Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UBND TỈNH BẮC GIANG
BAN CHỈ HUY PCCT VÀ TKCN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1586/QĐ-BCH

Bắc Giang, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH BẮC GIANG

TRƯỞNG BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;
- Cục Phòng, chống thiên tai;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành viên BCH PCTT - TKCN tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Văn phòng Thường trực BCH;
- Văn phòng UBND tỉnh :
+ LĐVP, TH, KT, CNN, TKCT;
+ Lưu VT, NN.Thăng.

TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Văn Linh

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-BCH ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Trưởng ban Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi tắt là Văn phòng thường trực).

Văn phòng thường trực được sử dụng bộ máy, nhân sự của Chi cục Thủy lợi để hoạt động, thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng làm việc tại Chi cục Thủy lợi (gọi chung là cán bộ, công chức) nhằm đảm bảo không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành hoạt động của Văn phòng thường trực.

Điều 2. Văn phòng thường trực có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (sau đây gọi là Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh) và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thông qua Chi cục Thủy lợi để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH

Điều 3. Chức năng của Văn phòng thường trực

Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn do thiên tai gây ra.

Điều 4. Nhiệm vụ của Văn phòng thường trực

1. Tham mưu giúp Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh:

a) Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn do thiên tai gây ra.

c) Kiểm tra, đôn đốc, xem xét đề xuất đầu tư, sửa chữa vận hành công trình phòng chống thiên tai, tập huấn, diễn tập và trang bị phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của các địa phương, đơn vị.

đ) Xây dựng kế hoạch, phương án, đề án, kịch bản phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; triển khai thực hiện các chế độ, chính sách, quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do thiên tai gây ra.

đ) Đề xuất với Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh quyết định việc điều động, trưng tập lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị của các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; sự hỗ trợ của các cơ quan Trung ương và tỉnh bạn để phục vụ công tác phòng, chống ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do thiên tai gây ra theo quy định của Luật phòng, chống thiên tai và pháp luật có liên quan.

e) Tổng hợp thiệt hại, nhu cầu cứu trợ và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các biện pháp và nguồn nhân lực khắc phục hậu quả thiên tai.

g) Phối hợp kiểm tra việc điều hành các hồ chứa có liên quan đến trách nhiệm của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh theo đúng quy trình vận hành;

h) Đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do thiên tai gây ra.

2. Triển khai Kế hoạch tập huấn, huấn luyện, đào tạo về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do thiên tai gây ra; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về pháp luật và kiến thức phòng, chống thiên tai.

3. Theo dõi, cập nhật các thông tin về tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn, thiên tai; thực hiện các công tác cảnh báo đến các đơn vị địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó.

4. Thực hiện nhiệm vụ trực ban theo quy định; thường xuyên báo cáo, thông tin tình hình chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả sự cố thiên tai.

5. Quản lý công văn, tài liệu; quản lý con dấu, tài sản, tài chính của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh theo quy định.

6. Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu, báo cáo phục vụ các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban và Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY LÀM VIỆC

Điều 5. Cơ cấu tổ chức

Văn phòng thường trực có Chánh văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng.

1. Chánh văn phòng do Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi kiêm nhiệm. Chánh văn phòng điều hành hoạt động của Văn phòng Thường trực, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng Thường trực.

2. Các Phó Chánh văn phòng do các Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi kiêm nhiệm. Phó Chánh văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chánh văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Điều 6. Bộ máy làm việc

Văn phòng thường trực có các bộ phận chuyên môn giúp việc do Chánh văn phòng phân công; được sử dụng bộ máy, biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị của Chi cục Thủy lợi để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, PHỐI HỢP VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Chế độ làm việc

Văn phòng thường trực làm việc theo chế độ của đơn vị hành chính sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Chi cục Thủy lợi để làm việc và được hưởng chế độ kiêm nhiệm theo quy định.

Điều 8. Mối quan hệ của Văn phòng Thường trực

1. Đối với Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; Văn phòng thường trực chịu sự chỉ đạo về chuyên ngành và có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh: Văn phòng Thường trực có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời và đề xuất những vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do thiên tai gây ra.

3. Đối với Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): Văn phòng Thường trực chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và đề xuất, tham mưu kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do thiên tai gây ra.

4. Đối với các thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, các sở, ngành, các đơn vị: Văn phòng thường trực có trách nhiệm liên hệ, phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Văn phòng thường trực có trách nhiệm phối hợp triển khai, hỗ trợ, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do thiên tai gây ra.

Chương V

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 9. Kinh phí hoạt động

1. Văn phòng thường trực được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước và các nguồn tài chính khác để đảm bảo các điều kiện làm việc nhằm phục vụ có hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; công tác tổ chức trực ban, kiểm tra, cảnh báo, theo dõi, nắm tình hình, diễn biến khí tượng thủy văn, triển khai Kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và các hoạt động khác phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

2. Đối với kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên của Văn phòng thường trực do ngân sách tỉnh cấp hàng năm (thông qua Chi cục Thủy lợi).

3. Cán bộ, công chức, viên chức của Chi cục Thủy lợi tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Văn phòng thường trực được thanh toán theo chế độ kiêm nhiệm, làm thêm giờ, trực ban, công tác phí và các chế độ khác theo quy định.

Chương VI

TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Điều 10. Văn phòng thường trực có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này, đồng thời tổng hợp những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung báo cáo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh xem xét, quyết định./.