Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 158-QĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 1960 

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN PHÁT HÀNH NĂM LOẠI TEM THƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 75-NĐ ngày 04 tháng 4 năm 1957 tổ chức Tổng cục Bưu điện.
Theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Tổng cục Bưu điện được phép phát hành những loại tem thư với các hạng giá sau đây:

1. Loại tem kỷ niệm Đại hội Đảng lần thứ ba hạng 12 xu, một triệu năm mươi vạn chiếc (1.500.000).

2. Loại tem Ngày Quốc khánh hạng 4 xu, năm mươi vạn chiếc (500.000) hạng 12 xu, hai triệu chiếc (2.000.000).

3. Loại tem Nhà máy điện Việt Trì hạng 12 xu, một triệu năm mươi vạn chiếc (1.500.000).

4. Loại tem Bổ túc  văn hóa hạng 12 xu, một triệu năm mươi vạn chiếc (1.500.000).

5. Loại tem Hợp tác hóa nông nghiệp hạng 12 xu, một triệu năm mươi vạn chiếc (1.500.000).

Điều 2. – Các ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Mai