Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1711/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP, ngày 07/9/2006;

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;

Xét Tờ trình số 85/TTr-SKHĐT ngày 31/8/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị phê duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030, với những nội dung chủ yếu như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Bổ sung quan điểm phát triển

a) Phù hợp với nội dung quy định của Luật Quảng cáo, quy định của nhà nước về quảng cáo và các quy định khác có liên quan đến lĩnh vực quảng cáo.

- Phù hợp với quy hoạch xây dựng của địa phương; bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội.

- Đảm bảo tính ổn định, lâu dài, công khai, minh bạch và khả thi. Sự thống nhất, hài hòa giữa các địa phương tại các điểm tiếp giáp trên trục quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ.

- Ưu tiên kế thừa các vị trí quảng cáo phù hợp với quy hoạch đã có trước.

- Đảm bảo sự thống nhất giữa các sở, ngành có liên quan; giữa các sở, ngành với UBND các huyện, thành phố để phối hợp quản lý và là căn cứ pháp lý quan trọng để quản lý và xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

2. Điều chỉnh mục tiêu phát triển

2.1. Mục tiêu chung

Hình thành hệ thống công cụ trực quan đồng bộ, phục vụ có hiệu quả cho công tác tuyên truyền, cổ động các nhiệm vụ chính trị, quảng cáo thương mại ngoài trời, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Xác định cụ thể nguyên tắc, vị trí đất đai, không gian chiếm dụng, quy mô, hình thức và nội dung của một số công cụ tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời như: Bảng, biển tấm lớn, băng rôn,… trên cơ sở đó trình cấp thẩm quyền cấp hoặc thuê đất để sử dụng lâu dài, đảm bảo các yêu cầu về thẩm mỹ, cảnh quan, kiến trúc đô thị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; đáp ứng yêu cầu giao lưu, hội nhập, phát triển; tiếp cận và áp dụng công nghệ quảng cáo tiên tiến, hiện đại, tương ứng và phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội, phù hợp với đặc điểm dân cư, phong tục tập quán của từng địa phương.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo. Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước, thúc đẩy xã hội hóa các hoạt động văn hóa thông tin trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời góp phần đem lại hiệu quả về kinh tế cho ngân sách của tỉnh.

2.2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2016 - 2020

- Hoàn thành công tác thống kê, khắc phục, điều chỉnh, sửa chữa những phương tiện quảng cáo chưa phù hợp theo nội dung định hướng tại quy hoạch này.

- 100% các huyện, thành phố hoàn thành việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động tuyên truyền, quảng cáo như: Lắp đặt hệ thống trụ cột, giá treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn… bảng tuyên truyền cổ động trực quan, cổng chào.

- 50% các bảng quảng cáo tấm lớn, tấm nhỏ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và các phương tiện quảng cáo khác trong khu đô thị, trung tâm hành chính của các huyện, thành phố phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền cổ động chính trị được xây dựng, điều chỉnh theo quy hoạch.

- 70% tuyến đường mới, các khu đô thị mới hình thành được xây dựng và hoàn thiện hệ thống bảng tuyên truyền, cổ động chính trị theo quy hoạch.

- Xây dựng từ 16 - 23 bảng tấm lớn tuyên truyền, cổ động về chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, thương mại trên tuyến quốc lộ 1A, 1B, 4A, 4B đoạn giáp ranh các tỉnh Cao Bằng, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh và khu vực cửa khẩu, biên giới.

- Xây dựng 4 - 6 bảng quảng cáo tấm lớn tuyên truyền cổ động trực quan tại các vị trí đối ngoại giữa tỉnh Lạng Sơn với các tỉnh của Việt Nam và Trung Quốc.

- 50% các cụm, điểm khu quy hoạch được bố trí quỹ đất, diện tích, vị trí, theo quy định.

- 100% cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo được đào tạo, bồi dưỡng; 80% tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động quảng cáo được tuyên truyền, phổ biến Luật quảng cáo và các văn bản hướng dẫn liên quan đến quy hoạch quảng cáo ngoài trời.

- Tiếp cận và đưa công nghệ quảng cáo mới, hiện đại và nâng cấp các bảng tấm lớn phục vụ tuyên truyền chính trị và quảng cáo ngoài trời.

- Đẩy mạnh thực hiện cơ chế xã hội hóa trong việc đầu tư thực hiện các hình thức tuyên truyền, quảng cáo, phấn đấu đạt từ 30 - 35% các chương trình, dự án quảng cáo phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị tại các vị trí đã được xác định trong quy hoạch được xây dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

b) Định hướng đến năm 2030

- Hoàn chỉnh hệ thống cổ động trực quan và biển quảng cáo tấm lớn theo quy hoạch, bảo đảm mỗi bảng quảng cáo là một công trình đầu tư khai thác trong nhiều năm, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Đưa công nghệ quảng cáo mới (hình thức cuộn, thay hình, quảng cáo di động, v.v...) vào các bảng quảng cáo tấm lớn.

- 70% các bảng quảng cáo tấm lớn, tấm nhỏ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ có đèn chiếu sáng về đêm; 100% các bảng quảng cáo, hộp đèn, pa nô…và các phương tiện quảng cáo khác trong khu đô thị, trung tâm hành chính của các huyện, thành phố phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền cổ động chính trị được xây dựng, hoàn thiện theo quy hoạch.

- 100 % tuyến đường mới, các khu đô thị mới hình thành được xây dựng và hoàn thiện hệ thống bảng cổ động trực quan tuyên truyền nhiệm vụ chính trị theo quy định.

- Đẩy mạnh thực hiện cơ chế xã hội hóa trong việc đầu tư thực hiện các hình thức tuyên truyền, quảng cáo, phấn đấu đạt từ 40 - 45% các chương trình, dự án quảng cáo phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị tại các vị trí đã được xác định trong quy hoạch được xây dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

II. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

1. Điều chỉnh quy hoạch ngoài đô thị (Đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường cao tốc)

Bố trí quy hoạch 280 - 350 bảng, biển, phương tiện quảng cáo (trong đó bảng quảng cáo tấm lớn 130 - 168; bảng quảng cáo tấm nhỏ 130 - 170; phương tiện khác 20 - 25). Trong đó:

- Quốc lộ 1A bố trí 80 - 100 bảng, biển, phương tiện quảng cáo, trong đó: Tấm lớn: 30 - 40 bảng; 10 bảng kích thước từ 80 - 120 m2 chiều cao tối thiểu 13 m; 10 - 20 bảng kích thước từ 40 - 80 m2 chiều cao tối thiểu 8 m; Tấm nhỏ: Dự kiến 50 - 60 bảng <40m2.

- Quốc lộ 1B bố trí 50 - 70 bảng, biển, phương tiện quảng cáo.

- Quốc lộ 4A bố trí 30 - 40 bảng, biển, phương tiện quảng cáo.

- Quốc lộ 4B bố trí 30 - 40 bảng, biển, phương tiện quảng cáo.

- Quốc lộ 279, 31, 3B bố trí khoảng 50 - 60 bảng, biển, phương tiện quảng cáo.

- Đường Cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn bố trí 20 - 30 bảng, biển, phương tiện quảng cáo.

- Đường tỉnh lộ: tập trung quy hoạch 22/23 tuyến đường tỉnh lộ (ĐT) với tổng số bảng, biển, phương tiện quảng cáo là 80 - 100.

- Đường huyện lộ: Căn cứ vào tình hình phát triển của từng tuyến đường việc quy hoạch quảng cáo ngoài trời sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với nhu cầu từng thời điểm. Trước mắt, khai thác các vị trí, các điểm giáp ranh với các tỉnh, địa phương lân cận như: ĐH 05 (Xe Lân - Bản Cà); ĐH 08 (Đoàn Kết - Cao Minh); ĐH 45 (TT Thái Bình - xã Thái Bình); ĐH 65 (Hòa Bình - Tân Hòa); ĐH 77 (Tân Tri - Nghinh Tường).

2. Điều chỉnh quy hoạch trong đô thị

2.1. Thành phố Lạng Sơn

- Tuyên truyền cổ động chính trị và chính sách xã hội.

Tập trung quy hoạch tại 29/140 tuyến đường, phố với khoảng 300 - 400 điểm treo băng rôn dọc (cờ phướn); 150 - 200 điểm treo băng rôn ngang, đèn trang trí nghệ thuật; 08 - 10 pa nô cố định; 20 - 30 vị trí đặt cụm pa nô di động; 400 - 700 pa nô hoặc bảng hộp đèn treo trên các cột đèn chiếu sáng công cộng hai bên đường; đặt từ 08 - 10 cụm biểu tượng kiến trúc hoặc bảng điện tử xoay chiều tại các điểm giao nhau tại các ngã 3, ngã 4; đặt từ 20 - 30 tác phẩm điêu khắc, tượng nghệ thuật tại Công viên Chi Lăng, khuôn viên bờ sông Kỳ Cùng; 10 - 12 màn hình LCD trên giải phân cách đường Hùng Vương, phố Mai Thế Chuẩn; nâng cấp chỉnh trang 04 cổng chào cửa ngõ rẽ vào thành phố, 01 cổng chào vào khu danh thắng Nhị - Tam Thanh.

Điều chỉnh hệ thống pa nô, đèn nghệ thuật trang trí trên dải phân cách đường Hùng Vương, đường Ngô Quyền, Lê Lợi, Trần Đăng Ninh, Tam Thanh, Bà Triệu, Lê Lợi… để đảm bảo mật độ, khoảng cách vừa phải, hợp lý.

- Quảng cáo thương mại: bố trí khoảng 20 - 30 điểm đặt bảng, biển pa nô quảng cáo, 100 - 120 điểm treo băng rôn, cờ phướn; 6 - 8 màn hình điện tử (LCD, LED).

2.2. Huyện Chi Lăng

- Tuyên truyền chính trị, chính sách xã hội: Dự kiến tập trung quy hoạch tại 3/11 tuyến đường, phố với khoảng 40 - 60 điểm treo băng rôn dọc (cờ phướn); 30 - 40 điểm treo băng rôn ngang, đèn trang trí nghệ thuật; 02 - 04 pa nô cố định; 04 - 6 vị trí đặt cụm pa nô di động; 40 - 60 pa nô hoặc bảng hộp đèn tuyên truyền cổ động chính trị chính sách xã hội trên cột đèn chiếu sáng hai bên đường. Nghiên cứu đầu tư xây dựng 02 cụm biểu tượng kiến trúc gắn với màn hình LED.

- Quảng cáo thương mại: Bố trí 30 - 40 điểm treo băng rôn, cờ phướn.

2.3. Huyện Lộc Bình

- Tuyên truyền chính trị, chính sách xã hội: tập trung quy hoạch tại 4/11 tuyến đường, phố với khoảng 100 - 120 điểm treo băng rôn dọc (cờ phướn); 40 - 50 điểm treo băng rôn ngang, đèn trang trí nghệ thuật; 10 - 12 vị trí đặt cụm pa nô di động; 150 - 200 pa nô hoặc bảng hộp đèn gắn trên cột đèn chiếu sáng hai bên đường. Nghiên cứu đầu tư xây dựng 02 cụm biểu tượng kiến trúc gắn với màn hình điện tử xoay chiều.

- Quảng cáo thương mại: Bố trí 25 - 35 điểm treo băng rôn, cờ phướn.

2.4. Huyện Văn Lãng

- Tuyên truyền chính trị, chính sách xã hội: tập trung quy hoạch tại 2/6 tuyến đường, phố với khoảng 40 - 60 điểm treo băng rôn dọc (cờ phướn); 15 - 20 điểm treo băng rôn ngang, đèn trang trí nghệ thuật; 4 - 6 vị trí đặt cụm pa nô di động; 02 - 04 pa nô cố định; 60 - 80 panô hoặc bảng hộp đèn gắn trên cột đèn chiếu sáng hai bên đường. Lắp đặt 01 màn hình LED.

- Quảng cáo thương mại: Bố trí 20 - 30 điểm quảng cáo bằng pa nô, băng rôn, cờ phướn.

2.5. Huyện Bình Gia

- Tuyên truyền chính trị, chính sách xã hội: tập trung quy hoạch tại 4 tuyến đường, phố với khoảng 100 - 120 điểm treo băng rôn dọc (cờ phướn); 30 - 40 điểm treo băng rôn ngang, đèn trang trí nghệ thuật; 6 - 10 vị trí đặt cụm pa nô di động; 100 - 140 pa nô gắn trên cột đèn chiếu sáng hai bên đường; 03 - 05 bảng pa nô cố định; Nghiên cứu lắp đặt 01 cổng chào điện tử, 02 cụm biểu tượng kiến trúc.

- Quảng cáo thương mại: Bố trí 20 - 30 điểm quảng cáo bằng pa nô, băng rôn, cờ phướn.

2.6. Huyện Bắc Sơn

- Tuyên truyền chính trị, chính sách xã hội: tập trung quy hoạch tại 2/12 tuyến đường, phố với khoảng 80 - 100 điểm treo băng rôn dọc (cờ phướn); 30- 40 điểm treo băng rôn ngang, đèn trang trí nghệ thuật; 10 - 12 vị trí đặt cụm pa nô di động; màn hình LED; 100 - 120 pa nô hoặc bảng hộp đèn gắn trên cột đèn chiếu sáng hai bên đường; xây dựng 03 cụm biểu tượng kiến trúc gắn với màn hình LED.

- Quảng cáo thương mại: Bố trí 20 - 30 điểm quảng cáo bằng pa nô, băng rôn, cờ phướn.

2.7. Huyện Cao Lộc

- Tuyên truyền chính trị, chính sách xã hội: tập trung quy hoạch 6/18 tuyến đường, phố với khoảng 100 - 140 điểm treo băng rôn dọc (cờ phướn); 50 - 80 điểm treo băng rôn ngang, đèn trang trí nghệ thuật; 10 - 12 vị trí đặt cụm pa nô di động; 10 - 15 cụm pa nô cố định; 100 - 120 pa nô bảng hộp đèn gắn trên cột đèn chiếu sáng hai bên đường; Nghiên cứu đầu tư xây dựng 03 cụm biểu tượng kiến trúc gắn với màn hình LED.

- Quảng cáo thương mại: Bố trí 25-30 điểm quảng cáo bằng pa nô, băng rôn, cờ phướn.

2.8. Huyện Hữu Lũng

- Tuyên truyền chính trị, chính sách xã hội: tập trung quy hoạch tại 4/12 tuyến đường, phố với khoảng 80 - 100 điểm treo băng rôn dọc (cờ phướn); 40 - 60 điểm treo băng rôn ngang, đèn trang trí nghệ thuật; 10 - 15 vị trí đặt cụm pa nô di động; 10 - 15 cụm pa nô cố định; 100 - 150 pa nô hoặc bảng hộp đèn gắn trên cột đèn chiếu sáng hai bên đường, nâng cấp 02 cổng chào cửa ngõ rẽ vào thị trấn; Nghiên cứu đầu tư xây dựng 02 cụm biểu tượng kiến trúc gắn với màn hình điện tử xoay chiều.

- Quảng cáo thương mại: Bố trí 40 - 50 điểm quảng cáo bằng pa nô, băng rôn, cờ phướn.

2.9. Huyện Tràng Định

- Tuyên truyền chính trị, chính sách xã hội: tập trung quy hoạch tại 3/18 tuyến đường, phố với khoảng 60 - 80 điểm treo băng rôn dọc (cờ phướn); 30 - 40 điểm treo băng rôn ngang, đèn trang trí nghệ thuật; 6 - 8 vị trí đặt cụm pa nô di động; 4 - 6 cụm pa nô cố định; 60 - 80 pa nô hoặc bảng hộp đèn gắn trên cột đèn chiếu sáng hai bên đường; 01 màn hình LED, 02 cụm biểu tượng kiến trúc, tác phẩm điêu khắc.

- Quảng cáo thương mại: Bố trí 40 - 50 điểm quảng cáo bằng pa nô, băng rôn, cờ phướn.

2.10. Huyện Văn Quan

- Tuyên truyền chính trị, chính sách xã hội: tập trung quy hoạch tại 2/5 tuyến đường, phố với khoảng 30 - 50 điểm treo băng rôn dọc (cờ phướn); 20- 30 điểm treo băng rôn ngang, đèn trang trí nghệ thuật; 6 - 8 vị trí đặt cụm pa nô di động; 4 - 6 cụm pa nô cố định; 80 - 100 pa nô hoặc bảng hộp đèn gắn trên cột đèn chiếu sáng hai bên đường; đầu tư lắp đặt 01 đến 2 cụm biểu tượng kiến trúc gắn với màn hình điện tử xoay chiều.

- Quảng cáo thương mại: Bố trí 20 - 30 điểm quảng cáo bằng pa nô, băng rôn, cờ phướn.

2.11. Huyện Đình Lập

- Tuyên truyền chính trị, chính sách xã hội: tập trung quy hoạch tại 3/6 tuyến đường, phố, lắp đặt 01 bảng điện tử xoay chiều 4 mặt gắn với màn hình LED (đồng hồ); bố trí 02 - 04 bảng, pa nô cố định; 04 - 06 vị trí đặt cụm pa nô di động tuyên truyền cổ động chính trị; 06 - 10 đèn điện tử LED nghệ thuật trang trí.

- Quảng cáo thương mại: Bố trí 20 - 30 điểm quảng cáo bằng pa nô, băng rôn, cờ phướn.

3. Điều chỉnh quy hoạch khu vực biên giới, cửa khẩu

Quy hoạch tại 9/13 cửa khẩu, lối mở biên giới với Trung Quốc, trong đó trước mắt tập trung quy hoạch tại 4 cửa khẩu sau:

- Cửa khẩu Hữu Nghị: bố trí 08 - 10 điểm treo băng rôn ngang kết hợp đèn trang trí nghệ thuật; 60 - 80 băng rôn dọc (cờ phướn); 04 bảng quảng cáo thương mại; 04 bảng, biển tuyên truyền chính trị, chính sách xã hội tấm lớn; 01 cụm biểu tượng kiến trúc gắn với bảng điện tử LED xoay chiều; 01 màn hình LED; 15 - 20 bảng hộp đèn trên dải phân cách; 40 bộ đèn lách nghệ thuật trang trí hai bên đường.

- Cửa khẩu Tân Thanh: bố trí 40 - 60 điểm treo băng rôn dọc (cờ phướn); 08 - 10 điểm treo băng rôn ngang, đèn trang trí nghệ thuật; 10 - 15 bảng biển, phương tiện quảng cáo gồm (01 Cụm bảng quảng cáo thương mại đa chiều; 01 màn hình LED hoặc hoặc cụm biểu tượng kiến trúc; 04 - 06 bảng quảng cáo thương mại tấm lớn; 01 - 02 bảng quảng cáo giới thiệu về Chùa Tân Thanh; 01 cổng chào màn hình điện tử LED); 50 pa nô đôi gắn với cột đèn chiếu sáng trên dải phân cách đường.

- Cửa khẩu Cốc Nam: bố trí 10 - 20 điểm treo băng rôn dọc (cờ phướn); 02 - 04 điểm treo băng rôn ngang; 01 cụm biểu tượng kiến trúc; 01 bản điện tử xoay chiều; 02 bảng quảng cáo tấm lớn; 10 - 15 pa nô tuyên truyền cổ động chính trị, chính sách xã hội; 10 đèn lách nghệ thuật trang trí trên các cột đèn chiếu sáng; 02 cụm pa nô di động.

- Cửa khẩu Chi Ma: bố trí 40 - 60 điểm treo băng rôn dọc (cờ phướn); 10 - 20 điểm treo băng rôn ngang, đèn trang trí nghệ thuật; 04 - 06 bảng pa nô tấm lớn tuyên truyền cổ động chính trị; 4 - 6 Bảng quảng cáo Thương mại; 40 - 60 pa nô đôi tuyên truyền cổ động chính trị gắn trên các cột đèn chiếu sáng; 01 cụm bảng điện tử LED xoay chiều; 01 bảng điện tử LED.

4. Điều chỉnh quy hoạch khu vực cửa ngõ, điểm giáp ranh với các tỉnh lân cận

a) Khu vực giáp ranh với tỉnh Bắc Giang: bố trí 06 - 08 bảng, biển, phương tiện quảng cáo.

b) Khu vực giáp ranh với tỉnh Quảng Ninh: bố trí 02 - 04 bảng, biển, phương tiện quảng cáo.

c) Khu vực giáp ranh với tỉnh Cao Bằng: bố trí 04 - 05 bảng, biển, phương tiện quảng cáo.

d) Khu vực giáp ranh với tỉnh Thái Nguyên: bố trí 04 - 06 bảng, biển, phương tiện quảng cáo.

5. Bổ sung quy hoạch khu, cụm công nghiệp

- Khu công nghiệp Đồng Bành (huyện Chi Lăng): Bố trí từ 08 - 10 bảng quảng cáo thương mại tấm lớn từ 40 - 80 m2.

- Khu Công nghiệp Hồng Phong (huyện Cao Lộc): Bố trí từ 04 - 06 bảng quảng cáo thương mại tấm lớn từ 40 - 60 m2.

- Các cụm Công nghiệp Na Dương (huyện Lộc Bình): Bố trí từ 02 - 04 bảng quảng cáo thương mại tấm lớn từ 40 - 60 m2.

