Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1568/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào hệ thống thông tin thủ tục hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định; công bố, công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Sở Công Thương có trách nhiệm xây dựng quy trình giải quyết các thủ tục hành chính này theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 gửi Sở Khoa học và Công nghệ cho ý kiến trước khi ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục KSTTHC (VP Chính phủ) (gửi qua mạng);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (gửi qua mạng);
- UBND các huyện, TX, thành phố (gửi qua mạng);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CCHC, CT, HCC.

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Tên VBQPPL quy định TTHC

 

Lĩnh vực xúc tiến thương mại

 

 

 

1

Thông báo hoạt động khuyến mại

-

Trung tâm hành chính công tỉnh, 01 Lê Lai, thành phố Huế

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ

2

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

-

2. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Tên VBQPPL quy định TTHC

 

Lĩnh vực xúc tiến thương mại

 

 

 

1

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

05 ngày làm việc

 

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ

2

Đăng ký sửa đổi/ bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

05 ngày làm việc

Trung tâm hành chính công tỉnh, 01 Lê Lai, thành phố Huế

3

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

07 ngày làm việc

 

4

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

07 ngày làm việc

 

 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thông báo hoạt động khuyến mại

a) Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại của thương nhân và thực hiện công khai bằng các hình thức phù hợp.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 (trừ các ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định)

- Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00.

- Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30.

b) Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế;

+ Qua bưu điện;

+ Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh.

+ Nộp qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan có chữ ký và dấu.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo thực hiện khuyến mại (Bản chính - theo Mẫu số 01).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Thương nhân.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo thực hiện khuyến mại (Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại).

i) Phí, lệ phí: Không có

k) Kết quả thực hiện: Không.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.

m) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật thương mại năm.

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

 

Mẫu số 01

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……………

 

 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: Sở Công Thương Thừa Thiên Huế.

Tên thương nhân: ........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................

Điện thoại:…………………….. Fax:……………………… Email:........................................

Mã số thuế: .................................................................................................................

Người liên hệ:…………………………………….. Điện thoại:..............................................

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại:...................................................................................

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:...................................................................................

3. Hình thức khuyến mại:..............................................................................................

4. Thời gian khuyến mại:...............................................................................................

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:..................................................................................

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có):...........................................................................

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:....................................................................

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):………………………………………………………………………………………………….

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):……………………………………………………………………………………………..

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:...................................................

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:........................................................

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)).

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

 

2. Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

a) Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế nơi đã thông báo thực hiện khuyến mại.

+ Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại của thương nhân và thực hiện công khai bằng các hình thức phù hợp.

Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thương nhân, tổ chức, cá nhân có liên quan.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 (trừ các ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định)

- Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00.

- Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30.

b) Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế;

+ Qua bưu điện;

+ Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh.

+ Nộp qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan có chữ ký và dấu.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (Bản chính - theo Mẫu số 06).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Thương nhân.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại).

i) Phí, lệ phí: Không có

k) Kết quả thực hiện: Không.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

m) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật thương mại;

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

 

Mẫu số 06

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…………….

…….., ngày  tháng  năm 20…

 

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Kính gửi: Sở Công Thương Thừa Thiên Huế.

- Tên thương nhân: ......................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................................

- Điện thoại: …………………………………..Fax:..............................................................

- Người liên hệ:……………………………….Điện thoại:....................................................

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ vào công văn số…………..…ngày……...tháng….….năm………..của Sở Công Thương xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại);

(Tên thương nhân) thông báo/đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung của chương trình khuyến mại trên như sau:     

Lý do điều chỉnh:..........................................................................................................

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.

(Tên thương nhân) cam kết:

- Thông báo công khai thông tin về chương trình khuyến mại (đã được sửa đổi, bổ sung nội dung) theo quy định.

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại.

- Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- (Các cam kết khác....)

 

 

Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên & đóng dấu)

 

3. Đăng ký thực hiện khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

a) Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi phiếu hẹn trả kết quả cho thương nhân.

+ Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ và tiến hành giải quyết hồ sơ; cụ thể:

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn thương nhân bổ sung đầy đủ theo quy định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, Sở Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Bước 3: Sở Công Thương chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế trả kết quả cho thương nhân.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 (trừ các ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định)

- Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00.

- Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30.

b) Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế;

+ Qua bưu điện;

+ Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (Bản chính-theo Mẫu số 02);

- Thể lệ chương trình khuyến mại (Bản chính-theo Mẫu số 03);

- Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

- Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Thương nhân.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại).

- Thể lệ chương trình khuyến mại (Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại).

i) Phí, lệ phí: Không có

k) Kết quả thực hiện: Công văn xác nhận hoặc không xác nhận.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.

m) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật thương mại;

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

 

Mẫu số 02

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…………….

…….., ngày  tháng  năm 20…

 

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: Sở Công Thương Thừa Thiên Huế.

Tên thương nhân:.........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................................

Điện thoại:………………………….Fax:……………………..Email:......................................

Mã số thuế:..................................................................................................................

Người liên hệ:…………………………………………..Điện thoại:........................................

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại:...................................................................................

2. Thời gian khuyến mại:...............................................................................................

3. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại:........................................................................

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có):...........................................................................

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:....................................................................

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:...................................................................................

6. Hình thức khuyến mại:..............................................................................................

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):………………………………………………………………………………………………….

8. Tổng giá trị giải thưởng:...........................................................................................

9. Tên của các thương nhân cùng thực hiện khuyến mại, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)).

Thương nhân cam kết giải quyết các trường hợp tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vi phạm khi thực hiện chương trình khuyến mại (nếu có); đồng thời phải báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Thể lệ chương trình khuyến mại đính kèm.

(Tên thương nhân) cam kết nội dung đăng ký nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 03

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

(Kèm theo công văn số……..ngày ……./..../20... của……....)

1. Tên chương trình khuyến mại:...................................................................................

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:..................................................................................

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có):...........................................................................

3. Thời gian khuyến mại:...............................................................................................

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:...................................................................................

5. Hình thức khuyến mại (ghi rõ khuyến mại mang tính may rủi hoặc hình thức khác):…………………………………………………………………………………………………

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):…………………………………………………………………………………………………..

Quy định cụ thể các đối tượng được tham gia và đối tượng không được tham gia chương trình khuyến mại (áp dụng hoặc không áp dụng cho nhân viên của doanh nghiệp, các đại lý, nhà phân phối, nhà quảng cáo, in ấn phục vụ chương trình khuyến mại, vị thành niên, trẻ em...):

7. Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải thưởng (chi tiết nội dung và ký mã hiệu từng giải thưởng)

Trị giá giải thưởng (VNĐ)

Số giải

Thành tiền (VNĐ)

Giải....

 

 

 

 

Giải...

 

 

 

 

Giải...

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại.

8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:

8.1. Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương trình khuyến mại:…………………………………………………………………………………...

8.2. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng

- Trường hợp phát hành kèm theo hàng hóa: Nêu rõ gắn kèm, đính kèm, đặt bên trong hàng hóa hoặc các cách thức khác:

- Trường hợp phát hành không kèm theo hàng hóa: Nêu rõ thời gian, cách thức thực hiện (gửi trực tiếp, gửi qua bưu điện, nhắn tin...cho khách hàng):

8.3. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng

- Mô tả cụ thể về bằng chứng xác định trúng thưởng và tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng;

- Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng (phiếu cào, phiếu rút thăm, nắp chai, khoen lon, mã dự thưởng...) phát hành: ...................................................................................................................................

8.4. Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:

- Thời gian xác định trúng thưởng:................................................................................

- Địa điểm xác định trúng thưởng:.................................................................................

- Cách thức xác định trúng thưởng (mô tả rõ cách thức quay số, rút thăm, quay vòng quay, cào, bật nắp, mở khoen...cho từng loại giải thưởng):

8.5. Thông báo trúng thưởng:

- Thời hạn, cách thức (trực tiếp, gửi qua bưu điện, nhắn tin...) nội dung thông báo trúng thưởng cho khách hàng:

- Hoặc thời hạn, cách thức nội dung tiếp nhận thông báo trúng thưởng từ khách hàng:…………………………………………………………………………………………………

8.6. Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng

- Địa điểm trao thưởng:................................................................................................

- Cách thức trao thưởng:..............................................................................................

- Thủ tục trao thưởng:...................................................................................................

- Thời hạn kết thúc trao thưởng:....................................................................................

- Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, thuế thu nhập không thường xuyên:

9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại (người liên hệ, điện thoại...).

10. Trách nhiệm công bố thông tin:

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại (trên phương tiện thông tin hoặc tại địa điểm khuyến mại hoặc đính kèm sản phẩm khuyến mại...):    

- Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc công bố kết quả trúng thưởng (tại địa điểm khuyến mại hoặc trên phương tiện thông tin hoặc trên website của thương nhân):………………………………………………………………………………………………...

11. Các quy định khác (nếu có):....................................................................................

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

 

4. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

a) Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi phiếu hẹn trả kết quả cho thương nhân.

+ Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ và tiến hành giải quyết hồ sơ; cụ thể:

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn thương nhân bổ sung đầy đủ theo quy định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại của thương nhân; Trường hợp không xác nhận, Sở Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi chương trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.

+ Bước 3: Sở Công Thương chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế trả kết quả cho thương nhân.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 (trừ các ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định)

- Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00.

- Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30.

b) Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế;

+ Qua bưu điện;

+ Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (Bản chính- theo Mẫu số 06).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Thương nhân.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại).

i) Phí, lệ phí: Không có

k) Kết quả thực hiện: Công văn xác nhận hoặc không xác nhận.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.

m) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật thương mại;

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

 

Mẫu số 06

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…………….

…….., ngày  tháng  năm 20…

 

ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Kính gửi: Sở Công Thương Thừa Thiên Huế.

- Tên thương nhân:.......................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................................

- Điện thoại:………………………………………….Fax:......................................................

- Người liên hệ:……………………………………...Điện thoại:............................................

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ vào công văn số……………….ngày………..tháng……..năm………….của Sở Công Thương xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại);

(Tên thương nhân) đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung của chương trình khuyến mại trên như sau:

Lý do điều chỉnh:..........................................................................................................

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.

(Tên thương nhân) cam kết:

- Thông báo công khai thông tin về chương trình khuyến mại (đã được sửa đổi, bổ sung nội dung) theo quy định.

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại.

- Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- (Các cam kết khác....)

 

 

Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên & đóng dấu)

 

5. Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

a) Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi phiếu hẹn trả kết quả cho thương nhân.

+ Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ và tiến hành giải quyết hồ sơ; cụ thể:

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn thương nhân bổ sung đầy đủ theo quy định.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại của thương nhân; Trường hợp không xác nhận, Sở Công Thương phải nêu rõ lý do.

+ Bước 3: Sở Công Thương chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế trả kết quả cho thương nhân.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 (trừ các ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định)

- Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00.

- Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30.

b) Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế;

+ Qua bưu điện;

+ Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (Bản chính-theo Mẫu số 10).

- Bản sao không cần chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Thương nhân đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại).

i) Phí, lệ phí: Không có

k) Kết quả thực hiện: Công văn xác nhận hoặc không xác nhận.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.

m) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật thương mại;

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

 

Mẫu số 10

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…………….

…….., ngày  tháng  năm 20…

 

ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Kính gửi: Sở Công Thương Thừa Thiên Huế.

- Tên thương nhân:.......................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................................

- Điện thoại:………………………Fax:………………………Email:.......................................

- Mã số thuế:................................................................................................................

- Người liên hệ:………………………………………..Điện thoại:..........................................

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại…………………………………………………. tại tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Hội chợ/triển lãm thương mại thứ 1:

- Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt):..............................................................................

- Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt):..............................................................................

- Thời gian:..................................................................................................................

- Địa điểm:...................................................................................................................

- Chủ thể (nếu có):........................................................................................................

- Ngành hàng dự kiến tham gia:....................................................................................

- Quy mô dự kiến (Số lượng gian hàng hoặc số doanh nghiệp):.....................................

- Việc trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sách với hàng thật (nếu có)          

- Việc tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có)......

- Việc sử dụng danh nghĩa Quốc gia Việt Nam hoặc danh nghĩa tỉnh, thành phố (nếu có):……………………………………………………………………………………………………

2. Hội chợ/triển lãm thương mại thứ...

- Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt):..............................................................................

- Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt):..............................................................................

- Thời gian:..................................................................................................................

- Địa điểm:...................................................................................................................

- Chủ thể (nếu có):........................................................................................................

- Ngành hàng dự kiến tham gia:....................................................................................

- Quy mô dự kiến (Số lượng gian hàng hoặc số doanh nghiệp):.....................................

- Việc trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sách với hàng thật (nếu có)          

- Việc tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ, chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có) .....

- Việc sử dụng danh nghĩa Quốc gia Việt Nam hoặc danh nghĩa tỉnh, thành phố (nếu có):……………………………………………………………………………………………………

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đăng ký trên theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Sở Công Thương Thừa Thiên Huế.

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)

 

6. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

a) Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi phiếu hẹn trả kết quả cho thương nhân.

+ Bước 2: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ và tiến hành giải quyết hồ sơ; cụ thể:

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn thương nhân bổ sung đầy đủ theo quy định.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam của thương nhân; Trường hợp không xác nhận, Sở Công Thương phải nêu rõ lý do.

Việc sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thương nhân, tổ chức, cá nhân có liên quan.

+ Bước 3: Sở Công Thương chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế trả kết quả cho thương nhân.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 (trừ các ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định)

- Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00.

- Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30.

b) Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế;

+ Qua bưu điện;

+ Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (Bản chính-theo Mẫu số 13).

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Công Thương.

g) Đối tượng thực hiện TTHC: Thương nhân đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (Mẫu số 13 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại).

i) Phí, lệ phí: Không có

k) Kết quả thực hiện: Công văn xác nhận hoặc không xác nhận.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.

m) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật thương mại;

- Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

 

Mẫu số 13

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…………….

…….., ngày  tháng  năm 20…

 

ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Kính gửi: Sở Công Thương Thừa Thiên Huế.

- Tên thương nhân:.......................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................................

- Điện thoại:…………………………Fax:…………………….Email:......................................

- Người liên hệ:…………………………………….Điện thoại:..............................................

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ vào công văn số....ngày....tháng....năm....của Sở Công Thương xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm...tại...., (tên thương nhân) đề nghị thay đổi, bổ sung một số nội dung đã đăng ký tổ chức, triển lãm thương mại như sau:

Tên hội chợ/triển lãm thương mại:.................................................................................

- Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt):..............................................................................

- Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt):..............................................................................

- Thời gian:..................................................................................................................

- Địa điểm:...................................................................................................................

- Chủ đề (nếu có):.........................................................................................................

- Ngành hàng dự kiến tham gia:....................................................................................

- Quy mô dự kiến (Số lượng gian hàng hoặc số doanh nghiệp):.....................................

- Việc trưng bày hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật (nếu có):         

- Việc tổ chức cấp giải thưởng, chứng nhận chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ chứng nhận uy tín, danh hiệu của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại (nếu có)......

- Việc sử dụng danh nghĩa quốc gia Việt Nam hoặc danh nghĩa tỉnh, thành phố (nếu có)

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại trên theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Sở Công Thương.

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)