Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2021/QĐ-UBND

An Giang, ngày 13 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CỤM THÔNG TIN CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN AN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2019/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 36/TTr-STTTT ngày 01 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin cơ sở trên địa bàn An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND:

1. Sửa đổi Điều 7 như sau:

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì quản lý, vận hành Cụm Thông tin cơ sở được đặt tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Chọn lọc tin, bài, hình ảnh, video clip phù hợp để đăng trên Cụm Thông tin cơ sở; đảm bảo thời gian hoạt động đủ 08 tiếng/ngày (buổi sáng từ 07giờ 00 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 14 giờ đến 18 giờ, bao gồm cả ngày lễ, tết, thứ 7 và chủ nhật).

2. Tiếp nhận, góp ý hoàn chỉnh nội dung thông tin; biên tập, cập nhật thông tin lên các Cụm Thông tin cơ sở vào các ngày trong tuần, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp đột xuất, cập nhật kịp thời thông tin theo sự chỉ đạo của cấp trên.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đặt hàng sản xuất, cung cấp các sản phẩm thông tin đối ngoại: Chương trình, đĩa hình, phim, video clip bằng các thứ tiếng: Việt Nam, Anh, Campuchia có nội dung về các giá trị văn hóa đặc sắc, danh lam thắng cảnh, các sự kiện nổi bật, tiềm năng hợp tác và phát triển của tỉnh An Giang để đăng trên Cụm Thông tin cơ sở, phục vụ người dân và du khách qua khu vực cửa khẩu quốc tế và địa bàn biên giới khác của tỉnh An Giang.

4. Định kỳ hàng tháng thực hiện việc sao lưu dữ liệu, thông tin đăng tải trên Cụm Thông tin cơ sở theo quy định của pháp luật về lưu trữ thông tin.

5. Hàng năm, đề xuất phương án bảo trì, nâng cấp, sửa chữa Cụm Thông tin cơ sở cho phù hợp với nhu cầu thực tế; xây dựng phương án dự phòng khắc phục sự cố, bảo đảm các Cụm Thông tin cơ sở hoạt động ổn định, liên tục.

6. Xây dựng và tổng hợp dự toán kinh phí phát triển nội dung đăng phát trên Cụm Thông tin cơ sở; kinh phí quản lý, duy trì, vận hành, tiền điện, sửa chữa, nâng cấp Cụm Thông tin cơ sở, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phân bổ hằng năm.

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất đảm bảo công năng hoạt động Cụm Thông tin cơ sở.

8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cung cấp thông tin, sử dụng trang thiết bị cho cán bộ được phân công làm nhiệm vụ tại Cụm Thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh.

9. Khi xảy ra sự cố về kỹ thuật gây ra tình trạng ngừng hoạt động của các Cụm Thông tin cơ sở và sự cố về an ninh mạng (như việc thông tin, hệ thống thông tin trên mạng được đăng tải trên Cụm Thông tin cơ sở bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép, không bảo đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của thông tin):

a) Đối với sự cố về nguồn điện, chủ động khắc phục hoặc liên hệ với Ban quản lý Khu kinh tế hoặc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng hoặc Chi nhánh Điện lực cấp huyện để kịp thời khắc phục, đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, ổn định của các Cụm Thông tin cơ sở.

b) Đối với các sự cố về kỹ thuật dẫn đến Cụm Thông tin cơ sở hoạt động không ổn định; sự cố về an ninh mạng Sở Thông tin và Truyền thông có biện pháp xử lý, khắc phục hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nếu vượt thẩm quyền giải quyết.

10. Phối hợp, hỗ trợ về ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành hoạt động các Cụm Thông tin cơ sở; xử lý, khắc phục sự cố xảy ra khi được thông báo.

11. Hàng năm sơ kết, tổng kết hoạt động của Cụm Thông tin cơ sở, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.”

2. Sửa đổi Điều 8 như sau:

Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đối với cụm thông tin cơ sở đặt trong phạm vi quản lý

1. Tiếp nhận, xử lý thông tin và thông báo kịp thời ý kiến phản ánh của các tổ chức, cá nhân về công tác quản lý, vận hành, chất lượng của thông tin được đăng tải trên Cụm Thông tin cơ sở với Sở Thông tin và Truyền thông để có biện pháp giải quyết.

2. Hỗ trợ, quản lý nhằm tránh tác nhân gây hư hại đến Cụm Thông tin cơ sở. Hỗ trợ tắt/mở trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp (theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông).

3. Thường xuyên phối hợp, cung cấp nội dung thông tin tuyên truyền cho Sở Thông tin và Truyền thông đối với các vấn đề an ninh biên giới, lãnh thổ quốc gia, tình hình đối ngoại với Vương quốc Campuchia để tuyên truyền trên Cụm Thông tin cơ sở.”

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 4 năm 2021.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình