Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Số: 16-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT XÃ BẰNG KHẨU VÀ XÃ BẰNG ĐỨC THUỘC HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH CAO BẰNG THÀNH MỘT XÃ LẤY TÊN LÀ XÃ BẰNG VÂN.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái và tỉnh Cao Bằng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc hợp nhất xã Bằng Khẩu và xã Bằng Đức thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Cao Bằng thành một xã lấy tên là xã Bằng Vân.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Bắc Thái và tỉnh Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân