Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 160-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 65-CP ngày 29-9-1993 của Chính phủ về tổ chức lại Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị nghiên cứu khoa học thuộc Viện Nghiên cứu công nghệ Quốc gia cũ.

Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ là một đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước.

Điều 2. Tổ chức nghiên cứu của Viện gồm có các Phân viện hoặc Trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ. Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quyết định việc thành lập, giải thể và quy định nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức trong Viện, và phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện.

Điều 3. Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ do Viện trưởng lãnh đạo, giúp việc Viện trưởng có 1 đến 2 phó Viện trưởng. Viện trưởng, các phó Viện trưởng do Bộ trưởng Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)