Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 163/2006/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM  

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 145/CP-XDPL ngày 18/10/2005 và Tờ trình số 169/CP-XDPL ngày 07/12/2005

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 7 ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các ông (bà) có tên trong Danh sách nói tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Trần Đức Lương

DANH SÁCH

CÔNG DÂN TRUNG QUỐC VÀ CAMPUCHIA ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định 163/2006/QĐ-CTN ngày 09 tháng 02 năm 2006 của Chủ tịch nước)  

I. CÔNG DÂN TRUNG QUỐC

1. Ôn Ái Bình, sinh ngày 26/11/1947 tại Trung Quốc

Có tên gọi Việt Nam là Ôn Ái Bình

Hiện trú tại số 205, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

II. CÔNG DÂN CAMPUCHIA

2. Sam Kiết Minh, sinh ngày 15/7/1957 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là Sam Kiết Minh

Hiện trú tại: 71 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

3. Ngô Hưng Vương, sinh ngày 21/8/1934 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là Ngô Hưng Vương

Hiện trú tại 124/3, xóm Đất, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Ưng Nguyệt Hương, sinh ngày 01/10/1957 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là Ưng Nguyệt Hương.

Hiện trú tại 543/53 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

5. Ngô Mành Oanh, sinh ngày 11/11/1964 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là Ngô Mành Oanh

Hiện trú tại 124/3, xóm Đất, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

6. Ngô Mành Khìn, sinh ngày 08/8/1962 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là Ngô Mành Khìn

Hiện trú tại 124/3, xóm Đất, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

7. Ngô Mành Khương, sinh ngày 12/9/1966 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là Ngô Mành Khương

Hiện trú tại 124/3, xóm Đất, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh./.