Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1597/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC “THÁNG KHUYẾN MẠI TẬP TRUNG QUỐC GIA 2021 - VIETNAM GRAND SALE 2021”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Thương mại 2005;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 3538/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2021 và Chương trình Thương hiệu quốc gia năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1242/QĐ-BCT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grandsale 2021”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021” tại Điều 1 của Quyết định số 1242/QĐ-BCT ngày 12 tháng 4 năm 2021 thành từ ngày 01 tháng 9 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 trên phạm vi toàn quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương; Các Hiệp hội, ngành hàng; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, thương nhân, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Hiệp hội, ngành hàng;
- Sở Công Thương các địa phương;
- Lưu:
VT, XTTM.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải