Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1668/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 536/TT-SXD ngày 22/10/2007 về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật, chuyển thành công bố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền đến ngày 12 tháng 01 năm 2007 nay đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Xây dựng căn cứ vào Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và tình hình cụ thể ở địa phương công bố hệ thống đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, giá vật liệu, …; để các chủ đầu tư tham khảo, quyết định việc áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Vinh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan trong tỉnh có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

STT

Số, ký hiệu văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

1

Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006

Về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (phần xây dựng)

2

Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006

Về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (phần lắp đặt)

3

Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006

Về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (phần khảo sát)

4

Quyết định số 1961/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006

Về việc ban hành Bộ đơn giá tạm thời về sửa chữa trong xây dựng cơ bản các công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

5

Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 12/01/2007

Về việc ban hành Qui định điều chỉnh dự toán công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh