Hệ thống pháp luật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1676/QĐ-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 31/3/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 2984/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc "Phê duyệt kế hoạch triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp nông thôn năm 2011";

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-BNN-TC ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao số dư dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 sang năm 2012 cho Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1;

Xét đề nghị của Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn I tại văn bản số 188/TCBQL ngày 14 tháng 6 năm 2012 về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2011;

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2011 như bảng dưới đây:

Kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt

Kế hoạch đào tạo được điều chỉnh

Khóa đào tạo

Số lượng học viên

Số lớp

Thời gian thực hiện

Địa điểm đào tạo

Số lượng học viên

Số lớp

Thời gian thực hiện

Địa điểm đào tạo

Đào tạo về khởi sự DN.

120

4

Tháng 12/2011

Bắc Giang

150

3

Quý III/2012

Tuyên Quang, Hà Nam, Vĩnh Phúc

Đào tạo về quản trị DN

300

10

Tháng 12/2011

Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Bình

320

8

Quý III/2012

Tuyên Quang, Hà Nam, Vĩnh Phúc

Tổng cộng

420

14

 

 

470

11

 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng - Trưởng Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn I và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Bùi Bá Bổng (để b/c);
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Lưu: VT, ĐMDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng Khoa

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1676/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 điều chỉnh Kế hoạch triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nông nghiệp nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • Số hiệu: 1676/QĐ-BNN-ĐMDN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 19/07/2012
  • Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Người ký: Nguyễn Đăng Khoa
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 19/07/2012
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản