Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, BỔ SUNG BAN VẬN ĐỘNG NGÀY VÌ NGƯỜI NGHÈO TỈNH BÌNH DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương tại công văn số 01/TT-MT ngày 12/7/2006 về việc thay đổi, bổ sung Ban vận động ngày vì người nghèo tỉnh Bình Dương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 157/2000/QĐ-UB ngày 16/11/2000, Quyết định số 3819/QĐ.CT ngày 25/9/2001, Quyết định số 1546/QĐ.CT ngày 6/2/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thành lập, bổ sung Ban Vận động Ngày Vì người nghèo tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thành viên Ban vận động Ngày Vì người nghèo tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn