Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1631/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 04 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 891/QĐ-UBND NGÀY 28/3/2012 CỦA UBND TỈNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC CƠ SỞ PHẢI DI DỜI THEO QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐỢT 1

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị;

Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý;

Căn cứ Thông tư số 81/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định của quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Căn cứ Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về tiêu chí xác định cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc diện di dời ra khỏi khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 95/TTr-STNMT ngày 24/01/2013 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đợt 1;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định 891/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 của UBND về việc phê duyệt danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đợt 1, như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung Điều 1 về danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đợt 1, gồm 185 cơ sở theo các nhóm cơ sở như sau:

a) Nhóm 1: 37 cơ sở sản xuất gốm mỹ nghệ.

b) Nhóm 2: 20 cơ sở giết mổ có quy mô Bản cam kết bảo vệ môi trường hoạt động theo loại hình hộ kinh doanh cá thể.

c) Nhóm 3: 24 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có quy mô Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

d) Nhóm 4: 104 cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có quy mô Bản cam kết bảo vệ môi trường.

 (Phụ lục danh sách chi tiết từng nhóm được điều chỉnh, bổ sung đính kèm theo Quyết định này).

2. Điều chỉnh Điều 2 về thời hạn di dời:

Thời hạn hoàn thành di dời là trước ngày 31/12/2014 được điều chỉnh thành trước ngày 31/12/2015 (riêng các cơ sở đã được UBND tỉnh gia hạn tại Văn bản số 9505/UBND-CNN ngày 07/11/2013 thì thực hiện theo thời gian được gia hạn).

3. Điều chỉnh Điểm b, Khoản 2, Điều 3 về việc phân công phụ trách công tác di dời:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc di dời các cơ sở giết mổ. Đồng thời, tiếp tục theo dõi việc hỗ trợ di dời các cơ sở chăn nuôi theo quy định về chính sách hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh di dời vào vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi được ban hành tại Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh.

4. Điều chỉnh Điểm c, Khoản 3, Điều 3 về việc chuẩn bị địa điểm tiếp nhận các cơ sở di dời:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp UBND các huyện, các sở, các ngành có liên quan để chuẩn bị địa điểm được quy hoạch làm khu giết mổ để tiếp nhận các cơ sở giết mổ di dời đến.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi Điều, Khoản khác của Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Chủ các cơ sở có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Chánh

 

PHỤ LỤC NHÓM 1:

DANH SÁCH CƠ SỞ GỐM MỸ NGHỆ THUỘC DIỆN DI DỜI RA KHỎI KHU ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐỢT 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Không phù hợp quy hoạch

Gây ô nhiễm môi trường

Ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Thời hạn hoàn thành di dời

1

HTX Thái Dương

Khu phố 4, Ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

2

Công ty Việt Thành

K1/221C, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

3

DNTN Phạm Nguyễn

Ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

4

Công ty TNHH Tân Thiên Phú

Ấp 1B, xã Tân Hạnh, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

5

DNTN Ngô Nguyễn

Ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

6

Công ty Thiên Đức

K2/4B, ấp Tân Bình, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

7

DNTN Năm Hạnh

Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

8

DNTN Kim Long

Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

9

DNTN Trí Tân Đức

Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

10

DNTN Hạnh Phước

K4/124A, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

11

DNTN Song Tiến

Ấp Tân Bản, P Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

12

Công ty Đồng Thành

Ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

13

DNTN Hoàn Thành

A1/17C, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

14

DNTN Lưu Gia

A1/85, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

15

DNTN Hồng Hưng 2

A1/6, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

16

DNTN Trường Thạnh

A1/222, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

17

DNTN Tâm Phát

A3/221A, Khóm 4, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

18

DNTN Chấn Thịnh

KP4, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

19

DN Tâm Phương

A4/370A, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

20

Bùi Văn Chiến

Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

21

DNTN Nghĩa Thành

A2/310, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

22

DNTN Phát Thành

A4/261B, K4, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

23

DNTN Phong Sơn

A1/215, phường Tân Vạn, Tp. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

24

Cơ sở Kim Lan

Phường Bửu Hòa, Tp. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

25

DNTN Trung Dũng 1

A4/115B, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

26

Mai Phương

Phường Bửu Hòa, Tp. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

27

Công ty Gốm Việt

Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

28

DNTN Hồng Long

Ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

29

DNTN Hồng Đức

A1/31B, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

30

Cơ sở Huỳnh Đức Thơ (cơ sở Thái Vinh)

Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

31

DNTN Hồng Sơn

Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

32

Công ty TNHH Hoàng Mỹ

Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

33

DNTN Gốm Nhân Tài

Số 25/02, phường Hóa An, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

34

DNTN Nguyễn Thị Phượng (Cơ sở Nguyễn Tống Hiệp)

Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

35

DNTN Tuyết Thành

Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

36

Công ty TNHH MTV Long Ngân

Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

37

Công ty TNHH Giang Trí Thành

Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Tổng cộng

37

 

 

 

 

PHỤ LỤC NHÓM 2:

DANH SÁCH CƠ SỞ GIẾT MỔ THUỘC DIỆN DI DỜI RA KHỎI KHU ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐỢT 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên cơ sở

Ngành nghề

Địa chỉ

Không phù hợp quy hoạch

Gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Thời hạn hoàn thành di dời

Ghi chú

I

Huyện Cẩm Mỹ

 

1

Đinh Văn Thơm

Giết mổ

Ấp Suối Cả, Long Giao

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

II

Huyện Thống Nhất

 

2

Nguyễn Thị Bích Vân

Giết mổ

Hưng Lộc

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

3

Diệp Thị Mai

Giết mổ

Hưng Lộc

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

4

Trần Thị Hà

Giết mổ

Ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

5

Lê Văn Hiệp

Giết mổ

Ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

6

Đoàn Tất Dương

Giết mổ

Ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

7

Mai Thị Thanh Thúy

Giết mổ

Xã Gia Tân 3

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

8

Nguyễn Thanh Xuân

Giết mổ

Xã Gia Tân 3

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

9

Nguyễn Thị Hường

Giết mổ

Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân thiện

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

10

Nguyễn Thị Kim Loan

Giết mổ

Ấp Tín Nghĩa, xã Xuân thiện

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

11

Trần Văn Tấn

Giết mổ

Ấp Phúc Nhạc, xã Gia Tân 3

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

III

Huyện Xuân Lộc

 

12

Huỳnh Văn Trưởng

Lò mổ bò

Khu 3, thị trấn Gia Ray

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

13

Nguyễn Thị Sáu

Lò mổ bò

Khu 3, thị trấn Gia Ray

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

14

Mạc Văn Bân

Lò mổ heo

Khu 3, thị trấn Gia Ray

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

15

Phạm Thị Duyên

Lò mổ heo

Khu 2, thị trấn Gia Ray

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

16

Phạm Thị Thọ

Lò mổ heo

Khu 1, thị trấn Gia Ray

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

17

Đỗ Thị Nguyệt

Lò mổ heo

Khu 8, thị trấn Gia Ray

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

18

Nguyễn Thị Mừng

Lò mổ heo

Khu 4, thị trấn Gia Ray

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND huyện Xuân Lộc

IV

Long Thành

 

19

Vũ Văn Sinh

Mổ heo

Tổ 6, khu Phước Hải, TT Long Thành

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND huyện Long Thành

20

Bùi Văn Hợi

Mổ heo

Tổ 12, khu Phước Hải, TT Long Thành

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND huyện Long Thành

Tổng cộng

 

18

2

0

 

 

 

PHỤ LỤC NHÓM 3:

DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ CÓ QUY MÔ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG THUỘC DIỆN DI DỜI RA KHỎI KHU ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỢT 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên cơ sở

Ngành nghề

Địa chỉ

Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM

Lý do đưa vào danh sách

Thời hạn hoàn thành di dời

Ghi chú

Không phù hợp quy hoạch

Gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

I

Thành phố Biên Hòa

 

1

Nhà máy giấy Tân Mai thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai

Sản xuất giấy và bột giấy

KP 1, phường Thống Nhất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo Văn bản số 4206/UBND-CNN ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh

2

Công ty CP Tổng hợp chế biến gỗ Tân Mai

Sản xuất chế biến gỗ (ván ép, hàng mộc), may công nghiệp

KP 1, phường Thống Nhất

UBND tỉnh Đồng Nai

x

 

 

Trước ngày 31/12/2012

Đang di dời về xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu và Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom

3

Công ty cổ phần Đồng Tiến

Sản xuất và gia công sản phẩm may mặc xuất khẩu và bán nội địa

Phường Tân Tiến

Sở Tài nguyên và Môi trường

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Đồng Tiến

4

Bãi chôn rác Trảng Dài thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường đô thị Đồng Nai

Bãi chôn chất thải rắn sinh hoạt

KP 3, phường Trảng Dài

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

x

x

 

Trước ngày 31/12/2014

 

5

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Khám và chữa bệnh

397, đường 30/4, phường Quyết Thắng

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

x

x

 

Trước ngày 31/12/2014

 

6

Công ty TNHH cám Long Châu

SX thức ăn gia súc

Phường Tam Hiệp

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

x

x

 

Trước ngày 01/07/2013

Theo báo cáo của Công ty TNHH cám Long Châu

7

Công ty HH chế tạo CN & gia công chế biến hàng hàng xuất khẩu Việt Nam (VMEP)

SX lắp ráp xe máy

Khóm 5, phường Tam Hiệp

UBND tỉnh Đồng Nai

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

8

Công ty Điện và Điện tử TCL VN

Sản xuất tivi màu, đầu đĩa, tủ lạnh, máy giặt và máy điều hòa nhiệt độ

Xa lộ Hà Nội, phường Tân Biên

Sở Tài nguyên và Môi trường

x

 

 

Trước ngày 31/12/2019

 

9

Xưởng nhuộm - Công ty TNHH Viet Bo

sản xuất dệt may, tẩy nhuộm khăn lông các loại

Phường Tân Hòa

Bộ Tài nguyên và Môi trường

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

10

Công TNHH Bình Tiên Đồng Nai

Sản xuất và kinh doanh sản phẩm giày dép các loại

Phường Tam Hiệp

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

11

Công ty chế biến XNK nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafood)

Thu mua và chế biến nhân hạt điều xuất khẩu

Phường Long Bình

UBND tỉnh Đồng Nai

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

12

XN chế biến gỗ XK Long Bình (Công ty cổ phần Long Bình)

Sản xuất, chế biến gỗ

Phường An Bình

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

13

Công ty TNHH MTV sản xuất Gạch men King Minh

Sản xuất gạch men

Xã Hóa An

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV sản xuất Gạch men King Minh

14

Công ty TNHH Cự Hùng

Sản xuất đế giày cao su các loại, tấm trang trí đế giày

I13 - I14, phường Tân Hiệp

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

x

 

 

Trước ngày 31/7/2015

 

15

Công ty TNHH giấy Hưng Long

Sản xuất, chế biến giấy vàng mã xuất khẩu

Xã Tam Phước

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

x

x

 

Trước ngày 31/12/2014

 

16

Công ty cổ phần Môi trường Đồng Xanh

Sản xuất phân vi sinh

KP 3, phường Trảng Dài

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

x

x

 

Trước ngày 31/12/2017

 

II

Thị xã Long Khánh

 

17

Cty TNHH Dong Yang Việt Nam

Sản xuất xuất khẩu giấy gói quà, bông trang trí, photo album, film PVC và PP, bạt PVC, thùng carton

Quốc lộ 1, KP4, phường Xuân Bình

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

18

Cty TNHH Ladieborn

May giày da, túi xách

Quốc lộ 1, KP5, phường Xuân Bình

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

19

Cty TNHH Iwasaki

May giày da, túi xách

Quốc lộ 1, KP4, phường Xuân Bình

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

x

 

 

Trước ngày 31/7/2017

 

20

Cty TNHH Hanuline

May giày da, túi xách

Quốc lộ 1, KP4, phường Xuân Bình

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

21

Cty TNHH Hoàng Huy Hoàng

Tân trang sửa chữa máy nông cơ

F11, Quốc lộ 1, KP5, phường Xuân Bình

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

22

Nhà máy chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Long Khánh - Cty Chế biến xuất nhập khẩu nông sản Đồng Nai (Donafood)

Chế biến nông sản

Quốc lộ 1, KP4, phường Xuân Bình

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

III

Huyện Vĩnh Cửu

 

23

DNTN Lưu Ích

Sản xuất phân hữu cơ sinh học

Ấp 5, Xã Thạnh Phú

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

24

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Viễn Khang

Sản xuất phân vi sinh hữu cơ và đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

Ấp 5, Xã Thạnh Phú

Sở Tài nguyên và Môi trường

x

x

 

Trước ngày 30/3/2015

Theo báo cáo của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Viễn Khang

Tổng cộng

24

13

0

 

 

 

PHỤ LỤC NHÓM 4:

DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ CÓ QUY MÔ CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC DIỆN DI DỜI RA KHỎI KHU ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐỢT 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên cơ sở

Ngành nghề

Địa chỉ

Không phù hợp quy hoạch

Gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Thời hạn hoàn thành di dời

Ghi chú

I

Hoạt động theo loại hình doanh nghiệp

 

A

Thành phố Biên Hòa

 

1

DNTN Bình Sơn Thái

Sản xuất, gia công sản phẩm cơ khí (từ nguyên liệu thau, nhôm, gang, nhựa, sắt thép)

354/3 và 355/3, đường Phạm Văn Thuận (Quốc lộ 15), Phường Bình Đa

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND Tp. Biên Hòa

2

DNTN Tứ Thịnh

Sản xuất các sản phẩm gỗ xuất khẩu

Tổ 21, khu phố 3, phường Trảng Dài

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND Tp. Biên Hòa

B

Huyện Vĩnh Cửu

 

3

Công ty TNHH Thành Phú

Sản xuất gỗ xuất khẩu

Ấp 7, xã Thạnh Phú

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

4

DNTN Thạnh Phú

Sản xuất gạch

Ấp 1, xã Thạnh Phú

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

5

DNTN Thiên An

Sản xuất giấy

Ấp 2, xã Mã Đà

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo Phiếu cung cấp thông tin của DNTN Thiên An

C

Huyện Trảng Bom

 

6

Công ty Phú An

Sản xuất phân bón

Xã Sông Trầu

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

7

DNTN Huy Hoàng

Sản xuất gạch

ấp An Chu, xã Bắc Sơn

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

D

Huyện Long Thành

 

8

DNTN Tâm Hòa

Thu mua phế liệu

Khu cầu xéo - Thị trấn Long Thành - huyện Long Thành

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND huyện Long Thành

9

Công ty Changshin

Giầy da

Khu Phước Hải - thị trấn Long Thành - huyện Long Thành

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

II

Hoạt động theo loại hình hộ kinh doanh cá thể

 

A

Thành phố Biên Hòa

 

