Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2020/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 4 QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2018/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN TỈNH GIA LAI QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, XÁC ĐỊNH CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 11/TTr-SXD ngày 03 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai

“1. Định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung:

a) Định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với chi phí nhân công trực tiếp đối với các loại dịch vụ công ích như sau:

Đơn vị tính: %

STT

Loại dịch vụ công ích

Loại đô thị

I

IV,V

1.

Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị

53

48

2.

Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

50

45

3.

Duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị

48

45

b) Đối với công tác dịch vụ công ích đô thị có chi phí sử dụng xe, máy, thiết bị thi công lớn hơn 60% chi phí trực tiếp thì chi phí quản lý chung được xác định theo định mức tỷ lệ bằng 4% chi phí xe, máy, thiết bị thi công.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 5 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Tiến Đông