Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1614/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 03 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY THẾ PHỤ LỤC 1 VÀ 3c BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1281/QĐ-UBND NGÀY 13/8/2019 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH HUYỆN NINH HẢI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định vchức danh nghề nghiệp và thay đi chức danh nghnghiệp đi với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Đề án kiện toàn tchức bộ máy các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải tại Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 19/9/2019 và ý kiến trình của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3295/TTr-SNV ngày 30/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phụ lục 1 và 3c thay thế Phụ lục 1 và 3c ban hành kèm theo Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Ninh Hải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Ninh Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, VXNV. PD

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH HUYỆN NINH HẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên vị trí việc làm (VTVL)

Hạng/ngạch chức danh nghề nghiệp tối thiểu

Hạng/ngạch chức danh nghề nghiệp tối đa

A

Nhóm VTVL lãnh đạo, quản lý

1

Giám đốc

Chuyên viên

Chuyên viên

2

Phó Giám đốc

Chuyên viên

Chuyên viên

B

Nhóm VTVL chuyên môn, nghiệp vụ

1

Thư viện

Thư viện viên

Thư viện viên

2

Thể dục, thể thao

Chuyên viên

Chuyên viên

3

Văn hóa, văn nghệ, thông tin lưu động

Cán sự - Tuyên truyền viên

Chuyên viên - Tuyên truyền viên chính

4

Truyền thanh

Phóng viên - Kỹ thuật viên

Phóng viên - Kỹ thuật viên

C

Nhóm VTVL hỗ trợ, phục vụ

1

Hành chính - tổng hợp

Chuyên viên

Chuyên viên

2

Lái xe

Nhân viên

Nhân viên

3

Phục vụ

Nhân viên

Nhân viên

4

Bảo vệ

Nhân viên

Nhân viên

 

PHỤ LỤC 3c

KHUNG NĂNG LỰC ĐỐI VỚI TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH HUYỆN NINH HẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên vị trí việc làm (VTVL)

Trình độ cần có để đáp ứng VTVL

Khung năng lực chung

Khung năng lực lãnh đạo, quản lý

Năng lực đc thù (nếu có)

Chuyên môn

Ngoại ngữ

Tin học

Các CC khác

Năng lc 1

Năng lực 2

Năng lực 3

Năng lực 4

Năng lực 5

Năng lực 6

Năng lực 1

Năng lực 2

Năng lực 3

Năng lực 4

Năng lực 5

I

Nhóm VTVL lãnh đạo, quản lý

1

Giám đốc

Đại học Quản lý văn hóa

Có chứng chỉ (CC) tương đương Bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (KNLNN VN)

Có CC đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản hoặc tương đương

CC quản lý nhà nước (QLNN) ngạch Chuyên viên (CV); Cao cấp lý luận chính trị (LLCT).

Mức độ 5

Mức độ 5

Mức độ 5

Mức độ 5

Mức độ 5

Mức độ 1

Mức độ 5

Mức độ 5

Mức độ 5

Mức độ 5

Mức độ 5

 

2

Phó Giám đốc

- Đại học Báo chí.

- Đại học Thể dục, thể thao

Có CC tương đương Bậc 2 của KNLNN VN

Có CC đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

CC QLNN ngạch CV; Trung cấp LLCT trở lên.

Mức độ 4

Mức độ 4

Mức độ 4

Mức độ 4

Mức độ 4

Mức độ 1

Mức độ 4

Mức độ 4

Mức độ 4

Mức độ 4

Mức độ 4

 

II

Nhóm VTVL chuyên môn, nghiệp vụ

1

Thư viện

Đại học Thư viện

Có CC tương đương Bậc 2 của KNLNN VN

Có CC đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

CC QLNN ngạch CV hoặc CC bồi dưỡng chức danh

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 1

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 1

 

 

 

 

 

 

2

Thể dục, thể thao

Đại học Thể dục thể thao

Có CC tương đương Bậc 2 của KNLNN VN

Có CC đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

CC QLNN ngạch CV hoặc CC bồi dưỡng chức danh

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 1

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 1

 

 

 

 

 

 

3

Văn hóa, văn nghệ, thông tin lưu động

- Đại học Quản lý văn hóa;

- Đại học Báo chí.

- Trung cấp Tin học ứng dụng trở lên.

Có CC tương đương Bậc 1 hoặc Bậc 2 của KNLNN VN

Có CC đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

CC QLNN ngạch Cán sự trở lên hoặc CC bồi dưỡng chức danh

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 1

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 1

 

 

 

 

 

 

4

Truyền thanh

Đại học Báo chí.

Có CC tương đương Bậc 2 của KNLNN VN

Có CC đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

CC QLNN ngạch CV hoặc CC bồi dưỡng chức danh

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 1

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 1

 

 

 

 

 

 

III

Nhóm VTVL hỗ tr, phục vụ

1

Bộ phận hành chính -tổng hợp

- Đại học Kế toán;

- Đại học Văn thư lưu trữ.

Có CC tương đương Bậc 2 của KNLNN VN

Có CC đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương

CC QLNN ngạch CV

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 1

Mức độ 2

Mức độ 2

Mức độ 1

 

 

 

 

 

 

2

Lái xe

Bằng THCS trở lên và có Bằng lái xe được cơ quan có thẩm quyền cấp

 

 

 

Mức độ 1

Mức độ 1

 

Mức độ 1

Mức độ 1

 

 

 

 

 

 

 

3

Phục vụ

Bằng THCS

 

 

 

Mức độ 1

Mức độ 1

 

Mức độ 1

Mức độ 1

 

 

 

 

 

 

 

4

Bảo vệ

Bằng THCS trở lên

 

 

 

Mức độ 1

Mức độ 1

 

Mức độ 1

Mức độ 1