10

Cơ sở Tân Vĩnh Quang

Cưa xẻ đá

13/12, tổ 14, KP2, phường Bửu Long

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND TP. Biên Hòa

11

Cơ sở Ôn Sòi

Sản xuất mộ bia, đá tán

7/2, tổ 22, KP4, phường Bửu Long

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND TP. Biên Hòa

12

Cơ sở Nghĩa Hưng

Chạm khắc đá mỹ nghệ

7/3, tổ 13, KP3, P. Bửu Long

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND TP. Biên Hòa

13

Cơ sở Tân Phát Hưng

Sản xuất đá mả, đèn đá, cối đá, mộ bia

1/6, tổ 17, KP3, phường Bửu Long

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND TP. Biên Hòa

14

Cơ sở Quang Minh

Sản xuất đá xay, đá tán, mộ bia

1/9, tổ 10, KP2, phường Bửu Long

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND TP. Biên Hòa

15

Cơ sở Nhật Thành

Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ bằng đá

16/9, KP1, Tổ 11, phường Bửu Long

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND TP. Biên Hòa

16

Cơ sở Hồng Phát

Gia công các sản phẩm từ đá

6/10, tổ 17, KP3, phường Bửu Long

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND TP. Biên Hòa

17

Cơ sở Đặng Hữu Lợi

Sản xuất mộ bia, đá tán

2/4, tổ 17, KP3, phường Bửu Long

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND TP. Biên Hòa

18

Cơ sở Nhật Tâm

Sản xuất tủ sắt

26/1, QL1K, KP1, phường Hố Nai

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND TP. Biên Hòa

B

Huyện Vĩnh Cửu

 

19

Cơ sở sản xuất nút áo Rồng Đen

Sản xuất nút áo

Ấp 6/7, xã Thiện tân

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

20

Cơ sở sản xuất mì Duy Thanh

Sản xuất tinh bột mì

Ấp 2, xã Mã Đà

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

C

Huyện Cẩm Mỹ

 

21

Nguyễn Quốc Bình

Tách chẻ hạt điều

Ấp Suối Râm, Long Giao

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND huyện Cẩm Mỹ

22

Bùi Quang Nhật

Tách chẻ hạt điều

Ấp Suối Râm, Long Giao

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND huyện Cẩm Mỹ

23

Võ Tuấn Vinh

Chế biến gỗ

Ấp Suối Râm, Long Giao

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND huyện Cẩm Mỹ

D

Huyện Trảng Bom

 

24

Lê Phú Trung

Tái chế nilong

ấp 4, xã Sông Trầu

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

25

Nguyễn Thị Diện

Thu mua và sơ chế tiêu sọ

ấp Tân Hoa, xã Bàu Hàm

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

26

Lã Thị Thu Nga

Thu mua và sơ chế tiêu sọ

ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

27

Hoàng Huy Hoàng

Thu mua và sơ chế tiêu sọ

ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

28

Phan Thị Diệu

Thu mua và sơ chế tiêu sọ

ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

29

Trương Đức Hùng

Thu mua và sơ chế tiêu sọ

ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

30

Phan Thị Hồng

Thu mua và sơ chế tiêu sọ

ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

31

Đỗ Thị Ví

Thu mua phế liệu

ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

32

Đinh Văn Hoàng

Thu mua phế liệu

ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

33

Nguyễn Anh Khoa

Thu mua phế liệu

ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

34

Phạm Thị Lan Chi

Thu mua phế liệu

ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

35

Lê Minh Hoàng

Thu mua phế liệu

ấp Quảng Hòa, Xã Quảng Tiến

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

36

Tạ Hữu Thế

Sản xuất gạch

ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

37

Nguyễn Thị Thùy Mai

Sản xuất gạch

ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

38

Nguyễn Văn Tiến

Sản xuất gạch

ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

39

Phạm Văn Ngọc

Sản xuất gạch

ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

40

Trương Văn Dũng

Sản xuất gạch

ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

41

Nguyễn Anh Tuấn

Sản xuất gạch

ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

42

Vũ Thị Nhiên

Mua ve chai

ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

43

Vũ Thị Ánh Hồng

Mua ve chai

ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

44

Nguyễn Minh Mẫn

Sấy bắp

ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

45

Nguyễn Thị Lan

Thu mua phế liệu

KP1, TT Trảng Bom

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

46

Trần Thị Lan

Thu mua phế liệu

KP1, TT Trảng Bom

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

47

Nguyễn Văn Đạt

Thu mua phế liệu

KP2, TT Trảng Bom

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

48

Trần Thị Thủy

Thu mua phế liệu

KP2, TT Trảng Bom

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

49

Hoàng Đỗ Nhẫn

Thu mua phế liệu

KP2, TT Trảng Bom

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

50

Ngô Sỹ Khánh

Thu mua phế liệu

KP4, TT Trảng Bom

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

51

Phan Thị Thanh

Thu mua phế liệu

KP4, TT Trảng Bom

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

52

Vũ Văn Châu

Thu mua phế liệu

KP5, TT Trảng Bom

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

53

Đặng Quốc Pháp

Dệt sợi

KP4, TT Trảng Bom

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

54

Đặng Đức Sinh

Dệt sợi

KP5, TT Trảng Bom

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

55

Nguyễn Thị Ninh Giang

Chế biến nước mắm

KP4, TT Trảng Bom

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

56

Lê Phú Sỹ

Mua bán thuốc trừ sâu

KP1, TT Trảng Bom

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

57

Đặng Thế Long

Gia công mộc dân dụng

KP5, TT Trảng Bom

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

58

Lê Quang Tiêu

Gia công mộc dân dụng

KP5, TT Trảng Bom

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

59

Nguyễn Viết Tiến

Gia công mộc dân dụng

KP4, TT Trảng Bom

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

60

Lê Thanh Nghị

Gia công mộc dân dụng

KP5, TT Trảng Bom

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

61

Đào Văn Sáu

Gia công mộc dân dụng

KP5, TT Trảng Bom

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

62

Lê Thế Quang

Gia công mộc dân dụng

KP4, TT Trảng Bom

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

63

Công ty cổ phần bình khí dầu khí Việt Nam

Sản xuất kinh doanh bình khí

ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

64

Cơ sở Đồng Tâm

Luyện cán thép, Thu mua phế liệu

Ấp 4, xã An Viễn

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

E

Huyện Định Quán

 

65

Huỳnh Văn Ôi

Rửa xe

Ấp Đồn Điền 1, xã Túc Trưng

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

F

Huyện Tân Phú

 

66

Nguyễn Văn Hòa

Chế biến gỗ

Tổ 5, khu 10, TT Tân phú, huyện Tân Phú

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

67

Dương Văn Lễ

Chế biến gỗ

Khu 1, TT Tân Phú, huyện Tân Phú

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

68

HTX TMDV Tân Phú

Chôn lấp chất thải sinh hoạt

Khu 7, TT Tân Phú, huyện Tân Phú

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

69

Hồ Hữu

Thu mua phế liệu

Tổ 1, khu 10, TT Tân Phú, huyện Tân Phú

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

70

Trịnh Quốc Vượng

Thu mua phế liệu

Tổ 7, khu 10, TT Tân Phú, huyện Tân Phú

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

71

Lê Minh Tài

Thu mua phế liệu

Tổ 5, khu 10, TT Tân Phú, huyện Tân Phú

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

G

Huyện Thống Nhất

 

72

Tô Thị Huệ

Sản xuất nước đá

Ấp Phúc Nhạc, Gia Tân 3

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

73

Nguyễn Thị Trang

Sản xuất chả giò

Ấp Phúc Nhạc, Gia Tân 3

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

H

Huyện Xuân Lộc

 

74

Phương Văn Thanh

Tái chế bao bì xốp

khu 8, thị trấn Gia Ray

 

x

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND huyện Xuân Lộc

75

Nguyễn Anh Tâm

Thu mua phế liệu

khu 3, thị trấn Gia Ray

 

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

76

Mai Văn Chí

Thu mua phế liệu

khu 8, thị trấn Gia Ray

 

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

77

Nguyễn Thị Kim Thành

Sản xuất than tổ ong

khu 8, thị trấn Gia Ray

 

