Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN
GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/QĐUB

Long Xuyên, ngày 18 tháng 03 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH GIÁ BÁN ĐIỆN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND tỉnh ngày 30/6/1989

- Xét yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nông thôn tỉnh An Giang. Sau khi đã báo cáo về việc áp dụng giá bán điện nông thôn tại kỳ họp của HĐND tỉnh An Giang lần thứ 17 khóa IV.

Theo đề nghị của Sở Điện Lực - Sở Tài Chánh Vật Giá - Ủy ban Kế Hoạch tỉnh An Giang.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Nay quy định giá bán điện khu vực nông thôn tỉnh An Giang cho các đối tượng như sau:

- Đối với ánh sáng sinh hoạt: 750 đ/Kwh.

Định mức: không.

- Đối với CN-TTCN: 1000 đ/Kwh.

Định mức : 60 kwh/hộ/tháng theo giá bán 750đ/Kwh.

vượt định mức: 1000 đ/Kwh.

- Đối với dịch vụ - thương nghiệp: 1250 đ/Kwh.

Định mức: 60 kwh/hộ/tháng theo giá bán 750đ/Kwh.

Vượt định mức: 1250 đ/Kwh.

- Đối với ánh sáng công lộ: 750 đ/kwh.

Định mức theo Sở TCVG quy định cho từng địa phương

Có điện kế đo điểm riêng.

- Đối với bơm nước nông nghiệp: 408 đ /Kwh,

Có điện kế đo đếm riêng.

ĐIỀU II : Thời gian áp dụng kể từ ngày 1-4-1994.

ĐIỀU III: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn Phòng UBND Tỉnh, Trưởng Ban Tổ Chức chính quyền, Giám Đốc Sở Tài Chính Vật Giá, Giám Đốc Sở Điện Lực, Trưởng Ban Quản Lý và Phát Triển điện nông thôn, Chủ tịch UBND Huyện, Thị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Nhị