Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1723/QĐĐC-UBND

Phan Thiết, ngày 07 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2006/QĐ-UBND NGÀY 08/5/2006 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Do sơ suất trong khâu đánh máy, Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính một số sai sót trong Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 của UBND tỉnh, về việc ban hành Quy chế thi đua - khen thưởng như sau:

- Tại Điều 2, trang 1, dòng 20 từ dưới lên của Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND .

Đã viết là: “Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.”

Nay sửa lại là: “Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

- Tại trang 1, dòng 15 từ dưới lên của Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND và tại trang 19, dòng thứ 2 từ dưới lên của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND .

Đã viết là: “CHỦ TỊCH”

Nay sửa lại là: “TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH”.

Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 của UBND tỉnh, về việc ban hành Quy chế thi đua - khen thưởng và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TUQ. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Đình Tâm