- Các cụm công nghiệp địa phương (Cụm công nghiệp số 2 xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, Cụm công nghiệp Hữu Lũng): Mỗi cụm bố trí từ 04 - 06 bảng quảng cáo thương mại tấm lớn 40 - 60 m2.

6. Bổ sung điểm du lịch địa phương, khu di tích lịch sử, văn hóa

Bố trí 48 - 50 bảng biển, trong đó mỗi điểm di tích 01 - 02 bảng, biển. Riêng khu Du lịch Mẫu Sơn bố trí từ 10 - 12 bảng biển (từ Km 0 đến Km 14 ĐT 241).

III. BỔ SUNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phổ biến Luật Quảng cáo và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm nâng cao sự hiểu biết và trách nhiệm thực hiện các quy định của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động tuyên truyền, quảng cáo.

2. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về quảng cáo, tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.

3. Thực hiện cơ chế phối kết hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong quản lý hoạt động tuyên truyền, quảng cáo.

4. Bố trí hợp lý nguồn vốn và cơ chế huy động vốn và quỹ đất. Trên cơ sở xác định các nội dung, hình thức tuyên truyền, quảng cáo trong quy hoạch, cân đối, bố trí nhu cầu vốn đầu tư cho từng loại hình quảng cáo nhằm có lộ trình thực hiện, phân cấp nguồn vốn: Nhà nước, doanh nghiệp để đầu tư vốn thích hợp và có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả cho hoạt động quảng cáo.

5. Bổ sung về kinh phí thực hiện

5.1. Nhu cầu về kinh phí

Tổng nhu cầu vốn đầu tư từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 cần khoảng 68,44 tỷ đồng. Hướng huy động vốn đầu tư xây dựng như sau:

- Nguồn vốn ngân sách của các huyện, thành phố Lạng Sơn, các sở, ngành liên quan đầu tư cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật lắp đặt hệ thống giá, cột treo băng rôn khẩu hiệu, bảng tin, xây dựng các biển, bảng, panô tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, chính sách xã hội: 22 tỷ đồng.

- Vốn ngân sách đề nghị tỉnh cấp: 18,54 tỷ đồng cho các Dự án: lắp đặt một số cụm pa nô tấm lớn dọc tuyến Quốc lộ 1A, khu vực cửa khẩu, biên giới, giáp ranh với các tỉnh; Dự án lắp đặt một số cụm biểu tượng kiến trúc tạo điểm nhấn trên địa bàn cửa ngõ, trung tâm thành phố Lạng Sơn, Dự án lắp đặt một số tác phẩm kiến trúc điêu khắc, vườn tượng khu vực Công viên Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

- Nguồn xã hội hóa kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp hợp tác đầu tư khoảng 27,9 tỷ đồng.

5.2. Phân kỳ đầu tư và tiến độ thực hiện

- Giai đoạn 1 (năm 2016 - 2017): 15.540 triệu đồng;

- Giai đoạn 2 (năm 2018 - 2019): 21. 400 triệu đồng;

- Giai đoạn 3 (năm 2020): 9.000 triệu đồng;

- Giai đoạn 4 (năm 2020 - 2030): 22.500 triệu đồng.

IV. ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ MỘT SỐ CƠ QUAN TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Giúp UBND tỉnh trực tiếp quản lý, theo dõi thực hiện quy hoạch quảng cáo. Có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố phổ biến công khai quy hoạch tới các tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo. Tổ chức hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện quảng cáo theo đúng Quy hoạch và đúng theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch. Báo cáo định kỳ với UBND tỉnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo.

2. Sở Xây dựng

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn quốc gia về phương tiện Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn và cấp giấy phép xây dựng quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định.

Thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp hoạt động quảng cáo vi phạm pháp luật về xây dựng.

3. Sở Công Thương

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo; thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, cấp giấy phép.

Thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm về quảng cáo trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ theo thẩm quyền.

4. UBND các huyện, thành phố

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp quản lý, thực hiện quy hoạch trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thực hiện công tác quản lý nhà nước, kiểm tra xử lý vi phạm đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tình trạng dựng biển quảng cáo không phép, không đúng vị trí địa điểm đã quy định.

Báo cáo định kỳ với UBND tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo.

5. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan

Căn cứ vào quy hoạch quảng cáo được phê duyệt, tổ chức thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu