Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

 BỘ KHOA HỌC VÀ
 CÔNG NGHỆ

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1678/QĐ-BKHCN

 Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TRÚNG TUYỂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN NĂM 2006 THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 272/2003/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 3208/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ KHCN về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án SXTN cấp Nhà nước để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch 2006;
Căn cứ kết quả làm việc và kiến nghị của các Hội đồng KHCN cấp Nhà nước tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án SXTN năm 2006 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ biển;
Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên và Vụ Kế hoạch -Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các tổ chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện 11 đề tài cấp Nhà nước năm 2006 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ biển (danh sách kèm theo).

Điều 2. Các tổ chức và cá nhân trúng tuyển có trách nhiệm hoàn chỉnh Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (biểu B1 -2-TMKHCN) theo kiến nghị của Hội đồng để Bộ KHCN thẩm định và phê duyệt nội dung, kinh phí thực hiện đề tài.

Điều 3. Các tổ chức và cá nhân trúng tuyển, các Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Vụ KH -TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Tiến

 

DANH SÁCH

CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TRÚNG TUYỂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC BẮT ĐẦU NĂM 2006 THUỘC LĨNH VỰC: KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN
(Kèm theo quyết định số 1678/QĐ- BKHCN ngày 27 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ KHCN)

Số TT
Tên đề tài

Tổ chức trúng tuyển chủ trì đề tài

Cá nhân trúng tuyển chủ trì đề tài

Ghi chú

1

2

3

4

5

1

Nghiên cứu đặc điểm địa chất - địa chất công trình thềm lục địa miền Trung phục vụ cho việc xây dựng công trình và định hướng phát triển kinh tế biển.

Tr­ường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

GS.TSKH. Mai Thanh Tân

 

2

Nghiên cứu các điều kiện tự nhiên và môi truờng vùng biển Tây Nam, phục vụ phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh chủ quyền Quốc gia.

Viện Cơ học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

PGS.TS. Đỗ Ngọc Quỳnh

 

3

Nghiên cứu quá trình phát sinh thuỷ triều đỏ và sinh thái phát triển của các loài tảo độc hại ở một số vùng ven bờ đặc trư­ng và ảnh h­ưởng của chúng tới nguồn lợi hải sản.

Viện Hải d­ương học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

TS. Nguyễn Ngọc Lâm

 

4

Đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội các khu bảo tồn biển trọng điểm phục vụ cho xây dựng và quản lý.

Viện Nghiên cứu Hải sản, Bộ Thuỷ sản 

PGS.TS Đỗ Văn Khương

 

5

Điều tra đánh giá tài nguyên môi tr­ường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế -xã hội và bảo vệ môi trường.

Liên đoàn Địa chất biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

 

6

Nghiên cứu biến động cửa sông và môi trường trầm tích Holocen –hiện đại vùng ven bờ châu thổ sông Cửu Long, phục vụ phát triển bền vững kinh tế -xã hội

Viện Địa chất, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

PGS.TSKH Nguyễn Địch Dỹ 

 

7

Nghiên cứu các chỉ tiêu kỹ thuật của nền san hô và tương tác giữa kết cấu công trình và nền san hô.

Học Viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ Quốc phòng 

GS.TS Hoàng Xuân Lượng

 

8

Luận chứng khoa học về mô hình quản lý và phát triển bền vững đới bờ biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Trư­ờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

GS.TS Nguyễn Cao Huần

 

9

Nghiên cứu sàng lọc các chất có hoạt tính sinh học theo định h­ướng kháng sinh, gây độc tế bào và chống ôxy hoá từ sinh vật biển nhằm tạo các sản phẩm có giá trị dược dụng.

Viện Hoá học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

PGS.TS. Châu Văn Minh

 

10

Cơ sở khoa học về vấn đề khai thác chung trong các vùng biển theo Luật biển quốc tế và thực tiễn Việt Nam.

Trung tâm Luật biển và Hàng hải Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Bá Diến

 

11

Nghiên cứu hoạt động kiến tạo trẻ, kiến tạo hiện đại và địa động lực Biển Đông, làm cơ sở khoa học cho việc dự báo các dạng tai biến liên quan và đề xuất các giải pháp phòng tránh.

Viện Địa chất, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam