Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1675/2004/QĐ-BTM

Hà Nội , ngày 12 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA BỔ SUNG NĂM 2004

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 104/2003/QĐ-BTM ngày 24 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế xây dựng và quản lý chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia;
Căn cứ Công văn số 1587/CP-KTTH ngày 22 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia 2004;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Vụ trưởng Vụ Thương mại Điện tử,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án "Cổng thương mại điện tử quốc gia - ECVN" bổ sung vào Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2004.

- Thời gian thực hiện: 2004 - 2006.

- Tổng kinh phí: 17 tỷ đồng, trong đó:

+ Phần hỗ trợ của Nhà nước: 15 tỷ đồng

+ Phần hỗ trợ từ nguồn khác: 2 tỷ đồng.

Điều 2. Giao Cục Xúc tiến Thương mại là đơn vị chủ trì đề án; giao Vụ Thương mại Điện tử là đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại và Vụ trưởng Vụ Thương mại Điện tử thuộc Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu