Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2024/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 29 tháng 5 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VÙNG TẠO NGUỒN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHO CÁC DÂN TỘC ĐỂ TUYỂN SINH THÊM VÀO CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1447/TTr-SGDĐT ngày 14/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định vùng tạo nguồn đào tạo nhân lực cho các dân tộc để tuyển sinh thêm vào các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Bình Thuận trong trường hợp học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhỏ hơn quy mô của trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn.

2. Đối tượng áp dụng: Các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan.

Điều 2. Quy định vùng tạo nguồn đào tạo nhân lực cho các dân tộc để tuyển sinh thêm vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

1. Vùng tạo nguồn thuộc địa bàn tuyển sinh là các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh không thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền.

2. Đối tượng tạo nguồn tuyển sinh là học sinh người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tại vùng tạo nguồn quy định tại khoản 1 Điều này tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/6/2024 và thay thế Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Báo Bình Thuận, Đài PT-TH Bình Thuận;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Các trường PT DTNT trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, KGVXNV. Trâm.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Anh Dũng

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 17/2024/QĐ-UBND về Quy định vùng tạo nguồn đào tạo nhân lực cho các dân tộc để tuyển sinh thêm vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  • Số hiệu: 17/2024/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 29/05/2024
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận
  • Người ký: Đoàn Anh Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
Tải văn bản