Hệ thống pháp luật

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN CÁC DÂN TỘC”

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP , ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-UBDT ngày 30/11/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc;

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" của Ủy ban Dân tộc cho 10 cá nhân thuộc Tổ chức Quốc tế. Đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết các Dân tộc Việt Nam. (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban, Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc;
- Website Ủy ban Dân tộc;
- Phòng KTTV (02 bản);
- Lưu: VT, TĐKT (05 bản).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

DANH SÁCH

CÁ NHÂN THUỘC TỔ CHỨC QUỐC TẾ ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-UBDT ngày 07 tháng 04 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

STT

Họ và tên

Chức vụ - Đơn vị

1

Dr. Kambiz Ghawami

Chủ tịch Tổ chức “WUS”, CHLB Đức;

2

Ts. Bùi Công Thọ

Trưởng Văn phòng đại diện Hessen, CHLB Đức tại Việt Nam

3

Ông Phạm Việt Cường

Thư ký, Trợ lý Văn phòng đại diện Hessen, CHLB Đức tại Việt Nam

4

Bà Hoàng Phương Thảo

Trưởng đại diện AAV tại Việt Nam

5

Bà Nguyễn Phương Thúy

Giám đốc Điều phối AAV tại Việt Nam

6

Ông David Robinson

Giám đốc chương trình quốc tế, Ủy ban Nhân quyền Úc.

7

Ông Poul Lassen

Giám đốc Dự án Chương trình đối thoại Việt Nam-EU

8

Ông Trần Đăng Định

Điều phối CT Dự án Chương trình đối thoại Việt Nam-EU

9

Bà Fiona Quinn

Phó Ban phát triển Đại sứ quán Ai Len tại Hà Nội

10

Ông Tô Ngọc Anh

Cố vấn Giảm nghèo, Đại Sứ quán Ai Len tại Hà Nội

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 154/QĐ-UBDT năm 2016 về tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” do Ủy ban Dân tộc ban hành

  • Số hiệu: 154/QĐ-UBDT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 07/04/2016
  • Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc
  • Người ký: Giàng Seo Phử
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 07/04/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản