Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1637/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/ 6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 967/QĐ-BTC ngày 25/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ tài chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Ban hành mới 03 thủ tục hành chính lĩnh vực Chính sách thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

2. Bãi bỏ 06 thủ tục hành chính ban hành tại danh mục kèm theo quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, gồm: 04 thủ tục hành chính cấp tỉnh (số thứ tự 01, mục I, phần A; số thứ tự 15, 16, 22, mục II, phần A) và 02 thủ tục hành chính cấp huyện (số thứ tự 02, 03, phần B).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 03/8 /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (03 thủ tục)

STT

Mã số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm/ cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1

1.008603

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Tờ khai phí

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

- Nghị định số 53/2020/NĐ- CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1

1.008603

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Tờ khai phí

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC UBND cấp huyện

- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

- Nghị định số 53/2020/NĐ- CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1

1.008603

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Không quy định thời gian giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC UBND cấp xã

- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

- Nghị định số 53/2020/NĐ- CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ (06 thủ tục)

 (Bãi bỏ 06 thủ tục hành chính ban hành tại danh mục kèm theo quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, gồm: 04 thủ tục hành chính cấp tỉnh (số thứ tự 01, mục I, phần A; số thứ tự 15, 16, 22, mục II, phần A) và 02 thủ tục hành chính cấp huyện (số thứ tự 02, 03, phần B).

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Lý do việc bãi bỏ thủ tục hành chính

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

1

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (dự án do Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt)

Tài chính – Ngân sách

Không nằm trong danh mục công bố thủ tục hành chính của Bộ Tài chính

2. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

1

Kê khai giá

Quản lý giá và công sản

Không nằm trong danh mục công bố thủ tục hành chính của Bộ Tài chính

2

Hiệp thương giá

Quản lý giá và công sản

Không nằm trong danh mục công bố thủ tục hành chính của Bộ Tài chính

3

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (dự án do Giám đốc Sở Tài chính ra quyết định phê duyệt theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh).

Tài chính – Ngân sách

Không nằm trong danh mục công bố thủ tục hành chính của Bộ Tài chính

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

1

Kê khai giá

Quản lý giá và công sản

Không nằm trong danh mục công bố thủ tục hành chính của Bộ Tài chính

2

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Tài chính – Ngân sách

Không nằm trong danh mục công bố thủ tục hành chính của Bộ Tài chính