Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔ CÔNG TÁC CẢI CÁCH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/QĐ-TCTCCTTHC

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA TỔ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC CẢI CÁCH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 932/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-TCTCCTTHC ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ phó thường trực Tổ công tác.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Tổ công tác, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách TTHC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TCTCCTTHC (3b);

TỔ TRƯỞNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Lưu Quang

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA TỔ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-TCTCCTTHC ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2024 theo các văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Kịp thời nắm bắt, chỉ đạo xử lý tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp.

- Phát huy vai trò, công tác phối hợp chặt chẽ giữa Tổ công tác và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ để thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, huy động sự tham gia của người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình cải cách nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

2. Yêu cầu

- Thực hiện có kết quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách. Trong đó, tập trung vào Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 theo Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

- Từng thành viên Tổ công tác chủ động làm việc, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương được phân công theo dõi chỉ đạo, đôn đốc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc để Cơ quan thường trực Tổ công tác tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.

- Nâng cao trách nhiệm của từng thành viên Tổ công tác trong hoạt động của Tổ công tác; tăng cường đối thoại, làm việc với các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, cộng đồng doanh nghiệp để lắng nghe, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Stt

Nhiệm vụ

Chủ trì thực hiện

Phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

1.

Chỉ đạo, đôn đốc hoặc phối hợp chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính theo Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 (Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ), Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ tại các bộ, ngành, địa phương được phân công theo dõi chỉ đạo, đôn đốc.

Từng thành viên Tổ công tác; Cơ quan thường trực Tổ công tác

Các bộ, ngành, địa phương

Thường xuyên

Các buổi làm việc, văn bản đôn đốc thực hiện của thành viên Tổ công tác.

2.

Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

Từng thành viên Tổ công tác; Cơ quan thường trực Tổ công tác; Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Các bộ, ngành, địa phương; các cá nhân, tổ chức liên quan

Thường xuyên

Các báo cáo đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác.

3.

Tổ chức hoặc tham gia đối thoại, làm việc bằng hình thức phù hợp với các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp để lắng nghe, nhận diện các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Từng thành viên Tổ công tác; Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính; Cơ quan thường trực Tổ công tác

các bộ, ngành, địa phương; các cá nhân, tổ chức liên quan

Định kỳ 6 tháng hoặc theo chuyên đề, đột xuất

Các buổi đối thoại, làm việc với các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, cộng đồng doanh nghiệp và các bộ, ngành, địa phương có liên quan.

4.

Tiếp nhận, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính (bao gồm cả những quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật), báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo xử lý hoặc đề nghị bộ, ngành, địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Ủy viên thường trực; Cơ quan thường trực Tổ công tác - Văn phòng Chính phủ

Các thành viên tổ công tác; Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, các cá nhân, tổ chức liên quan

Thường xuyên

Các đề xuất với Tổ trưởng Tổ công tác giải pháp xử lý hoặc đề nghị bộ, ngành, địa phương xử lý theo thẩm quyền và các thành viên Tổ công tác để theo dõi, đôn đốc.

5.

Chỉ đạo, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính (bao gồm cả những quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật).

Từng thành viên Tổ công tác; Cơ quan thường trực Tổ công tác

Các bộ, ngành, địa phương; Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính; cá nhân, tổ chức liên quan

Thường xuyên

Phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính được xử lý hoặc có văn bản đôn đốc xử lý.

6.

Chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2024 tại các bộ, ngành, địa phương được phân công theo dõi chỉ đạo, đôn đốc.

Từng thành viên Tổ công tác

Các bộ, ngành, địa phương; Cơ quan thường trực Tổ công tác

Thường xuyên

- Dịch vụ công trực tuyến liên thông được cung cấp một cách thuận lợi, dễ khai thác, sử dụng.

- Các buổi làm việc hoặc văn bản chỉ đạo đôn đốc của thành viên Tổ công tác.

7.

Chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng Mô hình mẫu về Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp Bộ phận Một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn.

Tổ trưởng, Tổ phó thường trực

Các thành viên Tổ công tác; Văn phòng Chính phủ; các bộ, ngành, địa phương

Thường xuyên

Mô hình mẫu được triển khai thí điểm tại các địa phương: Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương và đánh giá, tổng kết, nhân rộng.

8.

Tổ chức đoàn công tác hoặc bằng hình thức phù hợp khác làm việc với các bộ, ngành, địa phương để chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện.

Tổ trưởng, Tổ phó và thành viên Tổ công tác

Các bộ, ngành, địa phương được phân công phụ trách

Định kỳ 6 tháng hoặc theo chuyên đề, đột xuất

Đoàn công tác làm việc trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện.

9.

Tổ chức phiên họp 6 tháng, tổng kết năm của Tổ công tác hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác.

Cơ quan thường trực Tổ công tác

Các thành viên Tổ công tác; các bộ, ngành, địa phương; Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Tháng 7/2024 và tháng 01/2025

Các phiên họp được tổ chức và Thông báo kết luận phiên họp.

10.

Tổ chức phiên họp của Tổ công tác và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan thường trực Tổ công tác; Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các thành viên tổ công tác; các cá nhân, tổ chức liên quan

Tháng 2/2024

Phiên họp được tổ chức và Thông báo kết luận phiên họp.

11.

Tổ chức phiên họp chuyên đề của Tổ công tác nghe báo cáo về giải pháp chuyển đổi sang sử dụng một loại tài khoản duy nhất là tài khoản VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/7/2024 theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Tổ công tác; Bộ Công an

Các thành viên Tổ công tác; Văn phòng Chính phủ; Bộ Thông tin và Truyền thông; các bộ, ngành, địa phương

Tháng 4/2024

Văn bản đôn đốc rà soát để tích hợp API đăng nhập 1 lần cho các Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin; chuyển đổi tài khoản dịch vụ công sang tài khoản định danh điện tử.

12.

Tổ chức phiên họp chuyên đề của Tổ công tác nghe báo cáo đánh giá Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ và kết quả thí điểm cải cách hoạt động cấp phép liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cơ quan thường trực Tổ công tác; Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính; Văn phòng Chính phủ

Các thành viên Tổ công tác; các bộ, ngành, địa phương; cá nhân, tổ chức liên quan.

Tháng 6/2024

Phiên họp được tổ chức và Thông báo kết luận phiên họp.

13.

Tổ chức phiên họp chuyên đề của Tổ công tác sơ kết 01 năm triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cơ quan thường trực Tổ công tác; Văn phòng Chính phủ

Các thành viên Tổ công tác; các bộ, ngành, địa phương; cá nhân, tổ chức liên quan

Tháng 10/2024

Phiên họp được tổ chức và Thông báo kết luận phiên họp.

14.

Tổ chức phiên họp chuyên đề của Tổ công tác nghe báo cáo về tình hình, kết quả cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước và phân cấp trong giải quyết TTHC.

Cơ quan thường trực Tổ công tác; Văn phòng Chính phủ

Các thành viên Tổ công tác; các bộ, ngành, địa phương; cá nhân, tổ chức liên quan

Tháng 11/2024

Phiên họp được tổ chức và Thông báo kết luận phiên họp.

15.

Hằng Quý hoặc đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ phó và các thành viên Tổ công tác

Cơ quan, thường trực Tổ công tác

Trước ngày 20 các tháng 3, 6, 9, 12/2024

Các báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác.

16.

Xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Tổ công tác.

Cơ quan thường trực Tổ công tác

Các thành viên Tổ công tác; các bộ, ngành, địa phương

Tháng 01/2025

Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Tổ công tác.

17.

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác. Kịp thời báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác những vấn đề phát sinh để chỉ đạo tháo gỡ.

Cơ quan thường trực Tổ công tác

Các thành viên Tổ công tác; các bộ, ngành, địa phương; Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Thường xuyên

Văn bản đôn đốc thực hiện; báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác và văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo.