Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2018/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 08 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC THÀNH PHỐ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1324/2016/QĐ-UBND NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và qun lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đn bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghnghiệp đi với viên chức;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 858/TTr-SNV ngày 18 tháng 4 năm 2018 và Báo cáo thẩm định số 07/BCTĐ-STP ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 2:

“1. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyn dụng viên chức và chịu trách nhiệm về quyết định của mình”.

2. Sửa đổi Điểm a, Khoản 3, Điều 7:

“a) Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng đặc cách viên chức: Căn cứ Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan có thm quyền phê duyệt và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp hiện đang sử dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch tuyển dụng đặc cách viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc hoặc của đơn vị mình, gửi Sở Nội vụ tổng hợp, theo dõi”.

3. Bãi bỏ Điểm b, Khoản 3, Điều 7.

4. Sửa đổi Điểm c, Khoản 3, Điều 7:

“c) Ngưi đng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND) ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch và tổ chức kiểm tra, sát hạch theo quy định”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2018.

Bãi bỏ Khoản 1, Điều 2; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Khoản 3, Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp;
- Cục Ki
m tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 3;
- PCVP UBND TP;
- Báo HP; Đài PT và TH HP;
Cổng thông tin điện t TP; Công báo TP;
- Các Phòng CV;
- CV: NV;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng