Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2018/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 27 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện Hương ước, quy ước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung khoản 32 vào Điều 2 của Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 8 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam

“32. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố, tiểu khu và một số hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.”

Điều 2. Sửa đổi khoản 10 Điều 2 của Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

“10. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố, tiểu khu và một số hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.”

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 năm 2018.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Đài PTTH, Báo Hà Nam;
- VPUB: LĐVP, NC;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm