Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 159-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÊM MỘT SỐ ĐƠN VỊ THUỘC VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 50-CP ngày 8-6-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Chính phủ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ý kiến của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ
.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.  Bộ máy giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được quy định tại Quyết định Chính phủ được quy định tại Quyết định số 212-TTg ngày 31-12-1992, nay có thêm các đơn vị sau đây:

- Vụ Dầu khí, thành lập trên cơ sở tổ chuyên viên về dầu khí thuộc Vụ Kinh tế chuyên ngành;

- Vụ Kiểm tra việc thi hành các quyết định của Chính phủ;

- Vụ Thông tin báo chí;

- Vụ Quan hệ với Quốc hội và theo dõi hoạt động Hội đồng Nhân dân.

Nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của các vụ nói trên do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định.

Điều 2.  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)