Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2250/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên (có danh mục cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI  ĐỊA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:164/QĐ-UBND ngày 24  tháng 02  năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

STT

Tên thủ tục hành chính bị thay thế

Tên thủ tục hành chính thay thế

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí , lệ phí

Căn cứ pháp lý

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Trực tuyến

Qua dịch vụ BCCI

1

Cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải

Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng  chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp  lệ, sở GTVT hoặc cơ sở đào tạo thực hiện xét cấp, cấp lại, chuyển đổi GCNKN, CCCM

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông vận tải

- Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn: 50.000đ/giấy

- Chứng chỉ chuyên môn: 20.000đ/giấy

Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi GCN khả năng chuyên môn.chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

X

 

X

2

Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải.

Dự học, thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ sở đào tạo hoặc Sở GTVT (đối với địa phương chưa có cơ sở đào tạo) gửi giấy hẹn làm thủ tục dự học, thi, kiểm tra lấy GCNKNCM, CCCM.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông vận tải

Phí sát hạch cấp chứng nhận  khả năng chuyển môn thuyền trưởng:

+ Hạng nhất: lý thuyết tổng hợp : 50.000đ/lần sát hạch; lý thuyết chuyên môn: 50.000đ/lần  sát hạch; thực hành: 120.000đ/lần sát hạch.

+ Hạng nhì: lý thuyết tổng hợp : 50.000đ/lần sát hạch; lý thuyết chuyên môn: 50.000đ/lần  sát hạch; thực hành: 100.000đ/lần sát hạch.

+ Hạng ba: lý thuyết tổng hợp : 50.000đ/lần sát hạch; lý thuyết chuyên môn: 50.000đ/lần  sát hạch; thực hành: 90.000đ/lần sát hạch.

+ Hạng tư: lý thuyết tổng hợp : 70.000đ/lần sát hạch;  thực hành: 80.000đ/lần sát hạch.

- phí sát hạch chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng:

+ Hạng nhất: lý thuyết tổng hợp : 50.000đ/lần sát hạch; lý thuyết chuyên môn: 50.000đ/lần  sát hạch; thực hành: 100.000đ/lần sát hạch.

+ Hạng nhì: lý thuyết tổng hợp : 50.000đ/lần sát hạch; lý thuyết chuyên môn: 50.000đ/lần  sát hạch; thực hành: 70.000đ/lần sát hạch.

+ Hạng ba: lý thuyết tổng hợp : 40.000đ/lần sát hạch; lý thuyết chuyên môn: 40.000đ/lần  sát hạch; thực hành: 60.000đ/lần sát hạch.

Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi GCN khả năng chuyên môn.chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

X

 

X