Hệ thống pháp luật

BỘ THƯƠNG MẠI

*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Số: 17/2007/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM DỪNG VIỆC TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU HÀNG DỆT MAY

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công, và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ chỉ đạo chủ Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 609/VPCP-QHQT ngày 13/7/2007 của Văn phòng Chính phủ về cơ chế giám sát hàng dệt may xuất khẩu đi Hoa Kỳ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm dừng việc chuyển khẩu tạm nhập tái xuất hàng dệt may, hàng đệt may bán thành phẩm, nguyên phụ liệu dệt mau qua Việt Nam sang Hoa Kỳ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Ông Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Thương mại, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thành Biên

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 17/2007/QĐ-BTM về tạm dừng việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng dệt may do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

  • Số hiệu: 17/2007/QĐ-BTM
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 27/07/2007
  • Nơi ban hành: Bộ Thương mại
  • Người ký: Nguyễn Thành Biên
  • Ngày công báo: 14/08/2007
  • Số công báo: Từ số 558 đến số 559
  • Ngày hiệu lực: 29/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản