Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 1608/2006/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 11 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG CHỈ THỊ SỐ: 12/2006/CT-UBND NGÀY 22/6/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE VỀ VIỆC NGHIÊM CẤM KHAI THÁC CON SÂM ĐẤT (CON CHẶT KHOAI) VÀ CÁC LOÀI ĐỘNG THỰC VẬT LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào phần cuối nội dung Chỉ thị số: 12/2006/CT-UBND ngày 22/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc nghiêm cấm khai thác con Sâm đất (con Chặt khoai) và các loài động thực vật làm ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và môi trường sinh thái nội dung sau:

“Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành”

Điều 2. Các ông, (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh, Thủ trưởng các Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại, Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý dự án rừng phòng hộ và đặc dụng, Chi cục Quản lý thị trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Bảo