Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 160/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH VÙNG ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐẦU VÀO TẠI PHỤ LỤC KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1155/QĐ-UBND NGÀY 22/9/2016 VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH 13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 26/5/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây Điều chỉnh vùng áp dụng mức lương cơ sở đầu vào đối với địa bàn huyện Gia Bình và huyện Lương Tài tại phụ lục kèm theo Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, như sau:Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 484/TTr-SXD ngày 21/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh vùng áp dụng mức lương cơ sở đầu vào đối với địa bàn huyện Gia Bình và huyện Lương Tài tại phụ lục kèm theo Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, như sau:

Đơn giá nhân công trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Ninh được xác định thuộc vùng II. Bao gồm: Thành phố Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn, các huyện: Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài. Mức lương cơ sở đầu vào LNC = 2.250.000 đồng/tháng.

Các nội dung khác hiện theo Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016.

Điều 2. Các gói thầu thuộc địa bàn huyện Gia Bình và huyện Lương Tài đã ký hợp đồng thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: HCTC, KTTH, CNXDCB, CVP.

TM. UBND TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường