Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1651/QĐ-UBND-QNG

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 07 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ XÂY DỰNG DỰ ÁN: ĐƯỜNG NỐI DUNG QUẤT - SÂN BAY CHU LAI - CẢNG KỲ HÀ
(TUYẾN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI ĐÔNG BẮC).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Quyết định số 19/2005/QĐ-UB ngày 07 tháng 02 năm 2005 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Xét đề nghị của Ban Đền bù, Tái định cư và Giải phóng mặt bằng tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 313/TTr-BĐB ngày 29 tháng 6 năm 2006 về việc đề nghị phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án: Đường nối Dung Quất - Sân bay Chu Lai - Cảng Kỳ Hà (Tuyến đường Vành đai Đông Bắc) và Báo cáo thẩm định số 312/BCTĐ ngày /6/2006 của Hội đồng thẩm định về việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án: Đường nối Dung Quất - Sân bay Chu Lai - Cảng Kỳ Hà (Tuyến đường Vành đai Đông Bắc
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án: Đường nối Dung Quất - Sân bay Chu Lai - Cảng Kỳ Hà (Tuyến đường Vành đai Đông Bắc); với các nội dung như sau:

A.

Tổng diện tích đất lập phương án bồi thường:

 

71.795,20

m2

 

- Trong qui hoạch

:

67.392,40

m2

 

- Ngoài quy hoạch nhỏ hơn 200m2

:

4.402,80

m2

1.

Tổng diện tích đất được bồi thường

:

61.556,60

m2

 

- Đất ở

:

400

m2

 

- Đất nông nghiệp

:

61.156,60

m2

2.

Tổng diện tích đất công ích được hỗ trợ

:

2.470,70

m2

3.

Tổng diện tích đất đã bồi thường ở dự án trước

:

4.205,30

m2

4.

Tổng diện tích đất không bồi thường

:

3.562,60

m2

B.

Tổng số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức được bồi phương, hỗ trợ: 95

hộ

 

+ Hộ gia đình

:

94

hộ

 

+ Đại diện tập thể

:

01

đơn vị

 

+ Số hộ phải di chuyển chỗ ở về khu TĐC

:

01

hộ

 

+ Hộ gia đình chính sách phải di dời

:

0

hộ

C.

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ

:

1.108.413.666

đồng

1.

Bồi thường hỗ trợ trực tiếp

:

1.034.933.395

đồng

 

- Bồi thường thiệt hại về đất

:

506.644.550

đồng

 

- Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình

:

122.442.495

đồng

 

- Bồi thường thiệt hại về cây cối hoa màu

:

211.121.150

đồng

 

- Bồi thường chi phí di dời mồ mả

:

1.087.000

đồng

 

- Các khoản hỗ trợ

:

135.258.200

đồng

 

+ Hỗ trợ ổn định đời sống

:

2.430.000

đồng

 

+ Hỗ trợ di chuyển

:

3.000.000

đồng

 

+ Hỗ trợ tiền thuê nhà hoặc làm nhà tạm

:

900.000

đồng

 

+ Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp

:

122.313.200

đồng

 

+ Hỗ trợ đất công ích 40%

:

4.995.000

đồng

2.

Chi phí phục vụ bồi thường, GPMB và thẩm định (2%)

:

20.698.668

đồng

3.

Dự phòng chi (5%)

:

52.781.603

đồng

(Chi tiết như phương án bồi thường đã được Ban Đền bù tỉnh thẩm định và đóng dấu xác nhận).

Điều 2. Quyết định này là căn cứ để Chủ đầu tư tiến hành chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất và tài sản có trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng xây dựng dự án: Đường nối Dung Quất - Sân bay Chu Lai - Cảng Kỳ Hà (Tuyến đường Vành đai Đông Bắc) thuộc địa xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và thanh quyết toán khoản kinh phí bồi thường theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Đền bù, Tái định cư và Giải phóng mặt bằng tỉnh Quảng Ngãi, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Ban quản lý các dự án đầu tư thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Hoàng Sơn