Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/2006/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM CÔNG BÁO TỈNH BÌNH DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/03/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 03/2006/TT-VPCP ngày 17/02/2006 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/03/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động của Công báo cấp tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 445/TT-VPUB ngày 12/06/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 462/TTr-SNV ngày 06/07/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Công báo tỉnh Bình Dương trên cơ sở Phòng Công báo thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Điều 2.

a. Trung tâm Công báo tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan Công báo Trung ương.

Trung tâm có chức năng công bố các văn bản pháp luật trên Công báo; trực tiếp quản lý việc xuất bản và phát hành Công báo; quản lý việc cấp phát, sử dụng đối với Công báo cấp miễn phí cho các cơ quan, tổ chức trong tỉnh.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được cấp kinh phí để hoạt động, kinh phí xuất bản theo quy định của pháp luật.

b. Trung tâm có 01 Giám đốc và 01 - 02 Phó Giám đốc. Các chức vụ này do Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi thỏa thuận với Giám đốc Sở Nội vụ.

c. Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

d. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm do Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm Công báo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn