Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  1677  /QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 27  tháng 7  năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN  TRÚNG TUYỂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN NĂM 2006 THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ THIÊN TÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 272/2003/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 3208/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ KHCN về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án SXTN cấp Nhà nước để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch 2006;
Căn cứ kết quả làm việc và kiến nghị của các Hội đồng KHCN cấp Nhà nước tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án SXTN năm 2006 thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường và thiên tai;          
Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên và Vụ Kế hoạch -Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các tổ chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện 08 đề tài cấp Nhà nước năm 2006 thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường và thiên tai (danh sách kèm theo).

Điều 2. Các tổ chức và cá nhân trúng tuyển có trách nhiệm  hoàn chỉnh Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (biểu B1 -2-TMKHCN) theo kiến nghị của Hội đồng để Bộ KHCN thẩm định và phê duyệt nội dung, kinh phí thực hiện đề tài.

Điều 3. Các tổ chức và cá nhân trúng tuyển, các Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
 - Như Điều 3;        
 - Lưu: VT, Vụ KH -TC.
               

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Tiến


 

DANH SÁCH

CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN  TRÚNG TUYỂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC BẮT ĐẦU NĂM 2006THUỘC LĨNH VỰC: TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ THIÊN TÀI
 (Kèm theo quyết định số  1677 / QĐ- BKHCN ngày  27  tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ KHCN)

Số TT
Tên đề tài

Tổ chức trúng tuyển

chủ trì đề tài

Cá nhân trúng tuyển

chủ trì đề tài

Ghi chú

1

2

3

4

5

1

Nghiên cứu đánh giá tài nguyên đất gò đồi vùng Đông Bắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp.

 

 

Viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TS. Nguyễn Văn Toàn.

 

2

Đánh giá suy thoái môi trường trong quá trình chuyển đổi đất nông lâm sang nuôi trồng thuỷ sản ở các huyện ven biển Đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất.

Phân Viện Địa lý TP.HCM, Viện Khoa học và Công nghệ  Việt Nam;

 

 

TS. Lê Xuân Thuyên

 

3

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp vệ sinh môi trường khả thi trong và sau lũ tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Viện Kỹ thuật nhiệt đới và BVMT, Bộ Quốc phòng

 

PGS.TS. Phùng Chí Sỹ.

 

4

Nghiên cứu ứng dụng thực vật để cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại các vùng khai thác khoáng sản.

 

Viện Công nghệ Môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

GS.TS. Đặng Đình Kim

 

5

Xây dựng công nghệ dự báo liên hoàn bão, nước dâng và sóng ở Việt Nam bằng mô hình số với thời gian dự báo trước 3 ngày.

 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia  Hà Nội

 

GS.TS. Trần Tân Tiến.

 

6

Nghiên cứu cấu trúc sâu thạch quyển miền Bắc Việt Nam bằng địa chấn dò sâu và từ Telua nhằm nâng cao độ tin cậy của các dự báo thiên tai địa chất.

 

Viện Địa chất, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

PGS.TS. Đinh Văn Toàn.

 

7

Nghiên cứu đề xuất giải pháp ổn định các cửa sông ven biển Miền Trung.

 

 

Trường Đại học Thuỷ lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

 

PGS.TS. Lê Đình Thành

 

8

Nghiên cứu giải pháp quản lý lũ vùng ven biên giới Việt Nam - Campuchia phục vụ ổn định an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội dải biên giới Đồng bằng Sông Cửu Long.

 

Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Nam Bộ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

           

   TS. Tô Văn Trường.