Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1714/-UBND

Lào Cai, ngày 08 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 473A/QĐ-BCT ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Bộ Công thương về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 107/TTr-SCT ngày 30 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ 02 thủ tục hành chính (TTHC số thứ tự 36 và 37) lĩnh vực thương mại được công bố tại Quyết định số 3593/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố 134 thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội dung áp dụng tại Sở Công thương tỉnh Lào Cai và 02 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 5009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Công thương;
- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính
phủ);
- TT Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
-
Lưu: VT, KSTT3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thể

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 08 tháng 06 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai)

1. Thủ tục hành chính cấp tỉnh (Quyết định số 3593/QĐ-UBND ngày 11/8/2017)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

Ghi chú

1

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018

Quyết định 473A/QĐ-BCT ngày 05/02/2018

2

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018

Quyết định 473A/QĐ-BCT ngày 05/02/2018

2. Thủ tục hành chính cấp huyện (Quyết định số 5009/QĐ-UBND ngày 09/11/2017)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

Ghi chú

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018

Quyết định 473A/QĐ-BCT ngày 05/02/2018

2

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018

Quyết định 473A/QĐ-BCT ngày 05/02/2018