Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 171/2003/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/ 2003/ QĐ-UB NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2003 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;
- Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;
- Xét tình hình thực tế của thành phố;
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 65/ 2003/ QĐ-UB ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Điều 4 được bổ sung như sau:

a/ Bổ sung nội dung sau đây vào phần đầu của khoản 2 Điều 4 như sau: "Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi UBND thành phố có chủ trương đầu tư..."

b/ Bổ sung nội dung sau đây vào cuối khoản 2 Điều 4: "Theo yêu cầu của chủ đầu tư về địa điểm xây dựng, Sở Xây dựng có thể chủ động phối hợp với các ngành và chính quyền địa phương kiểm tra báo cáo UBND thành phố về yêu cầu xin chọn địa điểm xây dựng của chủ đầu tư".

2. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a/ Thay thế khoản 2 bằng nội dung mới như sau: "Khi lập đồ án quy hoạch chi tiết, Viện Quy hoạch xây dựng (hoặc các đơn vị tư vấn thiết kế được giao nhiệm trình UBND thành phố phê duyệt trong thời hạn một đến ba tháng tuỳ theo mức độ phức tạp và quy mô nghiên cứu của dự án quy hoạch".

Đồ án quy hoạch phải căn cứ vào định hướng quy hoạch phát triển chung của thành phố, các quy hoạch chuyên ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các quy chuẩn quy phạm, thực tế phát triển đô thị tại khu vực và phương án tái định cư cho các hộ trong diện giải toả (nếu có). Trường hợp cần thiết phải lấy ý kiến tham gia của các ngành, địa phương có liên quan.

b/ Bổ sung nội dung sau vào điểm đ khoản 3 Điều 6: " Đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch phải có giải pháp so sánh ưu khuyết điểm của phương án đã được duyệt trước đó".

3. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a/ Thay tên gọi của Điều 9 "Cắm mốc ranh giới để thu hồi đất" bằng tên gọi mới" Cắm mốc ranh giới theo đồ án quy hoạch được duyệt";

b/ Bổ sung nội dung sau đây vào cuối khoản 2 Điều 9: "Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương bảo quản các cọc mốc được giao".

4. Điều 10 được bổ sung như sau:

Bổ sung khoản 4 mới vào Điều 10: "Chủ tịch UBND các quận, huyện trên địa bàn triển khai dự án có trách nhiệm chủ trì cùng với Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư và các cơ quan chức năng tổ chức họp dân trong khu vực dự án để phổ biến chủ trương và đồ án quy hoạch được duyệt cho nhân dân biết, thực hiện".

5. Điều 12 được sửa đổi như sau:

Thay thế điểm a khoản 2 Điều 12 bằng điểm a mới như sau:" UBND thành phố phê duyệt các giải pháp kiến trúc quy hoạch chung trên địa bàn thành phố, đồng thời quyết định giải pháp kiến trúc quy hoạch đối với công trình có quy mô tầng cao từ 8 tầng trở lên trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng".

6. Điều 22 được bổ sung như sau :

Bổ sung điểm c mới vào khoản 1 Điều 22 như sau: ''Đối với các dự án công trình giao thông thuộc sự quản lý của Bộ Giao thông Vận tải thì Sở Giao thông- Công chính có trách nhiệm thu thập các hồ sơ dự án, thiết kế công trình báo cáo UBND thành phố chỉ đạo cho Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch để cập nhật thông tin cho công tác lập quy hoạch xây dựng đô thị và quản lý việc xây dựng trên các tuyến giao thông theo dự án được duyệt".

7. Điều 23 được sửa đổi như sau:

a/ Thay tên gọi "Sở Địa chính -Nhà đất" bằng tên gọi "Sở Tài nguyên và Môi trường''.

b/ Bổ sung nội dung sau đây vào cuối khoản 3 Điều 23: ''Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thủ tục thu hồi đất (quyết định thu hồi đất chung của khu quy hoạch) trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định phê duyệt tổng mặt bằng và quyết định thu hồi đất riêng lẻ cho từng hộ, trình UBND thành phố phê duyệt''.

c/ Bổ sung khoản 4 mới vào Điều 23 như sau: ''Đối với nhà ở không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng hoặc xây dựng không đúng với nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp thì phải được cơ quan cấp giấy phép xây dựng kiểm tra, xử lý hành chính theo quy định của pháp luật trước khi lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3: Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các Sở ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên- Môi trường, Giao thông- Công chính, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, các Chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4
- TVTU, TTHĐND t/p (b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND t/p
- CPVP, CV: p.QLĐT-ĐT (3)
- Lưu VT, p.NC-PC

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Năm