Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1724/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC TỈNH: NAM ĐỊNH, THÁI BÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 6799/BNN-TY ngày 11 tháng 8 năm 2016, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 11853/BTC-TCDT ngày 25 tháng 8 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6556/BKHĐT-KTDV ngày 23 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 25.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine và 65 tấn hóa chất Chlorine 65% min từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các tỉnh để phòng chống dịch bệnh, cụ thể:

- Tỉnh Nam Định: 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine và 40 tấn hóa chất Chlorine 65% min.

- Tỉnh Thái Bình: 15.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 25 tấn hóa chất Chlorine 65% min.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nam Định và Thái Bình tiếp nhận, quản lý và sử dụng số hóa chất nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ,
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc