Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1579-QĐ/PC

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 1579-QĐ/PC NGÀY 5-10-1981 VỀ VIỆC CÔNG BỐ NHỮNG CẢNG ĐƯỢC MỞ RA CHO TÀU BUÔN NƯỚC NGOÀI RA VÀO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ quyết định số 476-TTg ngày 28/9/1978 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố những cảng mở ra cho tàu buôn nước ngoài ra vào;
Căn cứ quyết định số 143-CT ngày 17/9/1981 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng phê duyệt những cảng được mở thêm cho tàu buôn nước ngoài ra vào.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay công bố những cảng sau đây được mở thêm cho tàu buôn nước ngoài ra vào:

1. Cảng Quảng Ninh, toạ độ 20o57'00"B - 107 o04'01"Đ

2. Cảng Đà Nẵng, toạ độ 16 o07'00"B - 108 o13'00"Đ

3. Cảng Quy Nhơn, toạ độ 13 o45'00"B - 109 o13'00"Đ

4. Cảng Nha Trang, toạ độ 12 o12'02"B - 109 o12'08"Đ

5. Cảng Sài Gòn, toạ độ 10 o47'00"B - 106 o42'00"Đ

6. Vùng neo tàu làm hàng Hòn Mê, toạ độ 19 o21'06"B - 105 o54'07"Đ

(Riêng vùng neo tàu làm hàng Hòn Mê chỉ cho phép các tàu mang quốc tịch nước xã hội chủ nghĩa ra vào).

Điều 2: Tổng cục đường biển sử dụng những tổ chức và phương tiện của ngành để thông báo sớm cho những hãng tàu biển nước ngoài về việc công bố những cảng nói trên.

Tổng cục đường biển làm việc với những cơ quan có liên quan và Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có những cảng nói trên để:

a. Xác định vùng đất và vùng nước của mỗi cảng, trình Bộ phê chuẩn.

b. Nhất trí về tổ chức quản lý, phục vụ tàu buôn nước ngoài cho thích hợp.

Điều 3: Các ông tổng cục trưởng Tổng cục đường biển, vụ trưởng Vụ lao động tiền lương, vụ trưởng Vụ pháp chế, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế thi hành quyết định này.

 

Dương Bạch Liên

(Đã ký)