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

78

Tô Hoàng Long

Sản xuất ván ép

khu 2, thị trấn Gia Ray

 

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

79

Tô Hoàng Phi

Sản xuất ván ép

khu 7, thị trấn Gia Ray

 

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

80

Phạm Văn Khẩn

Chế biến gỗ

khu 1, thị trấn Gia Ray

 

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

81

Phạm Ngọc Tứ

Chế biến gỗ

khu 1, thị trấn Gia Ray

 

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

82

Phạm Văn Trung

Sản xuất cán búa

khu 1, thị trấn Gia Ray

 

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

83

Trần Thị Thu Thảo

Chế biến gỗ

khu 6, thị trấn Gia Ray

 

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

84

Vũ Nghĩa

Chế biến gỗ

khu 1, thị trấn Gia Ray

 

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

85

Nguyễn Văn Huỳnh

Chế biến gỗ

khu 7, thị trấn Gia Ray

 

x

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND huyện Xuân Lộc

86

Nguyễn Hoàng Minh

Chế biến gỗ

khu 4, thị trấn Gia Ray

 

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

87

Nguyễn văn Đình

Chế biến gỗ

khu 4, thị trấn Gia Ray

 

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

88

Đỗ Trọng Hiếu

Chế biến gỗ

khu 8, thị trấn Gia Ray

 

x

 

Trước ngày 31/12/2015

 

89

Nguyễn Thị Hải

Lò quay heo

khu 1, thị trấn Gia Ray

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

90

Nguyễn Văn Việt

Lò quay heo

khu 1, thị trấn Gia Ray

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND huyện Xuân Lộc

91

Trần Đức Điềm

Lò quay heo

khu 2, thị trấn Gia Ray

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND huyện Xuân Lộc

92

Phạm Văn Quý

Lò quay heo

khu 1, thị trấn Gia Ray

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND huyện Xuân Lộc

93

Phạm Văn Khắc

Lò quay heo

khu 1, thị trấn Gia Ray

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND huyện Xuân Lộc

94

Phạm Hữu Dậu

Lò quay heo

khu 1, thị trấn Gia Ray

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND huyện Xuân Lộc

95

Vũ Ngọ

Lò quay heo

khu 5, thị trấn Gia Ray

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND huyện Xuân Lộc

96

Lê Quý Tâm

Thu mua phế liệu

khu 3, thị trấn Gia Ray

 

x

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND huyện Xuân Lộc

97

Cty TNHH MTV TM-DV Nguyễn Đoan

Sản xuất cán búa

khu 1, thị trấn Gia Ray

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND huyện Xuân Lộc

I

Huyện Long Thành

 

98

Cơ sở Trần Văn Sơn

Cưa xẻ gỗ

Tổ 26, Khu Phước Hải, TT. Long Thành

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND huyện Long Thành

99

Cơ sở Trần Văn Ấn

Cưa xẻ gỗ

Tổ 16, Khu Phước Hải, TT. Long Thành

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND huyện Long Thành

100

Cơ sở Thanh Liêm

Chế biến gỗ

Khu Cầu Xéo, TT. Long Thành

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

 

101

Cơ sở Nguyễn Ngọc Thắng

Thu mua phế liệu

Khu Kim Sơn, TT. Long Thành

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND huyện Long Thành

102

Cơ sở Trần Hòa

Thu mua phế liệu

Khu Phước Thuận, TT. Long Thành

x

 

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND huyện Long Thành

103

Trần Thị Nguyệt

Xay lúa

Tổ 30, khu Cầu Xéo, TT. Long Thành

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND huyện Long Thành

104

Tống Phước Lộc

Xay lúa

Tổ 30, khu Cầu Xéo, TT. Long Thành

x

x

 

Trước ngày 31/12/2015

Theo đề nghị của UBND huyện Long Thành

Tổng cộng

 

88

48

0