Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

NGÂN HÀNG QUỐC GIA
VIỆT NAM
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 166-VP/QLNH

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 1959 

 

QUYẾT ĐỊNH

ẤN ĐỊNH THỦ TỤC PHÍ TRONG NGHIỆP VỤ ĐỐI NGOẠI CỦA NGÂN HÀNG QUỐC GIA

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ vào tình hình phát triển xuất nhập khẩu và yêu cầu đẩy mạnh để khuyến khích phát triển kinh tế trong nước:
Căn cứ vào điều 11 của điều lệ tạm thời Quản lý ngoại hối số 209-TTg ngày 21-03-1956 của Thủ tướng Chính phủ.

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Quản lý ngoại hối trung ương.   

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ấn định thủ tục phí trong nghiệp vụ đối ngoại của Ngân hàng quốc gia Việt Nam như sau:

A. VỀ MẬU DỊCH:

Đối với quốc doanh:

1. Tín dụng thư hay bảo chứng thư:

- khai chứng hay xác nhận:

- thanh toán:

- tăng số tiền khai chứng hay xác nhận:

- hủy bỏ hay sửa đổi điều kiện mỗi lần:

2. Trả tiền ngay:

3. Ủy thác thu:

4. Chuyển tiền đi hay đến:

 

0,8‰, tối thiểu 2đ.

0,5‰, tối thiểu 2đ.

0,8‰, tối thiểu 2 đ.

3 đồng.

0,5‰, tối thiểu 2đ.

1‰, tối thiểu 2đ.

0,5‰, tối thiểu 2đ.

Đối với tư thương: Tất cả các thủ tục phí về nghiệp vụ của tư thương đều thu gấp đôi trên cơ sở thu đối với Quốc doanh (số tiền tối thiểu không gấp đôi).

B. VỀ PHI MẬU DỊCH:

Đối với quốc doanh:

1. Chuyển tiền đi:

2. Chuyển tiền đến:

3. Nhờ thu hộ nước ngoài, người nhờ thu hộ chịu:

4. Tăng số tiền chuyển tiền đi:

5. Tăng số tiền nhờ thu hộ nước ngoài, người nhờ thu hộ chịu:

6. Hủy bỏ hay sửa đổi điều kiện:

7. Nhờ bán hộ ngoại tệ tư bản và Á-Phi.

2‰, tối thiểu 1đ.

miễn

0,5‰, tối thiểu 1đ.

2‰, tối thiểu 1đ.

0,5‰, tối thiểu 1đ.

1 đồng mỗi lần.

0,5‰

Đối với tư nhân: Tất cả các thủ tục phí về nghiệp vụ của tư nhân đều thu gấp đôi trên cơ sở thu đối với quốc doanh (số tiền tối thiểu không gấp đôi).

Điều 2. - Thủ tục phí tính tròn cho hết công việc không kể thời gian sử dụng ngắn hay dài.

Thủ tục phí không gồm các khoản chi về điện tín. Nếu khách hàng yêu cầu dùng điện, thì khách hàng, ngoài thủ tục phí nói trong điều 1, còn phải chịu tiền điện phí theo thực chi của bức điện.

Thủ tục phí nói chung đã thu thì không hoàn lại, trừ trường hợp sai lầm do Ngân hàng nước ngoài hoặc do Ngân hàng quốc gia Việt Nam gây nên.

Điều 3. - Hủy bỏ chế độ thủ tục phí và sai giá cũ số 906/VP-TT ngày 15-4-1958.

Điều 4. - Ông Chánh văn phòng Ngân hàng trung ương, các ông Giám đốc Sở Quản lý ngoại hối trung ương, các ông Trưởng Chi nhánh Ngân hàng Hải Phòng và biên giới, ông Giám đốc Vụ Kế toán có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5. - Quyết định này bắt đầu thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 1959.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Lê Viết Lượng