Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1706/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2020/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, KẾT NỐI VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU SỐ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục trực thuộc Bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TTCNTT (D-03b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2020/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, KẾT NỐI VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU SỐ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1706/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 08 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 47/2020/NĐ-CP).

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện và kết quả triển khai Kế hoạch này là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Bộ Giao thông vận tải.

c) Phổ biến, tuyên truyền nội dung thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Bộ Giao thông vận tải tới các cơ quan, đơn vị trong ngành, các cơ quan nhà nước liên quan và tổ chức, cá nhân; thể hiện sự đóng góp hiệu quả của ngành giao thông vận tải vào quá trình chuyển đổi số, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2. Yêu cầu

a) Nâng cao nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy, trách nhiệm thực hiện quản lý, kết nối, chia sẻ sử dụng dữ liệu ngành giao thông vận tải trong bối cảnh nước ta đang chủ động tham gia thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển dựa trên chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Giao thông vận tải với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giữa các đơn vị trực thuộc Bộ với Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Kịp thời đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.

d) Ưu tiên, quan tâm, bố trí các điều kiện về nguồn lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP đúng tiến độ và hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ

1. Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn, quy định kỹ thuật liên quan tạo căn cứ, cơ sở pháp lý triển khai thực hiện Nghị định trong Bộ Giao thông vận tải.

2. Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu của Bộ Giao thông vận tải trong đó phải bảo đảm sẵn sàng kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ sử dụng dữ liệu số với các cơ quan nhà nước trung ương, địa phương và tổ chức, cá nhân theo quy định.

3. Tổ chức thực hiện, bảo đảm cung cấp kết nối và chia sẻ thuận lợi, an toàn dữ liệu số với các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân theo quy định.

4. Kiểm tra, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn công tác thực thi các quy định của Nghị định trong ngành giao thông vận tải.

5. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện kết nối, chia sẻ và sử dụng dữ liệu số tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin, dữ liệu và hoạt động của ngành giao thông vận tải.

(Các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo, chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ; định kỳ theo năm hoặc đột xuất báo cáo Bộ Giao thông vận tải (qua Trung tâm Công nghệ thông tin) về tình hình thực hiện, kết quả và các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP và Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời tháo gỡ.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục trực thuộc Bộ tổ chức phổ biến và tuyên truyền hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP và Kế hoạch này.

4. Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch - Đầu tư tham mưu bố trí kinh phí (nguồn vốn sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển, vốn chương trình mục tiêu và các nguồn vốn hợp pháp khác) để thực hiện Kế hoạch./.

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2020/NĐ-CP NGÀY 09/4/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, KẾT NỐI VÀ CHIA SẺ DỮ LIỆU SỐ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 1706/QĐ-BGTVT ngày 31/08/2020 của Bộ Giao thông vận tải)

TT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

Tham chiếu nhiệm vụ tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP

I

XÂY DỰNG, BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, CÁC QUY CHUẨN, QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

1

Xây dựng Danh mục cơ sở dữ liệu của Bộ Giao thông vận tải

Trung tâm CNTT

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12/2020

Quyết định của Bộ trưởng

Khoản 3, Điều 11; Khoản 2, Điều 55

2

Xây dựng kế hoạch và triển khai cung cấp dữ liệu mở

Tháng 12/2020

Quyết định của Bộ trưởng

Khoản 2, Điều 17

3

Xây dựng quy chế, quy định tích hợp, kết nối, liên thông phục vụ chia sẻ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu của Bộ Giao thông vận tải.

2020-2021

Quyết định của Bộ trưởng

Khoản 2, Điều 14; Khoản 5, Điều 53

4

Xây dựng các quy định về cấu trúc trao đổi dữ liệu Bộ Giao thông vận tải.

2020-2021

Quyết định của Bộ trưởng

Khoản 2, Điều 14

5

Xây dựng quy chế, quy định khai thác, chia sẻ, sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu Bộ Giao thông vận tải

2020-2021

Quyết định của Bộ trưởng

Khoản 2, Điều 14; Khoản 5, Điều 53

6

Xây dựng chiến lược dữ liệu, kế hoạch phát triển dữ liệu, các cơ sở dữ liệu, dữ liệu mở Bộ Giao thông vận tải phù hợp với Chiến lược dữ liệu quốc gia.

Sau khi Chiến lược dữ liệu quốc gia được ban hành

Quyết định của Bộ trưởng

Khoản 2, Điều 14

7

Rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hoá các thủ tục, nghiệp vụ hành chính cung cấp thông tin, dữ liệu chuyên ngành trên cơ sở khai thác dữ liệu được chia sẻ.

Vụ Pháp chế; Tổng cục và các Cục chủ trì đối với lĩnh vực mình quản lý

Các đơn vị liên quan

2021-2022

Quyết định/ Thông tư của Bộ trưởng

Khoản 4, Điều 55

8

Thiết lập hệ thống cán bộ đầu mối phụ trách kết nối, chia sẻ dữ liệu Bộ Giao thông vận tải.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị thuộc Bộ

2020

Quyết định của Bộ trưởng

Khoản 1, Điều 7

II

HOÀN THIỆN CƠ SỞ DỮ LIỆU BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BẢO ĐẢM SẴN SÀNG KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU SỐ

1.

Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung bảo đảm sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu

Trung tâm CNTT

Tổng cục, các cục

2021-2025

Các CSDL nền tảng dùng chung được vận hành, cập nhật và bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân theo quy định

Khoản 3, Điều 11

2.

Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ chuyên ngành bảo đảm sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu1

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Trung tâm CNTT

2021-2025

Các CSDL nghiệp vụ chuyên ngành được vận hành, cập nhật và bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân theo quy định

Khoản 3, Điều 11

3.

Rà soát cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin đã và đang thực hiện bảo đảm tuân thủ quy định phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Trung tâm CNTT

2021

Các CSDL, các hệ thống thông tin được rà soát, bảo đảm sẵn sàng chia sẻ dữ liệu cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân theo quy định

Khoản 2, Điều 27; Khoản 3, Điều 55

4.

Xây dựng các dịch vụ dữ liệu phục vụ chia sẻ CSDL của Bộ Giao thông vận tải với các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị trực thuộc Bộ

2023

Các dịch vụ phục vụ chia sẻ CSDL

Khoản 5, Điều 25

5.

Xây dựng hệ thống kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu của Bộ Giao thông vận tải với hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của Chính phủ, các địa phương, bộ ngành phục vụ tích hợp, phân tích, tổng hợp dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị trực thuộc Bộ

2023

Hệ thống tích hợp, phân tích, tổng hợp dữ liệu được triển khai, vận hành.

Khoản 4, Điều 27

III

THỰC HIỆN, TRIỂN KHAI KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU SỐ

1.

Xây dựng, duy trì hạ tầng, nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu số Bộ Giao thông vận tải

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

2023

Hệ thống hạ tầng, hệ thống phục vụ tích hợp, kết nối, liên thông cơ sở dữ liệu ngành, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

Khoản 4, Điều 27

2.

Tổ chức, cung cấp, khai thác, chia sẻ dữ liệu số Bộ Giao thông vận tải phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước và cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật

Thường xuyên

Dữ liệu được tổ chức, lưu trữ sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu của cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân

Khoản 2, Điều 10

3.

Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu Bộ Giao thông vận tải kết nối, chia sẻ với Cổng dữ liệu quốc gia

2023

Hệ thống quản lý dữ liệu của Bộ Giao thông vận tải

Khoản 3, Điều 13; Khoản 4, Điều 25

4.

Xây dựng Cổng dữ liệu và Cổng dữ liệu mở Bộ Giao thông vận tải

2023

Cổng dữ liệu và Cổng dữ liệu mở Bộ Giao thông vận tải

Khoản 4, Điều 27

IV

TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN

1

Tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP và Kế hoạch này

Tổng cục, các Cục; Trung tâm CNTT

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thường xuyên

Nghị định và Kế hoạch được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi

 

2

Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị thuộc Bộ

Trung tâm CNTT

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thường xuyên

Báo cáo Bộ trưởng

Khoản 2, Điều 14

3

Kiểm tra, đánh giá, duy trì và quản lý chất lượng dữ liệu

Trung tâm CNTT

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thường xuyên

Quyết định của Bộ trưởng

Khoản 4, Điều 16

 1 Danh mục các cơ sở dữ liệu; nhiệm vụ của đơn vị chủ trì thực hiện; thời hạn hoàn thành được quy định cụ thể tại các văn bản: (1) Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung cấp ngành, bộ của Bộ Giao thông vận tải; (2) Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ GTVT, phiên bản 2.0; (3) Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ GTVT; (4) Kế hoạch Ứng dụng CNTT và An toàn thông tin của Bộ GTVT, giai đoạn 2021-2025.