Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1645/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 13 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI TỈNH CAO BẰNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc lập phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 3197/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Cao Bằng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh bổ sung Quyết định số 3197/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 nội dung sau:

Bổ sung danh mục Chợ gia súc Trà Lĩnh vào quy hoạch hệ thống chợ Cao Bằng đến năm 2020 trong tổng thể Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 với các thông tin như sau:

- Tên chợ: Chợ gia súc huyện Trà Lĩnh.

- Địa điểm: Phia Chiên, xóm Bản Khun, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

- Loại chợ: Loại III.

- Phân kỳ đầu tư: Giai đoạn 2015-2020.

- Tính chất đầu tư: Xây dựng mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu VT, TH(XT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh