Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1664/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 01 tháng 08 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH, UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân tại các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã (dưới đây gọi tắt là cấp huyện), UBND các xã, phường, thị trấn (dưới đây gọi tắt là cấp xã).

Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân được thực hiện tại một đầu mối là "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Điều 2. Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh được quy định tại Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương được ban hành kèm theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 23/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Những quy định trước đây về thực hiện cơ chế một cửa của các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã không còn phù hợp với nội dung quy định tại Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ đều bãi bỏ.

Điều 3.

1. Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm:

a) Thành lập "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" (đối với cơ quan, đơn vị chưa thành lập).

b) Ban hành Quy chế quy định quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả"; trách nhiệm của các bộ phận, cơ quan liên quan trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; trách nhiệm của cán bộ, công chức làm việc ở "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả".

c) Bố trí cán bộ, công chức có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp làm việc tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả".

d) Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc theo quy định hiện hành của pháp luật tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả".

đ) Thường xuyên tập huấn về nghiệp vụ và cách giao tiếp với tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm việc ở "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả".

e) Thông tin, tuyên truyền để tổ chức, cá nhân biết về hoạt động của cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (nếu có) trên địa bàn tỉnh.

2. Giao Giám đốc các Sở có tên dưới đây chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã nghiên cứu xây dựng đề án mô hình một cửa liên thông đối với các lĩnh vực sau đây trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt thực hiện:

- Trong lĩnh vực đất đai: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Trong lĩnh vực đầu tư, đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Trong lĩnh vực xây dựng - nhà ở: Sở Xây dựng.

3. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" ở các cấp.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như điều 4;
- LĐVP, CV: NC;
- Sở Nội vụ: 5 bản.
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng