Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1643/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU DỊCH VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH THÔN ĐÔNG TRANG, HUYỆN HOA LƯ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại phiên giao ban ngày 25/11/2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1526/TTr-SXD ngày 18/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ sản xuất kinh doanh thôn Đông Trang, huyện Hoa Lư, gồm những nội dung sau:

I. Tên Quy hoạch: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ sản xuất kinh doanh thôn Đông Trang, huyện Hoa Lư.

II. Phạm vi ranh giới và quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch

1. Phạm vi ranh giới

Khu vực lập quy hoạch nằm trên địa phận thôn Đông Trang, xã Ninh An, huyện Hoa Lư. Phạm vi, ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Bắc và phía Tây giáp đất nông nghiệp;

- Phía Nam giáp đường trục Cán Cờ;

- Phía Đông giáp khu tái định cư thôn Đông Thịnh.

2. Quy mô diện tích: 11.877m2.

III. Tính chất, chức năng khu quy hoạch

Là khu dịch vụ sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu thuê đất sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn xã Ninh An và các khu vực lân cận; đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường; phù hợp với định hướng quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

IV. Nội dung quy hoạch

1. Cơ cấu sử dụng đất

STT

Loại đất

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất dịch vụ sản xuất kinh doanh

5.053

42,5

2

Đất giao thông

4.926

41,5

3

Đất kênh mương, mặt nước

1.898

16

 

Tổng

11.877

100

2. Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch khu đất dịch vụ sản xuất kinh doanh gồm 01 lô đất dịch vụ sản xuất kinh doanh xây dựng nhà xưởng, nhà điều hành, các công trình phụ trợ khác, có tổng diện tích lô đất là 5.053 m2; mật độ xây dựng khu đất tối đa 60%; chỉ giới xây dựng đối với các tuyến đường bao quanh là 5m; chiều cao xây dựng công trình không quá 04 tầng.

3. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

3.1. Quy hoạch hệ thống giao thông:

- Quy hoạch mạng lưới giao thông đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa các khu chức năng, giữa khu vực quy hoạch với các khu vực xung quanh:

+ Mặt cắt tuyến đường có ký hiệu 1-1 là 5,5m (đường nội đồng);

+ Mặt cắt tuyến đường có ký hiệu 2-2 là: (4m + 7m + 4m) + 11m + (4m + 7m + 4m) = 41m;

- Hệ thống giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng cụ thể của từng tuyến đường xem bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông (Sơ đồ và mặt cắt hệ thống các tuyến đường theo đồ án trình duyệt).

3.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước

- Cao độ khống chế xây dựng: +2,85m (Cao độ khống chế san nền cụ thể cho từng lô đất theo đồ án trình duyệt).

- Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải: Sử dụng hệ thống thoát nước nửa riêng. Hướng thoát nước được thu vào hệ thống thoát nước đặt dọc theo mạng lưới giao thông và được thu gom, dẫn vào mương nước dọc trục đường Cán Cờ.

- Cao độ đáy cống, giếng thăm của hệ thống thoát nước mưa đảm bảo thoát nước tự nhiên (Sơ đồ và tiết diện hệ thống thoát nước mưa theo hồ sơ trình duyệt).

3.3. Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Lấy từ tuyến đường ống cấp nước của hệ thống cấp nước cho khu vực của trạm cấp nước sạch Ninh An (dọc đường Cán Cờ).

- Mạng lưới cấp nước cho khu vực được thiết kế theo mạng nhánh, các tuyến ống cấp nước được bố trí trên vỉa hè đảm bảo cấp nước tới từng khu chức năng và chữa cháy khi cần thiết.

- Khi triển khai thực hiện dự án, Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp nước để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật (Sơ đồ và tiết diện hệ thống cấp nước theo hồ sơ trình duyệt).

3.4. Quy hoạch hệ thống cấp điện:

- Nguồn điện: Lấy từ hệ thống cấp điện cấp cho xã Ninh An, đấu nối từ tuyến đường điện 10(22) kV ở phía Nam đường Cán Cờ.

- Khi triển khai thực hiện, Chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với các cơ quan chuyên ngành cấp điện để thỏa thuận vị trí đấu nối và các chỉ tiêu kỹ thuật (Sơ đồ hệ thống cấp điện theo hồ sơ trình duyệt).

3.5. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Hệ thống thoát nước thải sử dụng hệ thống thoát nước riêng.

- Hướng thoát nước được thu vào hệ thống thoát nước đặt dọc theo mạng lưới giao thông và được thu gom, dẫn vào hệ thống thoát nước thải xác định theo quy hoạch chung đô thị Ninh Bình. Nước thải của khu dịch vụ sản xuất kinh doanh được xử lí đảm bảo vệ sinh môi trường trước khi thu gom vào hệ thống thoát nước thải theo quy hoạch.

- Chất thải rắn được thu gom đạt tỷ lệ 100% đưa về địa điểm tập kết của khu vực và vận chuyển đến khu xử lý theo quy định.

Điều 2. Giao UBND huyện Hoa Lư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, công bố công khai, rộng rãi đầy đủ nội dung quy hoạch đã phê duyệt cho các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân biết, đồng thời quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP4, 3.
Nt11.05daqh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch