu thụ trong nước (bao gồm cả tiêu dùng nội bộ) của Công ty Bình Sơn được xác định bằng sản lượng xăng tiêu thụ thực tế hàng tháng nhân (x) với giá tính thu Điều Tiết và nhân (x) với tỷ lệ thu Điều Tiết. Trong đó:

a) Giá tính thu Điều Tiết là giá bán được xác định trên cơ sở giá Platt’s Singapore cộng thêm phụ phí thị trường theo Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của Công ty Bình Sơn, không bao gồm Khoản thu Điều Tiết và các Khoản thuế, phí phải nộp ngân sách nhà nước (nếu có). Tỷ giá quy đổi được áp dụng theo tỷ giá USD/VND bán ra (tỷ giá cuối ngày) của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố vào ngày đủ giá Platt’s tính cho lô hàng.

b) Tỷ lệ thu Điều Tiết là 10% đối với sản phẩm xăng”.

Điều 2. Điều Khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2286/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 952/QĐ-TTg.

2. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, bãi bỏ quy định về thu Điều Tiết đối với sản phẩm lọc hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty Bình Sơn nêu tại Điều 1, Điều 2 Quyết định số 952/QĐ-TTg và quy định tại Quyết định này.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

4. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Hội đồng thành viên, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Giám đốc Công ty Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Khoản 4 Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg.CP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc