Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2019/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12 /2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa điện tử liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về một số nội dung trong việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấú hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 35/2017/TT- BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định “một cửa liên thông” giữa các cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Trà Vinh trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 9 năm 2019. Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Ban hành quy định một số nội dung về trình tự, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được bãi bỏ kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TVTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- TCty Điện lực miền Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Đài PT-THTV, Báo TV
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

QUY ĐỊNH

“MỘT CỬA LIÊN THÔNG” GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17 /2019/ QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều l. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này thống nhất việc tổ chức, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Trà Vinh theo hướng một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, bao gồm: khảo sát hiện trường và thỏa thuận đấu nối; chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực không theo chu kỳ; ký kết hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng điện (gọi chung là khách hàng) đề nghị đấu nối lưới điện trung áp.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến giải quyết thực hiện thủ tục đầu tư công trình cấp điện chuyên dùng, bao gồm: Sở Công Thương; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cơ quan, đơn vị).

3. Công ty Điện lực Trà Vinh có liên quan trong việc thực hiện các thủ tục và đầu tư công trình cấp điện chuyên dùng.

Điều 3. Những nguyên tắc chung

1. Đảm bảo các nguyên tắc thực hiện một cửa liên thông của tỉnh Trà Vinh theo quy định.

2. Trình tự “Một cửa liên thông” trong quá trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp theo nguyên tắc sau:

a) Công ty Điện lực Trà Vinh là đơn vị đầu mối trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của khách hàng với ngành Điện và cơ quan, đơn vị, bao gồm: khảo sát hiện trường và thỏa thuận đấu nối; Thủ tục thỏa thuận hướng tuyến và cấp phép thi công với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế; Báo cáo Sở Công Thương để phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực đối với công trình có tổng công suất > 2000kVA chưa có trong quy hoạch được duyệt; Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; ký kết hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện.

b) Công ty Điện lực Trà Vinh làm đầu mối tổ chức giao dịch với khách hàng theo quy định “một cửa” từ khi tiếp nhận yêu cầu mua điện của khách hàng đến khi ký kết hợp đồng mua bán điện và cấp điện cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục đầu tư và xây dựng công trình cấp điện; chủ động luân chuyển hồ sơ của khách hàng đến các cơ quan nhà nước; tiếp nhận hồ sơ xử lý từ các cơ quan, đơn vị để chuyển trả khách hàng, thông báo kết quả xử lý và phối hợp với khách hàng trong quá trình khảo sát, nghiệm thu tại hiện trường theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

c) Các công việc liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị về hướng dẫn thủ tục thực hiện, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Công ty Điện lực Trà Vinh để trả lời khách hàng thông qua một cửa điện tử/điện thoại/email. Các văn bản, thông báo,... của các cơ quan, đơn vị gửi cho khách hàng trong quá trình giải quyết thủ tục cũng được chuyển cho bộ phận một cửa để theo dõi, phối hợp trong quá trình giải quyết.

3. Toàn bộ thủ tục và quy trình thực hiện cấp điện qua lưới trung áp được công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty Điện lực Trà Vinh để các cá nhân, tổ chức đề nghị cấp điện qua lưới trung áp thuận tiện trong giao dịch, theo dõi và được lưu trữ tại bộ phận một cửa của đơn vị điện lực để phục vụ kiểm tra, giám sát.

Chương II

QUY TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC TRONG ĐẦU TƯ CẤP ĐIỆN CHUYÊN DÙNG

Điều 4. Quy trình thực hiện

1. Cá nhân, tổ chức mua điện cung cấp đầy đủ hồ sơ đăng ký mua điện nộp tại bộ phận một cửa Công ty Điện lực Trà Vinh: Thông qua Website chăm sóc khách hàng của Công ty Điện lực Trà Vinh; cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến “một cửa điện tử” của tỉnh Trà Vinh; gọi đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng; trực tiếp tại trụ sở của Công ty Điện lực Trà Vinh theo quy định; gửi văn bản đề nghị yêu cầu dịch vụ.

2. Cá nhân, tổ chức yêu cầu dịch vụ có thể tra cứu và nhận thông tin theo dõi kết quả xử lý tại website chăm sóc khách hàng của Công ty Điện lực Trà Vinh hộp thư điện tử và tin nhắn điện thoại (SMS) đăng ký.

3. Đối với công trình cấp điện do Công ty Điện lực đầu tư, sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp điện của khách hàng, tổ chức khảo sát thực tế, lập phương án thiết kế, gửi các các cơ quan, đơn vị giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến tiếp cận điện năng, tổ chức thi công, nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện với khách hàng.

4. Đối với công trình cấp điện do khách hàng tự đầu tư, Công ty Điện lực Trà Vinh phối hợp với khách hàng thực hiện thỏa thuận đấu nối và hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ, thủ tục đúng quy định, đồng thời Công ty Điện lực Trà Vinh sẽ chuyển hồ sơ khách hàng đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Điều 5.Trình tự, thủ tục thực hiện

Khi nhận được yêu cầu của khách hàng, bộ phận một cửa Công ty Điện lực Trà Vinh chủ động liên hệ và hướng dẫn khách hàng cụ thể thủ tục cấp điện và cách thức thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước; thực hiện tiếp nhận các hồ sơ có liên quan và chủ động liên hệ khách hàng để bổ sung các hồ sơ còn thiếu, cần hoàn thiện trong quá trình thực hiện dịch vụ, thủ tục theo yêu cầu của cơ quan, đơn vi; in Biên nhận hồ sơ giao khách hàng hẹn thời gian giải quyết phù hợp theo quy định từng loại thủ tục.

1. Đối với công trình do ngành điện đầu tư:

a) Công ty Điện lực Trà Vinh phối hợp với khách hàng thực hiện khảo sát hiện trường và lập hồ sơ dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư công trình điện. Thời gian thực hiện: không quá 02 ngày làm việc.

b) Công ty Điện lực Trà Vinh gửi hồ sơ đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục: Điều chỉnh, bổ sung hợp phần quy hoạch không theo chu kỳ đối với công trình có tổng công suất lớn hơn 2.000 kVA; Chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công công trình (đào đường, vỉa hè); thực hiện thủ tục môi trường. Thời gian giải quyết thủ tục của từng cơ quan: không quá 05 ngày làm việc.

c) Cơ quan, đơn vị trả kết quả xử lý hoặc thông báo các vướng mắc, yêu cầu điều chỉnh, bổ sung (nếu có) trực tiếp cho Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Trà Vinh, thực hiện thi công công trình và ký kết Hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện với khách hàng. Thời gian thực hiện: không quá 03 ngày làm việc.

2. Đối với công trình do khách hàng đầu tư:

a) Khách hàng tổ chức lập hồ sơ dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình điện, đồng thời cung cấp đầy đủ thành phần hồ sơ đến bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Trà Vinh để thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

b) Công ty Điện lực Trà Vinh phối hợp với khách hàng thực hiện khảo sát hiện trường và lập thỏa thuận đấu nối. Thời gian thực hiện: không quá 02 ngày làm việc.

c) Công ty Điện lực Trà Vinh gửi hồ sơ do khách hàng cung cấp đến các cơ quan nhà nước theo quy định tại Điều 6 của Quy định này để thực hiện các thủ tục: Điều chỉnh, bổ sung hợp phần quy hoạch không theo chu kỳ đối với công trình có tổng công suất lớn hơn 2.000 kVA; Chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công công trình (đào đường, vỉa hè); Thực hiện thủ tục về lĩnh vực môi trường. Thời gian giải quyết thủ tục của từng cơ quan: không quá 05 ngày làm việc. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo trực tiếp cho khách hàng các vướng mắc, yêu cầu điều chỉnh, bổ sung (nếu có) và gửi kết quả xử lý về bộ phận một cửa Công ty Điện lực Trà Vinh để trả cho khách hàng.

d) Khách hàng thi công xây dựng công trình điện, Công ty Điện lực Trà Vinh hỗ trợ tư vấn khách hàng trong quá trình thi công để đảm bảo chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật. Khách hàng gửi hồ sơ nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện đến bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Trà Vinh phối hợp khách hàng nghiệm thu đóng điện và ký kết Hợp đồng mua bán điện. Thời gian thực hiện: không quá 03 ngày làm việc.

3. Thành phần hồ sơ đối với từng thủ tục hành chính thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 6. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính

1. Sở Công Thương thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung Hợp phần Quy hoạch đối với các công trình trạm biến áp trung áp có tổng dung lượng lớn hơn 2.000 kVA không có hoặc không phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt.

2. Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công công trình. Trong đó:

a) Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công đối với các công trình có vị trí cột điện, trạm biến áp lắp đặt trên công trình đường bộ đang khai thác;

b) Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công đối với các công trình có vị trí cột điện, trạm biến áp lắp đặt trong địa giới quản lý.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thủ tục về lĩnh vực môi trường.

4. Công ty Điện lực Trà Vinh: Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp điện, khảo sát hiện trường, thỏa thuận đấu nối, nghiệm thu đóng điện và ký kết hợp đồng mua bán điện.

Điều 7. Công tác phối hợp giữa Công ty Điện lực Trà Vinh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền

1. Công ty Điện lực Trà Vinh chuyển hồ sơ của khách hàng đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mọi giao dịch giữa Công ty Điện lực Trà Vinh với các cơ quan đều phải cập nhật ngày, tháng, cũng như có chữ ký xác nhận giữa 2 bên giao/nhận trong quá trình giao nhận chứng từ và luân chuyển hồ sơ.

2. Các cơ quan, đơn vị tiến hành thẩm định, xem xét giải quyết hồ sơ khách hàng theo thời gian quy định, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì có hướng dẫn, phản hồi ngay cho người giao hồ sơ của Công ty Điện lực Trà Vinh hoặc chậm nhất trong 01 ngày làm việc thì cơ quan, đơn vị có văn bản thông báo gửi Công ty Điện lực Trà Vinh đề nghị khách hàng hoàn thiện hồ sơ (nếu có). Các trường hợp trong quá trình thẩm định, xem xét nếu thấy cần phải điều chỉnh, cần hẹn khảo sát, nghiệm thu hiện trường, kiểm tra thi công,... thì cơ quan nhà nước gửi văn bản trực tiếp cho khách hàng, đồng thời có thông báo chuyển bộ phận một cửa Công ty Điện lực Trà Vinh để theo dõi, phối hợp trong quá trình giải quyết. Trường hợp không chấp thuận thì cơ quan, đơn vị có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Mọi giao dịch phát sinh, liên hệ giữa khách hàng và các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện các thủ tục đều thông qua bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Trà Vinh. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Công ty Điện lực Trà Vinh thông báo, trao đổi thông tin giữa các bộ phận chức năng qua điện thoại, thư tín, hệ thống công nghệ thông tin để giảm thời gian thực hiện của khách hàng, cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng.

Chương III

GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN, QUẢN LÝ HỒ SƠ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 8. Giám sát tiến độ thực hiện

1. Khách hàng theo dõi tiến độ giải quyết các thủ tục của Cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Trà Vinh thông qua tiến trình giải quyết trên website Chăm sóc khách hang; Công ty Điện lực Trà Vinh nhắn tin SMS cho khách hàng để thông báo việc đã tiếp nhận dịch vụ và hẹn thời gian thực hiện, tiến độ giải quyết liên quan đến các thủ tục thực hiện của Công ty Điện lực Trà Vinh và Cơ quan quản lý nhà nước để khách hàng theo dõi và chủ động phối hợp trong quá trình giải quyết dịch vụ.

2. Các trường hợp giải quyết chậm tiến độ, khách hàng có thể phản ánh đến bộ phận một cửa hoặc trực tiếp trên đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các Cơ quan quản lý nhà nước và Công ty Điện lực Trà Vinh phải gửi thư xin lỗi khách hàng nếu giải quyết chậm tiến độ và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu không khắc phục kịp thời.

Điều 9. Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ

Hồ sơ giải quyết dịch vụ cho khách hàng được cơ quan nhà nước, Công ty Điện lực Trà Vinh lưu trữ theo quy định.

Điều 10.Chế độ báo cáo

Công ty Điện lực Trà Vinh báo cáo bằng văn bản gửi Sở Công Thương định kỳ trước ngày 14 hàng tháng, gồm các nội dung: Tổng số công trình trạm biến áp chuyên dùng do ngành Điện đầu tư, tổng số công trình trạm biến trung áp do khách hàng đầu tư; thời gian giải quyết các thủ tục của ngành điện và Cơ quan nhà nước so với quy định; các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có);... để Sở Công Thương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giám sát kết quả thực hiện tiếp cận điện năng của Cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Trà Vinh.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

1. Sở Công Thương:

a) Tuyên truyền, phố biến, hướng dẫn việc thực hiện theo nội dung trong Quy định này và các quy định có liên quan.

b) Chủ trì kiểm tra, tổng hợp báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh.

c) Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả, đánh giá thực hiện việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng trên địa bàn và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các cơ quan, đơn vị không thực hiện tốt việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng theo Quy định này.

2. Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý Khu kinh tế:

a) Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến trách nhiệm phân công tại Quy định này.

b) Kịp thời công bố, niêm yết công khai, rõ ràng các thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị, Cổng dịch vụ công trực tuyến và các hình thức khác theo quy định.

3. Công ty Điện lực Trà Vinh:

a) Nghiên cứu , rà soát các thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng, đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính so với Quy định.

b) Chủ động lien hệ với khách hàng có yêu cầu sử dụng điện để tổng hợp số liệu nhu cầu cấp điện, lập kế hoạch, phương án đầu tư, bố trí vốn, mua sắm thiết bị, vật tư, đấu thầu... Hướng dẫn khách hàng có yêu cầu cấp điện về các thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thực hiện liên quan đến tiếp cận điện năng.

c) Niêm yết công khai tại trụ sở Công ty Điện lực Trà Vinh trên trang thông tin điện tử về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết liên quan đến tiếp cận điện năng để khách hàng biết.

4. Khách hàng sử dụng điện có yêu cầu đấu nối, cấp điện từ lưới điện trung áp:

a) Cung cấp đầy đủ thông tin về nhu cầu, quy mô sử dụng điện, tiến độ yêu cầu cấp điện. Trường hợp tự đầu tư thì lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, thi công có đầy đủ năng lực; bố trí đủ nguồn vốn để triển khai thi công công trình đấu nối vào lưới điện trung áp đúng tiến độ yêu cầu, tiết kiệm chi phí.

b) Kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tiếp cận điện năng cho Sở Công Thương.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khan; tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phản ánh về Sở Công Thương (bằng văn bản) để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.