Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA VĂN PHÒNG ĐẢNG-ĐOÀN THỂ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết đnh số 678/QĐ-BTP ngày 26/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 303-QĐ/ĐU ngày 28/11/2019 của Đảng ủy BTư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đảng-Đoàn thể;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Đảng-Đoàn thể.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp (để biết);
- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tư pháp (để biết);
- Vụ Tổ chức cán bộ (để biết);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, VPĐ, ĐT (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA VĂN PHÒNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-BTP ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đàng, đoàn thể năm 2020 theo Chương trình công tác của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ, đưa công tác đảng, đoàn thể phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ Tư pháp.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Văn phòng Đàng-Đoàn thể với các đơn vị thuộc Bộ, Ủy ban Kiểm tra và các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đảng-Đoàn thể.

2. Yêu cầu

- Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, Ngành; các nhiệm vụ công tác đảng, đoàn thể; bảo đảm tính toàn diện, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, tiết kiệm, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao;

- Bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đổi mới cách thức tổ chức thực hiện công việc; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy đầy đủ vai trò tham mưu chủ động, tích cực của từng vị trí công tác; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc Văn phòng và từng công chức.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách

1.1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Đảng-Đoàn thể.

1.2. Ban hành các văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 303-QĐ/ĐU ngày 28/11/2019 của Đảng ủy Bộ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đảng-Đoàn thể (Quy chế làm việc của Văn phòng Đảng-Đoàn thể; Quyết định phân công, giao nhiệm vụ cho Lãnh đạo, công chức của Văn phòng Đảng-Đoàn thể).

1.3. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Văn phòng Đảng-Đoàn thể.

2. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác đảng

2.1. Tham mưu xây dựng, trình ban hành và triển khai thực hiện Chương trình công tác Đảng năm 2020 của Đảng ủy Bộ; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ năm 2020; phối hợp với các Ban xây dựng, trình ban hành Kế hoạch công tác tuyên giáo, dân vận, Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 cua Đảng ủy Bộ.

2.2. Tham mưu xây dựng chương trình, chuẩn bị nội dung và bảo đảm các điều kiện cần thiết tổ chức các phiên họp đột xuất và định kỳ của Ban Chấp hành Đảng Bộ (Quý I, II, III và IV); tổ chức các phiên họp định kỳ hằng tháng, đột xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ.

2.3. Tham mưu Đảng ủy Bộ chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, Đảng bộ các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục tham mưu ban hành Quy chế làm việc, Chương trình công tác cả nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng ủy Bộ; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và các tổ chức đảng trực thuộc sau Đại hội.

2.4. Chủ trì hoặc phối hợp với Ủy ban Kiểm tra tham mưu Đảng ủy Bộ triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2020 theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra hoặc theo yêu cầu của Đảng ủy cấp trên, của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ.

2.5. Tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo, tổng hợp công tác đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, tập thể cấp ủy và đảng viên trực thuộc Đảng ủy Bộ năm 2020; tự đánh giá, xếp loại đối với Đảng bộ Bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ năm 2020; tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2020.

2.6. Tiếp nhận, rà soát, thẩm định hồ sơ xét kết nạp đảng, hồ sơ chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị, hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng; tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, cho phép đảng viên đi nước ngoài về việc riêng theo phân công của Đảng ủy Bộ.

2.7. Lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ đảng viên năm 2020; rà soát, đề nghị cấp thẻ đảng viên cho đảng viên mới kết nạp năm 2019 và năm 2020; đề xuất khen thưởng, tặng Huy hiệu đảng, kỷ niệm chương đối với Đảng viên, tổ chức Đảng có đủ điều kiện theo quy định.

2.8. Tham mưu giúp Đảng ủy Bộ tổ chức các Hội nghị quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện các nghị quyết, văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương mới ban hành; Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng ủy Bộ; tham mưu tổ chức bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới, đối tượng kết nạp đảng và các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng do Đảng ủy Bộ Tư pháp hoặc Đảng ủy cấp trên tổ chức.

2.9. Chủ trì hoặc phối hợp với Ủy ban Kiểm tra, các Ban của Đảng ủy tham mưu, giúp Đảng ủy chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương Đảng Khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Kế hoạch của Đảng ủy và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

2.10. Tham mưu giúp Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo dõi chung việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ Tư pháp, trọng tâm là triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch công tác đảng tại các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc.

2.11. Theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ, tổng hợp tình hình tổ chức và hoạt động, thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

2.12. Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo công tác Đảng theo quy định, theo chuyên đề hoặc theo yêu cầu của Đảng ủy cấp trên.

2.13. Phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy tham mưu Đảng ủy Bộ chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu Đảng ủy Bộ thực hiện có chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đánh giá kết quả đối với các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống chính trị, nhất là trong các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội.

2.14. Phối hợp với các Ban tham mưu giúp Đảng ủy Bộ thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp công tác giữa Ban cán sự đảng với Đảng ủy Bộ Tư pháp, trọng tâm là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; quán triệt, phổ biến các văn bản, nghị quyết của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội thuộc Bộ và thực hiện các nhiệm vụ khác được Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Thường trực Đảng ủy Bộ giao.

2.15. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Tổ Thư ký và cơ quan thường trực tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo 35 của Bộ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

3. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn

3.1. Tham mưu xây dựng, trình ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác Công đoàn năm 2020 của Công đoàn Bộ; Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn Bộ năm 2020; phối hợp với các ban Công đoàn xây dựng, trình ban hành Kế hoạch công tác tuyên giáo, công tác nữ công, công tác văn thể năm 2020 của Công đoàn Bộ.

3.2. Tham mưu chuẩn bị nội dung, bảo đảm các điều kiện cần thiết tổ chức các phiên họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ theo định kỳ hoặc đột xuất; tham mưu chuẩn bị nội dung, hoàn thiện, trình ban hành các Nghị quyết phiên họp và các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ.

3.3. Tham mưu Công đoàn Bộ, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Bộ triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Công đoàn Bộ và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

3.4. Tham mưu, tổng hợp công tác đánh giá, xếp loại, xét khen thưởng tổ chức công đoàn và đoàn viên năm 2020; tham mưu Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2020.

3.5. Tham mưu Công đoàn Bộ chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Bộ và Đại hội Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2025. Phối hợp với các Ban tham mưu, giúp việc Công đoàn Bộ xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2020-2025; kiện toàn tổ chức bộ máy các tổ chức tham mưu, giúp việc Công đoàn Bộ; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức tham mưu, giúp việc Công đoàn Bộ sau Đại hội.

3.6. Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo công tác công đoàn theo quy định, theo chuyên đề hoặc theo yêu cầu của Công đoàn cấp trên.

3.7. Phối hợp với Văn phòng Bộ tham mưu chuẩn bị nội dung, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Bộ Tư pháp năm 2020; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Bộ Tư pháp năm 2020.

3.8. Phối hợp với các Ban chuyên môn tham mưu Công đoàn Bộ triển khai việc tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, văn bản của Công đoàn cấp trên; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, xã hội, từ thiện, nhân đạo; thực hiện chính sách tri ân, đền ơn, đáp nghĩa do Công đoàn Bộ phát động và trong các đợt lễ, tết, kỷ niệm ngày thành lập ngành, các ngày lễ lớn của dân tộc; thăm hỏi, động viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Bộ Tư pháp.

3.9. Thực hiện các nhiệm vụ công tác công đoàn khác theo yêu cầu, hướng dẫn, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên hoặc Công đoàn Bộ giao.

4. Trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn thanh niên

4.1. Phối hợp với các Ban tham mưu, giúp việc Đoàn Thanh niên Bộ xây dựng, trình ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn Thanh niên năm 2020 của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp; phối hợp với Ban Tuyên giáo xây dựng, trình ban hành Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2020 của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp.

4.2. Phối hợp với các Ban tham mưu, giúp việc Đoàn Thanh niên Bộ chuẩn bị nội dung, bảo đảm các điều kiện cần thiết tổ chức các phiên họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp.

4.3. Phối hợp với các Ban tham mưu, giúp việc Đoàn Thanh niên Bộ tham mưu, tổng hợp công tác đánh giá, xếp loại, xét khen thưởng tổ chức đoàn thanh niên và đoàn viên thanh niên Bộ Tư pháp năm 2020; tham mưu Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020.

4.4. Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo công tác đoàn thanh niên theo quy định, theo chuyên đề hoặc theo yêu cầu của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương.

4.5. Tham mưu triển khai các hoạt động thanh niên tình nguyện; các phong trào thanh niên khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ hoặc Kế hoạch của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp hoặc do Đoàn Thanh niên Bộ giao.

5. Thực hiện công tác quản trị nội bộ

5.1. Quản lý, đánh giá, phân loại công chức năm 2020; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

5.2. Đăng ký, phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; sơ kết, tổng kết, xét khen thưởng các phong trào thi đua đối với công chức thuộc Văn phòng và các hoạt động hướng đến Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V.

5.3. Tham mưu việc lập, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho công tác đảng, công đoàn, đoàn thanh niên thuộc phạm vi nhiệm vụ của Văn phòng theo quy định của pháp luật.

5.4. Triển khai việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của Văn phòng theo Đề án vị trí việc làm sau khi được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt.

5.5. Ban hành Quy chế làm việc; Quyết định phân công nhiệm vụ cho Lãnh đạo và công chức thuộc Văn phòng Đảng-Đoàn thể.

5.6. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác được Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ giao theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể chủ trì, phối hợp với các tổ chức tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; kịp thời phân công, giao nhiệm vụ cho từng Lãnh đạo, công chức trong Văn phòng chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện; kịp thời tổng hợp kết quả, phát hiện vướng mắc, bất cập, những vấn đề mới phát sinh để báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.

2. Kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí trong dự toán hằng năm cho công tác đảng, đoàn thể của Bộ Tư pháp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới phát sinh đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp để có giải pháp sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA VĂN PHÒNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ BỘ TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số 168/QĐ-BTP ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM CHỦ YẾU

NGUỒN KINH PHÍ BẢO ĐẢM

I. THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH

1

Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Đảng-Đoàn thể

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Văn phòng Bộ, Cục KH-TC, Vụ TCCB

Tháng 01

Quyết định, Kế hoạch

Kinh phí thường xuyên

2.

Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Văn phòng Đảng-Đoàn thể

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Vụ TCCB và các đơn vị có liên quan

Quý II-III

Quyết định, Đề án

Kinh phí thường xuyên

II. THAM MƯU CÔNG TÁC ĐẢNG

3.

Xây dựng, trình ký ban hành và triển khai thực hiện Chương trình công tác Đảng năm 2020 của Đảng ủy Bộ

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Ủy ban Kiểm tra (UBKT), các Ban của Đảng ủy Bộ

Tháng 01

Chương trình

Kinh phí Đảng

4.

Phối hợp xây dựng, trình ban hành và triển khai thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ năm 2020

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Tháng 01

Chương trình

Kinh phí Đảng

5.

Phối hợp xây dựng, trình ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác tuyên giáo của Đảng ủy năm 2020

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Ban Tuyên giáo

Tháng 01

Kế hoạch

Kinh phí Đảng

6.

Phối hợp xây dựng, trình ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác dân vận của Đảng ủy năm 2020

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Ban Tuyên giáo

Tháng 01

Kế hoạch

Kinh phí Đảng

7.

Phối hợp xây dựng, trình ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy Bộ năm 2020

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Ban Tuyên giáo

Tháng 01

Kế hoạch

Kinh phí Đảng

8.

Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2020

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

UBKT, các Ban của Đảng ủy Bộ; các tổ chức đảng

Tháng 01

Các báo cáo; tham luận; Hội nghị được tổ chức

Kinh phí Đảng

9.

Xây dựng chương trình, chuẩn bị nội dung, bảo đảm các điều kiện cần thiết tổ chức các phiên họp Ban Chấp hành Đảng Bộ định kỳ Quý I, II, III và IV; tổ chức các phiên họp định kỳ hằng tháng, đột xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

UBKT, các Ban của Đảng ủy Bộ

Theo lịch của Thường trực Đảng ủy Bộ

Các Báo cáo, Nghị quyết, Kết luận

Kinh phí Đảng

10.

Giúp Đảng ủy Bộ chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, Đảng bộ các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

UBKT, các Ban của Đảng ủy Bộ

Quý I-II

Công văn, Quyết định, hướng dẫn; Các Đại hội được tổ chức

Kinh phí Đảng

11.

Chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2025

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

UBKT, các Ban; Các Tiểu ban giúp việc Đại hội

Quý II-III

Báo cáo, Nghị quyết, Kết luận; Quyết định; Đại hội

Ngân sách nhà nước

12.

Chủ trì/phối hợp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tham mưu Đảng ủy triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2019

UBKT

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Cả năm

Quyết định; Kết luận; Các Đoàn kiểm tra

Ngân sách nhà nước

13.

Hướng dẫn, chỉ đạo, tổng hợp công tác đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và đảng viên trực thuộc Đảng ủy Bộ năm 2020; tự đánh giá, xếp loại đối với Đảng bộ Bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ năm 2020

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Các Ban, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ

Tháng 12

Báo cáo, Quyết định

Kinh phí Đảng

14.

Tiếp nhận, rà soát, thẩm định hồ sơ xét kết nạp đảng, hồ sơ chuyển đảng chính thức, hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng; tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, cho phép đảng viên đi nước ngoài về việc riêng theo phân công của Đảng ủy

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ

Cả năm

Thông báo kết luận

Ngân sách nhà nước

15.

Lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ đảng viên năm 2020; rà soát, đề nghị cấp thẻ đảng viên cho đảng viên mới kết nạp năm 2019 và năm 2020; đề xuất khen thưởng, tặng Huy hiệu đảng đối với Đảng viên, tổ chức Đảng có đủ điều kiện theo quy định

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Ban Tổ chức Đảng ủy

Cả năm

Công văn; hồ sơ đảng viên;

Quyết định; Tờ trình

Ngân sách nhà nước, Kinh phí Đảng

16.

Giúp Đảng ủy tổ chức các Hội nghị quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện các Nghị quyết, văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương mới ban hành

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Theo Kế hoạch của Đảng ủy Bộ và Đảng ủy Khối

Kế hoạch

Ngân sách nhà nước

17.

Tham mưu tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, đối tượng kết nạp Đảng và các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng do Đảng ủy cấp trên tổ chức

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Theo Kế hoạch của Đảng ủy Bộ và Đảng ủy Khối

Công văn

Ngân sách nhà nước

18.

Chủ trì/phối hợp với Ủy ban Kiểm tra, các Ban của Đảng ủy tham mưu, giúp Đảng ủy chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương Đảng Khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Kế hoạch của Đảng ủy và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Đảng ủy

Cả năm

Nghị quyết và công văn

Kinh phí Đảng

19.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch công tác đảng tại các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Ủy ban Kiểm tra, các Ban, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Cả năm

Công văn

Ngân sách nhà nước

20.

Tham mưu giúp Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo dõi chung việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ Tư pháp, trọng tâm là triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch công tác đảng tại các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Ủy ban Kiểm tra, các Ban, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Cả năm

Các Báo cáo; Hội nghị, nhiệm vụ được triển khai

Ngân sách nhà nước

21.

Theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ, tổng hợp tình hình tổ chức và hoạt động, việc thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Các chi, đảng bộ thuộc Đảng ủy Bộ

Cả năm

 

Kinh phí Đảng

22.

Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo công tác Đảng theo quy định, theo chuyên đề hoặc theo yêu cầu của Đảng ủy cấp trên

Văn phòng Đảng- Đoàn thể

Các chi, đảng bộ thuộc Đảng ủy Bộ

Cả năm

Báo cáo

Kinh phí Đảng

23.

Xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị; dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Ủy ban Kiểm tra, các Ban, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Tháng 08

Báo cáo

Kinh phí Đảng

24.

Xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ; Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Ủy ban Kiểm tra, các Ban của Đảng ủy Bộ

Tháng 09

Chương trình

Ngân sách nhà nước

25.

Xây dựng Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Ủy ban Kiểm tra, các Ban của Đảng ủy Bộ

Tháng 09

Quy chế

Ngân sách nhà nước

26.

Xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban tham mưu giúp việc Đảng ủy Bộ; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; kiện toàn Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Ủy ban Kiểm tra, các Ban của Đảng ủy Bộ

Tháng 09

Quyết định

Ngân sách nhà nước

27.

Tham mưu giúp Đảng ủy trong công tác tổ chức bộ máy, cán bộ theo quy định hoặc theo yêu cầu của Ban cán sự đảng; tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Ủy ban Kiểm tra, các Ban của Đảng ủy; Văn phòng Ban cán sự Đảng

Cả năm

Báo cáo

Ngân sách nhà nước

28.

Thực hiện các nhiệm vụ khác trong công tác Đảng được Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Thường trực Đảng ủy giao.

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Các đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

Công văn, báo cáo

Ngân sách nhà nước

III

THAM MƯU CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

29.

Tham mưu tổ chức các Hội nghị Ban Thường vụ, Hội nghị BCH tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Các Ban Công đoàn Bộ

Tháng 01

Báo cáo, Công văn, Kế hoạch

Ngân sách Công đoàn

30.

Phối hợp với Văn phòng Bộ tham mưu tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và hoàn thiện Nghị quyết Hội nghị

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

VP Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, các Ban Công đoàn

Tháng 01

Kế hoạch, báo cáo, Nghị quyết Hội nghị

Ngân sách nhà nước

31.

Tham mưu việc thăm, tặng quà gia đình chính sách, CBCCVC, LĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán Canh Tý năm 2020

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Các Ban Công đoàn

Tháng 01

Công văn

Ngân sách Công đoàn

32.

Tham mưu ban hành Kế hoạch công tác công đoàn năm 2020

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Cá Ban Công đoàn

Tháng 01

Kế hoạch

 

33.

Phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, công tác tuyên giáo, công tác nữ công, công tác Văn thể, Kế hoạch phát động thi đua Công đoàn năm 2020

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Các Ban Công đoàn

Tháng 02

Kế hoạch

 

34.

Triển khai các hoạt động lo đời sống công chức, viên chức (khảo sát công chức thu nhập thấp hỗ trợ ăn trưa)

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Ban Đời sống, Ban tổ chức - VP Công đoàn Bộ

Cả năm

Công văn

Kinh phí Công đoàn

35.

Xây dựng Kế hoạch và Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày quốc tế hạnh phúc 20/3/2020

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Ban Nữ công Công đoàn

Tháng 3

Kế hoạch

Ngân sách Công đoàn

36.

Tổ chức các Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn năm 2020

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Các Ban Công đoàn

Cả năm

Công văn, báo cáo,

Ngân sách Công đoàn

37.

Tổ chức các hoạt động công đoàn gồm: Công tác kiểm tra, Nữ công, Tuyên giáo, Văn thể

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Các Ban Công đoàn

Cả năm

Kế hoạch, công văn

Ngân sách Công đoàn

38.

Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn; phổ biến, quán triệt, giới thiệu các quy định pháp luật mới liên quan đến quyền, nghĩa vụ cua cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Bộ Tư pháp

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Các Ban Công đoàn, một số đơn vị thuộc Bộ

Tháng 7

Kế hoạch

Ngân sách Công đoàn, Ngân sách nhà nước

39.

Phối hợp tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con CBCCVC cơ quan; thăm hỏi, tặng quà các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Các Ban Công đoàn

Tháng 5

Công văn, Kế hoạch

Ngân sách Công đoàn

40.

Phối hợp rà soát, tổng hợp trình Ban Thường vụ Công đoàn Bộ xét, đề nghị tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn" cho các công đoàn trực thuộc

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Các Ban Công đoàn

Tháng 6

Công văn, Tờ trình

Ngân sách Công đoàn

41.

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa nhân ngày TBLS 27/7/2020

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Các Ban Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp

Tháng 7

Kế hoạch

Ngân sách nhà nước và Ngân sách Công đoàn

42.

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức giải thể thao chào mừng niệm Cách mạng tháng 8, quốc khánh 02/9 và chào mừng 75 năm ngày truyền thông Ngành Tư pháp

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Ban Văn thể và các Ban Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ

Tháng 7

Kế hoạch

Ngân sách nhà nước và ngân sách Công đoàn

43.

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi cơ quan Bộ

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Ban Nữ công, Ban Tổ chức Văn phòng; Kế toán Công đoàn

Tháng 8

Kế hoạch, công văn

Ngân sách nhà nước và ngân sách Công đoàn

44.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2020

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Ban nữ công, các Ban Công đoàn

Tháng 10

Kế hoạch, công văn

Ngân sách Công đoàn

45.

Triển khai Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn cơ sở và hội nghị tổ công đoàn tiến tới đại hội công đoàn Bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Các Ban Công đoàn

Tháng 6

Chương trình Đại hội

 

46.

Chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Ban Tổ chức Văn phòng và các Ban của Công đoàn Bộ

Quý II

Kế hoạch Đại hội

 

47.

Hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn, công tác thi đua khen thưởng năm 2020, đánh giá phân loại công đoàn cơ sở, tổ công đoàn

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Các Ban Công đoàn

Tháng 11

Công văn

 

48.

Hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Công đoàn Bộ

Tháng 12

Công văn

 

49.

Phối hợp nắm bắt, tổng hợp ý kiến kiến nghị của công chức, viên chức đề nghị các đơn vị liên quan trả lời tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Công đoàn Bộ

Tháng 12

Công văn, báo cáo

 

IV

THAM MƯU CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN

50.

Tham mưu xây dựng, trình ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác Đoàn Thanh niên năm 2020 của Đoàn Thanh niên Bộ; phối hợp với Ban Tuyên giáo xây dựng, trình ban hành Kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2020 của Đoàn Thanh niên Bộ

VP Đảng - Đoàn thể

Đoàn thanh niên Bộ

Tháng 01

Kế hoạch

 

51.

chuẩn bị nội dung, bảo đảm các điều kiện cần thiết tổ chức các phiên họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Đoàn thanh niên Bộ

Cả năm theo KH của Đoàn thanh niên Bộ

Kế hoạch, báo cáo

 

52.

Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị - tư tưởng, giáo dục truyền thống

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Đoàn thanh niên Bộ

Cả năm

Kế hoạch

Ngân sách nhà nước

53.

Tham mưu, tổng hợp công tác đánh giá, xếp loại, xét khen thưởng tổ chức đoàn thanh niên và đoàn viên thanh niên Bộ Tư pháp năm 2020; tham mưu Hội nghị tổng kết công tác đoàn thanh niên năm 2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn thanh niên năm 2021.

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Đoàn thanh niên Bộ

Tháng 01

Quyết định, báo cáo, Kế hoạch

Ngân sách nhà nước

54.

Tham mưu tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn thanh niên cho các Chi đoàn cơ sở và Chi đoàn trực thuộc; tổ chức các Hội nghị phổ biến, quán triệt, giới thiệu các quy định pháp luật mới liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên thanh niên

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Đoàn thanh niên Bộ

Theo KH của Đoàn thanh niên Bộ

Kế hoạch

Ngân sách nhà nước

55.

Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo công tác đoàn thanh niên theo quy định, theo chuyên đề hoặc theo yêu cầu của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương.

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Đoàn thanh niên

Theo KH của Đoàn thanh niên

Kế hoạch báo cáo

Ngân sách nhà nước

56.

Tham mưu triển khai các hoạt động thanh niên tình nguyện; các phong trào thanh niên khác theo phân công của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy hoặc Kế hoạch của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp hoặc do Đoàn Thanh niên Bộ giao.

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Đoàn thanh niên

Theo KH của Đoàn thanh niên

Kế hoạch

Ngân sách nhà nước và ngân sách huy động

V

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NỘI BỘ

57.

Xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Vụ TCCB

Quý II-III

Quyết định

Kinh phí thường xuyên

58.

Xây dựng, ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cho Lãnh đạo, công chức của Văn phòng Đảng - Đoàn thể (Thay thế Quyết định số 13-QĐ-VPĐĐT)

Văn phòng Đàng - Đoàn thể

Công chức Văn phòng

Quý I

Quyết định

Kinh phí thường xuyên

59.

Quản lý, đánh giá, phân loại công chức năm 2020; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Các công chức thuộc Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Cả năm

Báo cáo

Kinh phí thường xuyên

60.

Xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020, đăng ký thi đua năm 2020 và triển khai thực hiện.

Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đoàn thể

Các công chức thuộc Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Kế hoạch (tháng 1)/ triển khai thực hiện (cả năm)

Kế hoạch, Công văn, Báo cáo

Kinh phí thường xuyên

61.

Sắp xếp, phân công nhiệm vụ công chức Văn phòng Đảng - Đoàn thể theo Đề án vị trí việc làm

Lãnh đạo Văn phòng

Các công chức thuộc Văn phòng

Theo Đề án được Lãnh đạo Bộ duyệt

Đề án, Quyết định

Kinh phí thường xuyên

62.

Đề xuất cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quản lý hành chính nhà nước và lý luận chính trị.

Lãnh đạo Văn phòng

Các công chức thuộc Văn phòng

Theo Kế hoạch đào tạo của Bộ

Công văn

Kinh phí thường xuyên

63.

Xây dựng Báo cáo sơ kết/tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Văn phòng Bộ.

Hội đồng thi đua khen thưởng

Các công chức thuộc Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Sơ kết (tháng 6)/ Tổng kết (tháng 11)

Báo cáo

Kinh phí thường xuyên

64.

Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác được Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ giao theo quy định.

Lãnh đạo Văn phòng

Các công chức thuộc Văn phòng

Cả năm

Báo cáo, công văn

Kinh phí thường xuyên