Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 17/QĐ-QLCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ MẪU GIẤY TỜ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT CẠNH TRANH

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh;
Căn cứ Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Quản lý cạnh tranh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này một số mẫu giấy tờ theo quy định của Luật Cạnh tranh, bao gồm:

1. Mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh dành cho doanh nghiệp (Mẫu MĐ-1).

2. Mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh dành cho cá nhân (Mẫu MĐ-2).

3. Mẫu đơn đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (Mẫu MĐ-3).

4. Mẫu đơn đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế (Mẫu MĐ-4).

5. Mẫu thông báo việc tập trung kinh tế (Mẫu MTB-1).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bà Chánh Văn phòng, các Ông/Bà Trưởng ban thuộc Cục Quản lý cạnh tranh và các Điều tra viên vụ việc cạnh tranh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Bộ: PC; VP; TTr;
QLTT;TMĐT (đăng MOT);
- Lưu VT QLCT (5).

CỤC TRƯỞNG
Đinh Thị Mỹ Loan

 

Mẫu MĐ-1

(ban hành kèm theo quyết định số 17/QĐ-QLCT của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ngày 04/07/2006)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

......, ngày.... tháng.... năm.....

 

ĐƠN KHIẾU NẠI VỤ VIỆC CẠNH TRANH

Kính gửi: Cục Quản lý cạnh tranh

 

1. Thông tin về doanh nghiệp khiếu nại:

 

Tên doanh nghiệp khiếu nại: (ghi bằng chữ in hoa)....................................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):......................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt:...........................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: ......................................................................................................................

Nơi cấp: …...............................................Cấp ngày:........./…...../..........

Ngành, nghề kinh doanh:.............................................................................

...................................................................................................................... Địa chỉ của trụ sở chính:........................................................................

......................................................................................................................

Điện thoại:................................Fax: ..........................................................

Email (nếu có):...............................Website (nếu có):................................

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..............................................................................................................

Quốc tịch:.....................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..................................................

Nơi cấp: …................................................Cấp ngày:....../........./…….....

 

2. Thông tin về doanh nghiệp bị khiếu nại

Tên doanh nghiệp bị khiếu nại (ghi bằng chữ in hoa):.................................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.........................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt:.......................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: ......................................................................................................................

Nơi cấp: ….....................................................Cấp ngày:........./…...../..........

Ngành, nghề kinh doanh:.........................................................................

...................................................................................................................... Địa chỉ của trụ sở chính:...............................................................

......................................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax: .............................................

Email (nếu có):................................Website (nếu có):.............................

 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nếu có):

Họ tên:…………………… ………………………………….…………..

Địa chỉ:………………… ……………………………….………………….

Điện thoại:………………………..Fax nếu có):………………. …………...

Email (nếu có):……………………………………………...…………………...[1]

 

4. Nội dung khiếu nại:

…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………………..……………

 

5. Người làm chứng (nếu có):

Họ tên:…………………… ………………………………….…………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………..Fax (nếu có):…………… ………....

Email (nếu có):………………………… …………………………...[2]

 

6. Chứng cứ để chứng minh đơn khiếu nại là có căn cứ và hợp pháp:

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

7. Các thông tin khác cần thiết cho việc giải quyết vụ việc cạnh tranh (nếu có):

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Doanh nghiệp khiếu nại xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn khiếu nại này và hồ sơ kèm theo.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- .............

 

Kèm theo đơn:

- ................

- ................

 

Bên khiếu nại

(Ký tên)

(Đóng dấu)

 

Mẫu MĐ-2

(ban hành kèm theo quyết định số 17/QĐ-QLCT của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ngày 04/07/2006)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

......, ngày.... tháng.... năm.....

 

ĐƠN KHIẾU NẠI VỤ VIỆC CẠNH TRANH

Kính gửi: Cục Quản lý cạnh tranh

 

1. Thông tin về cá nhân khiếu nại

Họ tên người khiếu nại: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................

......................................................................................................................

Nghề nghiệp: …………………………..Ngày sinh:........................................

Quốc tịch:.............................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:...............................................

Nơi cấp: …....................................................Cấp ngày:........./…......./........

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú của người nước ngoài):...........................................................................................................

......................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:......................................................................................

......................................................................................................................

Điện thoại:........................................Fax (nếu có): ....................................

Email (nếu có):.....................................................................................

 

2. Thông tin về doanh nghiệp bị khiếu nại

 

Tên doanh nghiệp bị khiếu nại: (ghi bằng chữ in hoa)..............................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):..........................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt:............................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: ......................................................................................................................

Nơi cấp: ….....................................................Cấp ngày:........./…...../..........

Ngành, nghề kinh doanh:..................................................................

...................................................................................................................... Địa chỉ của trụ sở chính:..............................................................

......................................................................................................................

Điện thoại:................................Fax: ........................................................

Email (nếu có):..............................Website (nếu có):.................................

 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nếu có):

Họ tên:……………………… ………………………………….…………..

Địa chỉ:………………… ………………………….………………….

Điện thoại:…………… ………..Fax (nếu có):……………….………………...

Email (nếu có):…….…………………… ……………...…………………...[3]

 

4. Nội dung khiếu nại:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5. Người làm chứng (nếu có):

Họ tên:………………… ……………………………………….…………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………..Fax (nếu có):…………… ………....

Email (nếu có):………………… …………………………………...[4]

 

6. Chứng cứ để chứng minh đơn khiếu nại là có căn cứ và hợp pháp:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

7. Các thông tin khác cần thiết cho việc giải quyết vụ việc cạnh tranh (nếu có):

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bên khiếu nại xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn khiếu nại này và hồ sơ kèm theo.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- .............

  

Kèm theo đơn:

- ................

- ................

 

Người khiếu nại

(Ký tên)

 

 

Mẫu MĐ-3

(ban hành kèm theo quyết định số 17/QĐ-QLCT của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ngày 04/07/2006)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

......, ngày.... tháng.... năm.....

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI THOẢ THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH

Kính gửi:  Bộ trưởng Bộ Thương mại

 

1. Thông tin về các doanh nghiệp dự định tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

 

A. Tên doanh nghiệp thứ nhất: (ghi bằng chữ in hoa)...............................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...........................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt:..............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: ......................................................................................................................

Nơi cấp: …........................................................Cấp ngày:......./........../……

Ngành, nghề kinh doanh:............................................................................

......................................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:...............................................................................

......................................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax: .................................................

Email (nếu có):....................................Website (nếu có):............................

Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):.................................................

......................................................................................................................

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):........................................

......................................................................................................................

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..............................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..........................................

Nơi cấp: ….....................................................Cấp ngày:........./........./..........

 

B. Tên doanh nghiệp thứ hai: (ghi bằng chữ in hoa)...............................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):..............................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt:................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: ......................................................................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:...../...../.....

Ngành, nghề kinh doanh:...........................................................................

......................................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:................................................................

......................................................................................................................

Điện thoại:...........................................Fax: ........................................

Email (nếu có):..........................................Website (nếu có):......................

Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):......................................................

......................................................................................................................

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):....................................

......................................................................................................................

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..............................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..................................................

Nơi cấp: ..................................................................Cấp ngày:......./…../.....[5]

 

2. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh mà các bên dự định tham gia

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

 

3. Giải trình tóm tắt về việc đáp ứng điều kiện được hưởng miễn trừ theo Luật Cạnh tranh

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

 

Đề nghị Bộ trưởng Bộ Thương mại xem xét, quyết định chấp thuận cho chúng tôi hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh này.

 

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị hưởng miễn trừ này và hồ sơ kèm theo.

 

 

Nơi nhận:

- Cục Quản lý cạnh tranh (để thẩm định);

- .......

 

Kèm theo đơn:

- ................

- ................

 

Các Doanh nghiệp đề nghị hưởng miễn trừ

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Mẫu MĐ-3

(ban hành kèm theo quyết định số 17/QĐ-QLCT của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ngày 04/07/2006)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

......, ngày.... tháng.... năm.....

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI TẬPTRUNG KINH TẾ.

Kính gửi:  Thủ tướng Chính phủ/Bộ trưởng Bộ Thương mại[6]

 

1. Thông tin về các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế

 

A. Tên doanh nghiệp thứ nhất: (ghi bằng chữ in hoa).............................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):............................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt:...............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: ......................................................................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:..../...../…

Ngành, nghề kinh doanh:....................................................................

......................................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:......................................................................

......................................................................................................................

Điện thoại:...............................................Fax: ......................................

Email (nếu có):..........................................Website (nếu có):.......................

Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):....................................................

......................................................................................................................

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):...........................................

......................................................................................................................

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..............................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:...............................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./.../...

 

B. Tên doanh nghiệp thứ hai: (ghi bằng chữ in hoa).................................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...........................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt:...................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: ......................................................................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:..../...../.....

Ngành, nghề kinh doanh:...................................................................

......................................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:............................................................

......................................................................................................................

Điện thoại:...........................................Fax: ...........................................

Email (nếu có):..........................................Website (nếu có):......................

Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):............................................

......................................................................................................................

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):...................................

......................................................................................................................

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..............................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:...........................................

Nơi cấp: ..................................................................Cấp ngày:...../….../......[7]

 

2. Tập trung kinh tế mà các bên dự định tiến hành

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

 

3. Giải trình tóm tắt về việc đáp ứng điều kiện được hưởng miễn trừ theo Luật Cạnh tranh

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

 

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ/Bộ trưởng Bộ Thương mại[8] xem xét, quyết định cho chúng tôi hưởng miễn trừ đối với trường hợp tập trung kinh tế này.

 

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị hưởng miễn trừ này và hồ sơ kèm theo.

 

 

Nơi nhận:

- Cục Quản lý cạnh tranh (để thẩm định);

- ..........

 

Kèm theo đơn:

- ................

- ................

 

Các Doanh nghiệp đề nghị hưởng miễn trừ

(Ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu MTB-1

(ban hành kèm theo quyết định số 17/QĐ-QLCT của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ngày 04/07/2006)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

......, ngày.... tháng.... năm.....

THÔNG BÁO VIỆC TẬP TRUNG KINH TẾ

Kính gửi:  Cục Quản lý cạnh tranh

 

1. Thông tin về các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế

 

A. Tên doanh nghiệp thứ nhất: (ghi bằng chữ in hoa).............................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.........................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt:.......................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: ......................................................................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:....../....../…

Ngành, nghề kinh doanh:...................................................................

......................................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:.......................................................................

......................................................................................................................

Điện thoại:...............................................Fax: .........................................

Email (nếu có):..........................................Website (nếu có):.....................

Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):...................................................

......................................................................................................................

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):............................................

......................................................................................................................

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..............................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./........./..........

 

B. Tên doanh nghiệp thứ hai: (ghi bằng chữ in hoa)...................................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):..............................

......................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt:...........................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: ......................................................................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./........./..........

Ngành, nghề kinh doanh:.............................................................................

......................................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:...............................................................................

......................................................................................................................

Điện thoại:...........................................Fax: .................................................

Email (nếu có):..........................................Website (nếu có):.......................

Địa chỉ của (các) chi nhánh (nếu có):........................................................

......................................................................................................................

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện (nếu có):...........................................

.....................................................................................................................

Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..............................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..................................................

Nơi cấp: ..................................................................Cấp ngày:........../…......../.........[9]

 

2. Mô tả về tập trung kinh tế mà các bên dự định tiến hành

…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

 

Đề nghị Cục Quản lý cạnh tranh xem xét Thông báo việc tập trung kinh tế này và hồ sơ kèm theo để trả lời bằng văn bản về việc tập trung kinh tế có bị cấm hay không theo quy định của Luật Cạnh tranh.

 

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Thông báo việc tập trung kinh tế này và hồ sơ kèm theo.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- .............

 

Kèm theo đơn:

- ................

- ................

 

Các Doanh nghiệp Thông báo

việc tập trung kinh tế

(Ký tên và đóng dấu)

 


[1] Điều thông tin về tất cả những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có).

[2] Điền thông tin của tất cả những người làm chứng (nếu có).

[3] Điều thông tin về tất cả những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có).

[4] Điền thông tin của tất cả những người làm chứng (nếu có).

[5] Điền thông tin về các doanh nghiệp khác nếu có nhiều hơn hai doanh nghiệp dự định tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.

[6] Tùy thuộc vào trường hợp miễn trừ tập trung kinh tế. Nếu tập trung kinh tế thuộc khoản 2 Điều 19 của Luật Cạnh tranh, Thủ tướng Chính phủ là người có thẩm quyền quyết định việc miễn trừ. Nếu tập trung kinh tế thuộc khoản 1 Điều 19 của Luật Cạnh tranh, Bộ trưởng Bộ Thương mại là người có thẩm quyền quyết định việc miễn trừ.

[7] Điền thông tin về các doanh nghiệp khác nếu có nhiều hơn hai doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế.

[8] Tùy thuộc vào trường hợp miễn trừ tập trung kinh tế. Nếu tập trung kinh tế thuộc khoản 2 Điều 19 của Luật Cạnh tranh, Thủ tướng Chính phủ là người có thẩm quyền quyết định việc miễn trừ. Nếu tập trung kinh tế thuộc khoản 1 Điều 19 của Luật Cạnh tranh, Bộ trưởng Bộ Thương mại là người có thẩm quyền quyết định việc miễn trừ.

 

[9] Điền thông tin về các doanh nghiệp khác nếu có nhiều hơn hai doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế.